Informacje ogólne - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA (ITZ)  - to nowy unikatowy kierunek studiów zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku


Czas trwania studiów II stopnia: 3 semestry

Uzyskiwany tytuł: MAGISTER

Absolwent studiów II stopnia na kierunku INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA potrafi efektywnie zastosować zaawansowane technologie informatyczne w różnych dziedzinach gospodarki i biznesu. W szczególności wykazuje się:

  • pogłębioną wiedzą specjalistyczną, w szczególności z zakresu: komputerowego wspomagania decyzji, modelowania, symulacji i reengineeringu procesów biznesowych, zarządzania zmianą w organizacji, zarządzania projektami, w tym projektowania i wdrażania systemów informatycznych, zarządzania strategicznego z uwzględnieniem aspektów finansowych, marketingowych i innowacyjności,
  • zdolnością abstrakcyjnego myślenia i krytycznej interpretacji wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin, umożliwiającej wieloaspektową analizę systemów i procesów, a także umiejętnością jej zastosowania do rozwiązywania problemów menedżerskich,
  • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych, w tym umiejętnością podejmowania decyzji w warunkach ryzyka z uwzględnieniem czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa i jego otoczenia,
  • umiejętnością wykorzystania nowoczesnych, wyspecjalizowanych technologii informatycznych, a także zaawansowanych metod ilościowych (metody statystyczne (big data i data mining), optymalizacyjne, metody sztucznej inteligencji) wspomagających podejmowanie decyzji,
  • umiejętnością planowania, realizacji i oceny efektywności złożonych przedsięwzięć organizacyjnych i/lub biznesowych, w tym projektów międzynarodowych,
  • umiejętnością samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badań z wykorzystaniem aparatu badawczego i danych źródłowych, stanowiącą przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach doktoranckich,
  • umiejętnościami miękkimi w zakresie komunikacji interpersonalnej, m. in. umiejętnością współpracy w zespole, kierowania zespołem, prowadzenia negocjacji,
  • profesjonalizmem i etyczną postawą w działaniu zawodowym,
  • zdolnością uczenia się i rozwoju zawodowego oraz uświadomieniem potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji i uzupełniania wykształcenia zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynku pracy, co przygotowuje do kontynuacji kształcenia na studiach podyplomowych.

Oferowany program studiów na kierunku INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2017/2018  zakłada prowadzenie następujących specjalności:

 Pobierz plan studiów II stopnia

Efekty kształcenia — Kierunek INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA