Informacje ogólne - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA (ITZ) - to nowy unikatowy kierunek studiów zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku

Czas trwania studiów I stopnia: 7 semestrów

Uzyskiwany tytuł: INŻYNIER

Specjalności: INFORMATYKA STOSOWANAGEOINFORMATYKAZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA - zawód przyszłości

Współczesny świat zmierza w kierunku gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego. Już dzisiaj, największe szanse na zatrudnienie mają osoby potrafiące skutecznie wykorzystywać technologie informatyczne dla rozwoju firm. Sama znajomość narzędzi informatycznych nie wystarcza. Rynek pracy w sektorze IT coraz bardziej ceni specjalistów, którzy znajomość metod i narzędzi informatyki łączą z umiejętnością praktycznego ich wykorzystania w biznesie.

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA - to nowy unikatowy kierunek studiów zapewniający pełne, wszechstronne przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w aspekcie ciągle wzrastających wyzwań sektora IT. Przyjęta koncepcja studiów umożliwia bowiem łączenie gruntownego opanowania najnowszych osiągnięć teorii i praktyki zarządzania i zarazem stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych wspomagających podejmowanie decyzji. Opracowany program kształcenia  jest nastawiony na zdobycie przez studentów umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów menedżerskich, a więc unikatowych kwalifikacji pożądanych i dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy.

Certyfikat „Studia z Przyszłością”

Certyfikat „Studia z Przyszłością”

Dnia 16 marca 2016 roku w ramach Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC kierunek Informatyczne techniki zarządzania - studia I stopnia otrzymał certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ.

Lider jakości kształcenia

ZNAKIEM JAKOŚCI - „Studia z Przyszłością” organizatorzy uhonorowali kierunek za to, że realizowany jest według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Dodatkowo, studia I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania uzyskały certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”.

13 kwietnia 2017 roku organizatorzy ponownie  uhonorowali certyfikatem  STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ kierunek INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

Studia na kierunku INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA stanowią obecnie jedyną tego typu ofertę na rynku edukacyjnym w Polsce.

Praktyczny profil studiów:

Nowy kierunek studiów INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA został opracowany w oparciu o „Krajowy standard kompetencji zawodowych” - publikację opracowaną w ramach projektu systemowego UE pt. „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”. Priorytet I POKL, Działanie 1.1 na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy to również odpowiedz na następujące pytania :

 • Gdzie i kogo szukają pracodawcy ?
 • Jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom?

Ad 1. Gdzie i kogo szukają pracodawcy ?

Poniżej przedstawiono analizę zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów proponowanego kierunku studiów INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA. Analizę tą wykonano na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w wiodącym polskim serwisie rekrutacyjny Pracuj.pl w dniu 12.05.2017

W dniu 12.05.2017 roku na portalu Pracuj.pl było zamieszczonych było łącznie 39334 ogłoszeń. Zamieszczane przez firmy ogłoszenia na portalu są publikowane w podziale m.in. na kategorie zatrudnienia oraz miejsce pracy. Naszą analizę przeprowadziliśmy dla woj. mazowieckiego gdzie liczba ofert pracy w tym dniu wynosiła – 8731 (22,2% wszystkich ofert).. Analizie poddano stanowiska mieszczące się w kategoriach wymienionych w tabeli zamieszczonej poniżej

stanowisko
(kategoria)

Liczba ogłoszeń zamieszczonych
na portalu Pracuj.pl

cała Polska

Województwo mazowieckie

Analiza biznesowa / analityk  IT

865

324

Bezpieczeństwo informacji / Bezpieczeństwo IT

228

95

Zarządzanie w IT

1445

502

Zarządzanie ryzykiem / analityk ryzyka

291

143

Zarządzanie projektem / zarządzanie projektem IT

2985

827

Zarządzanie usługami IT

303

104

Razem

6117

1995

Jak wynika z powyżej zamieszczonej tabeli największe zapotrzebowanie odnotowano na specjalistów  zarządzania projektami, zarządzania w IT, a także analityków biznesowych  (łącznie 1653 ogłoszeń) co stanowi 82,85 % rozpatrywanych ogłoszeń dla województwa mazowieckiego oraz 86,56 % w skali całego kraju. Warto jeszcze dodać, iż w łącznej liczbie ogłoszeń z województwa mazowieckiego (1995), aż 1884 dotyczyło zatrudnienia w Warszawie ( 94,5%).

Ad 2. Jakie wymagania stawiają kandydatom pracodawcy?

Przeprowadzono również analizę wymagań stawianych przez pracodawców kandydatom. I tak np. wymagania dt. specjalistów zarządzania projektami są w większości ogłoszeń formułowane następująco:

Wymagania:

 • wykształcenie (preferowane wyższe techniczne oraz specjalistyczne),
 • praktyczna znajomość metodyki prowadzenia projektów (np. PMP, Prince2, Agile)
  oraz narzędzi wspierających zarządzanie projektami (np. MS Project),
 • znajomość metod monitorowania postępów prac,
 • kompetencje analityczne i umiejętności myślenia procesowego,
 • umiejętność identyfikacji potrzeb,
 • umiejętność planowania i doskonalenia organizacji pracy,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość metodyki Scrum,
 • znajomość języka angielskiego.

Treść tego, jak i innych podobny ogłoszeń pokazuje, że rynek pracy poszukuje specjalistów w zakresie zarządzania projektami lub zespołami projektowymi znających zarówno metodyki zarządcze jak i wytwórcze, posiadających umiejętności analityczne, potrafiących posługiwać się narzędziami informatycznymi wspierającymi pracę project menedżera, posiadających umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi i wreszcie cechujących się rozwiniętymi kompetencjami społecznymi. Takie oczekiwania realizuje specjalność Zarządzanie projektami

Nowy kierunek studiów INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Efekty kształcenia mieszczą się w trzech obszarach wiedzy:

 • w obszarze nauk społecznych (obszar 2 - według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4.11.2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia. Efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych odnoszą do dziedziny nauk ekonomicznych, a w niej do dyscypliny nauk o zarządzaniu.
 • w obszarze nauk technicznych (obszar 5 – według przytoczonego powyżej Rozporządzenia). Efekty kształcenia w obszarze nauk technicznych odnoszą do dziedziny nauk technicznych a w niej do dyscypliny informatyka.
 • w obszarze nauk ścisłych (obszar 3 – według przytoczonego powyżej Rozporządzenia). Efekty kształcenia w obszarze nauk ścisłych odnoszą do dziedziny nauk matematycznych a w niej do dyscypliny matematyka.

Efekty kształcenia — Kierunek „INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

Plany studiów

 Plan studiów stacjonarnych

 Plan studiów niestacjonarnych

SUPER OFERTA

W trakcie studiów można dodatkowo uzyskać następujące międzynarodowe certyfikaty:
PRINCE2® Foundation (wszystkie oferowane specjalności)
AgilePMTM Foundation (specjalność: Zarządzanie Projektami)
OMG Certified UML Professional 2TM Foundation (specjalność: Informatyka Stosowana)