Rekrutacja - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Rekrutacja krok po kroku

Podstawą kwalifikacji jest dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia.

Absolwenci kierunków: zarządzanie, informatyka, informatyka i ekonometria są zakwalifikowani na podstawie dyplomu.
Pozostałych kandydatów kwalifikuje Dziekan na podstawie dyplomu/ karty przebiegu studiów oraz suplementu wyznaczając różnice programowe. Po wypełnieniu dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji WIT. Jeśli chcesz skonsultować przeniesienie punktów ECTS z Prodziekanem (informacje kontaktowe) - przyjdź na dyżur lub prześlij wymagane załączniki na adres e-mail Prodziekana.

Decyzję dotyczącą przepisania ocen oraz kwalifikacji na określony semestr studiów podejmuje Dziekan w ciągu dwóch tygodni. Zostaniesz o tym zawiadomiony e-mailem.

Po otrzymaniu decyzji Dziekana należy zgłosić się do Biura Rekrutacji WIT i złożyć dokumenty zgodnie z zasadami rekrutacji.

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Gwarancją miejsca na wybranym kierunku studiów jest podpisana umowa.

1. Skompletuj wymagane dokumenty

Kandydaci na STUDIA II STOPNIA powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów (oryginał lub odpis do wglądu podczas składania dokumentów).
  Jeśli nie masz jeszcze dyplomu lub wyniku ukończenia studiów możesz zarejestrować się na wybrane studia – dostarcz nam zaświadczenie o ukończeniu studiów.
  Na etapie zapisu on-line nie ma konieczności wprowadzania danych dotyczących wykształcenia. Pozostaw te dane puste podczas wypełniania kwestionariusza osobowego (pola nie są oznaczone gwiazdką). Jak tylko otrzymasz dyplom – uzupełnij dane na swoim koncie UBIK i wgraj je wówczas do systemu
  .
 • Kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu podczas składania dokumentów).
 • Kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (obcokrajowcy).
 • Kandydaci, którzy chcą kontynuować naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia lub przenoszą się z innej uczelni składają dodatkowo decyzję dziekana danego wydziału WIT wraz z ewentualnie ustalonymi różnicami programowymi. Zapoznaj sie z wymogami.
Cudzoziemcy są kwalifikowani zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami i dodatkowo składają:
 1. Tłumaczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniające do podjęcia studiów II stopnia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 2. Dokument legalizujący pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wiza, karta stałego/czasowego pobytu, zezwolenie na pobyt stały/czasowy). Do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony.
 3. Kserokopię ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. Zapewniamy studentom-cudzoziemcom roczny kurs języka polskiego.
Studenci znający język polski nie muszą uczestniczyć w kursie języka polskiego. Muszą natomiast przystąpić do egzaminu potwierdzającego poziom opanowania języka polskiego organizowanego przez Międzywydziałowe Studium Języków Obcych.

2. Zarejestruj się on-line

Zapisy on-line dostępne są dla użytkowników systemu UBIK. Jeśli jeszcze nie masz konta w UBIK – załóż je. Po wstępnej weryfikacji danych utworzymy Twoje indywidualne konto pozwalające na zapisanie się na wybrany przez Ciebie kierunek studiów bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, a także na korzystanie z zasobów sieci WIT (konto e-mail, jabber, zdalny pulpit).

 1. Zaloguj się do Uczelnianego Banku Informacji dla Kandydatów – UBIK i przejdź do strony „Zapisy on-line”.
 2. Wybierz na co chcesz się zapisać.
 3. Wypełnij ankietę osobową. Jeśli już jest wypełniona, to sprawdź czy dane na pewno są aktualne.
 4. Wybierz kierunek i system studiów.

3. Wgraj wymagane dokumenty w wersji elektronicznej

Dokumenty, które wcześniej skompletowałeś prześlij w wersji elektronicznej za pomocą Uczelnianego Banku Informacji UBIK.

Wgraj również swoją fotografię (zakładka „Elektroniczna Legitymacja Studencka” w UBIK / Mój profil / Dane osobowe), żebyśmy mogli dla Ciebie przygotować legitymację.

Jeśli jeszcze nie otrzymałeś dokumentów poświadczających uzyskane wykształcenie (średnie/wyższe), to wgraj je dopiero po ich otrzymaniu.

4. Sprawdź wyniki rekrutacji – oczekuj na korespondencję z Uczelni

Informację o decyzji w sprawie przyjęcia na studia otrzymasz na e-maila podanego w UBIK w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaakceptowania wymaganych dokumentów, które stanowią podstawę kwalifikacji na wybranym przez Ciebie kierunku studiów.

Decyzję na piśmie odbierzesz osobiście w dniu podpisywania umowy lub zostanie do Ciebie wysłana pocztą.

5. Wpłać wpisowe

Po odebraniu e-maila z decyzją o zakwalifikowaniu wpłać na indywidualny numer konta wpisowe. Jeśli chcesz podpisać umowę w tym samym dniu, w którym dokonasz wpłaty – przynieś ze sobą potwierdzenie przelewu lub prześlij je na adres Rekrutacji WIT rekrutacja@wit.edu.pl.

Faktury VAT są wystawiane po uprzednim wysłaniu prośby na adres kwestura-kasa+faktury@wit.edu.pl. W celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień może być konieczny kontakt z kwesturą.

6. Dostarcz oryginały dokumentów do wglądu i potwierdzenie wpłaty wpisowego

Jak możesz to zrobić?

 • Przynieś dokumenty osobiście do Biura Rekrutacji i Promocji WIT.
 • Wyślij dokumenty tradycyjną pocztą lub kurierem na adres uczelni (po ukończeniu procesu rekrutacji możesz odebrać wyżej wymienione oryginały dokumentów).
 • Dokumenty może też dostarczyć upoważniona przez Ciebie osoba.

7. Podpisz umowę i odbierz decyzję o przyjęciu na studia

Przyjdź do Biura Rekrutacji i Promocji WIT osobiście i podpisz:

 • Umowę o odpłatności za studia (otrzymasz wraz z nią decyzję o przyjęciu na studia).
 • Ślubowanie

Jeśli nie możesz podpisać umowy i ślubowania osobiście:

 • Skontaktuj się z Rekrutacją WIT rekrutacja@wit.edu.pl – wyślemy Tobie umowę i ślubowanie do podpisu.
 • Odeślij podpisane dokumenty tradycyjną pocztą lub kurierem na adres uczelni.
 • Podpisane dokumenty możesz też dostarczyć osobiście lub poprzez upoważnioną przez Ciebie osobę.

PAMIĘTAJ! Otrzymujesz od nas dwa egzemplarze umowy. Dwa podpisane egzemplarze dostarcz do Rekrutacji WIT. Podpisany przez Rektora egzemplarz odbierzesz osobiście lub wyślemy Ci go pocztą/kurierem.

Jeśli chcesz się zapoznać z treścią umowy przed zgłoszeniem na studia - udostępniamy wzór umowy w UBIK.

8. Wpłać I ratę czesnego

Zapoznaj się z zasadami płatności na stronie „Opłaty”.

Pełne informacje o opłatach zamieszczone są w systemie UBIK w dziale „Do pobrania”.

9. Odbierz Elektroniczną Legitymację Studencką

Legitymacje będą wydawane od 26 września.

Spotkanie organizacyjne

Datę spotkania organizacyjnego znajdziesz na planie zajęć, który będzie opublikowany po 20 września w UBIK.

Przeniesienie z innych uczelni, przyjęcia na wyższe semestry studiów, wznowienia

W celu przepisania ocen/otrzymania decyzji Dziekana o wznowieniu należy:

Decyzję dotyczącą przepisania ocen oraz kwalifikacji na określony semestr studiów podejmuje Dziekan w ciągu dwóch tygodni. Zostaniesz powiadomiony e-mailem.

Po otrzymaniu decyzji Dziekana należy zgłosić się do Biura Rekrutacji WIT i złożyć dokumenty zgodnie z zasadami rekrutacji.

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Terminy
 1. Do kiedy trwa rekrutacja?
  Rekrutacja rozpoczęła się 1 czerwca i będzie trwać do 30 września (o ile będą jeszcze wolne miejsca).
 2. Czy mogę zacząć studia w semestrze letnim (od marca 2018 r.)?
  Prowadzimy rekrutację na studia I i II stopnia raz w roku od 1 czerwca do 30 września.
 3. Gdzie i kiedy będzie opublikowany plan zajęć?
  Plan zajęć będzie opublikowany nie wcześniej niż 20 września w UBIK.
 4. Kiedy można odebrać legitymację (ELS)? Od kiedy będą wydawane?
  Elektroniczne Legitymacje Studenckie będą wydawane nie wcześniej niż od 26 września. Gdy ELS będzie gotowa do odbioru – wyślemy powiadomienie na uczelniane konto e-mail. Aktualny stan ELS można zobaczyć w systemie UBIK w zakładce Mój profil / Dane osobowe / Elektroniczna Legitymacja Studencka (na tej samej stronie, na której wgrywa się zdjęcie do ELS).
 5. Czy są jeszcze wolne miejsca na wybranych studiach?
  Dopóki trwają zapisy on-line w systemie UBIK – są wolne miejsca. Prosimy jednak pamiętać, że gwarancją przyjęcia na studia jest jak najszybsze spełnienie wymogów rekrutacji (m.in. wpłata wpisowego i podpisanie umowy).
Dokumenty
 1. Czy mogę złożyć kserokopię świadectwa dojrzałości/dyplomu/suplementu?
  Tak – pod warunkiem okazania oryginału przed podpisaniem umowy.
 2. Nie otrzymałem jeszcze matury/dyplomu/nie mam wyniku ukończenia studiów. Czy mogę zarejestrować się na wybrane studia?
  Na etapie rejestrowania się na wybrane studia nie ma konieczności wprowadzania danych dotyczących wykształcenia. Pozostaw te dane puste podczas wypełniania kwestionariusza osobowego (pola nie są oznaczone gwiazdką). Jak tylko otrzymasz dokumenty – uzupełnij dane na swoim koncie UBIK i wgraj je wówczas do systemu.
 3. Jak potwierdzić adres zameldowania, jeśli nie mam go na dokumencie tożsamości (np. dowód osobisty wydany po 2015 r.)?
  Jeśli na dokumencie, którym potwierdzasz swój adres zameldowania, nie widnieje ten adres – w formularzu wgrywania plików dołącz oświadczenie, w którym wpisz ponownie swój adres zameldowania i podpisz, że jest on Twoim adresem. Gotowe oświadczenie można pobrać z UBIK w zakładce Dane osobowe / Przesyłanie dokumentów – po zaznaczeniu opcji „Adres zamieszkania”. Nie zapomnij złożyć swojego podpisu pod treścią oświadczenia.
 4. Jak wypełnić kwestionariusz osobowy jeśli nie posiadam adresu zameldowania?
  Adres zameldowania nie jest niezbędnym składnikiem rekrutacji – wtedy w polach dotyczących adresu zameldowania należy podać adres zamieszkania, a następnie potwierdzić wprowadzone dane przesyłając zeskanowane oświadczenie o nie posiadaniu adresu zameldowania. Oświadczenie można dołączyć jako wspólny skan drugiej strony dokumentu tożsamości.
Sposób rekrutacji
 1. Czy wystarczy, że zapiszę się on-line i zostanę przyjęty?
  Nie wystarczy zapisać się on-line, trzeba spełnić warunki rekrutacji, złożyć wszystkie wymagane dokumenty i podpisać umowę.
 2. Czy mogę dokonać rekrutacji drogą e-mailową?
  Nie. Konieczne jest bowiem dostarczenie wymaganych dokumentów w oryginałach z odpowiednimi załącznikami do Biura Rekrutacji WIT.
 3. Czy mogę w trakcie trwania rejestracji zmienić wybrany kierunek?
  Tak. Możesz zmienić wybrany kierunek studiów, o ile jest jeszcze taka możliwość, tzn. trwa jeszcze rejestracja zarówno na te studia, z których chcesz się wypisać jak i na te, na które zamierzasz się zapisać (również w przypadku gdy dokonałeś już opłaty wpisowego lub podpisałeś umowę). Wystarczy, że napiszesz do nas e-maila na adres rekrutacja+zmiana@wit.edu.pl. Wyrejestrujemy Cię z dotychczasowego kierunku i zapiszemy na nowo wybrane studia.
 4. W jaki sposób zostanę poinformowany o tym, czy zakwalifikowałem się na studia?
  Informację o decyzji w sprawie zakwalifikowania na studia otrzymasz na e-maila podanego w UBIK w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaakceptowania wymaganych dokumentów, które stanowią podstawę kwalifikacji na wybranym przez Ciebie kierunku studiów.
 5. Czy dokumenty muszę złożyć osobiście?
  Wymagane dokumenty nie muszą być składane osobiście. W Twoim imieniu komplet dokumentów może złożyć upoważniona przez Ciebie osoba lub możesz je przesłać pocztą/kurierem.
 6. Gdzie i kiedy osoby zakwalifikowane na studia powinny dostarczyć oryginały dokumentów, które wcześniej wgrały do UBIK?
  Gdy otrzymasz e-mailem zawiadomienie o zakwalifikowaniu się na studia, powinieneś dostarczyć oryginały dokumentów do Biura Rekrutacji WIT.
 7. Który z kierunków oferowanych przez WIT powinienem wybrać?
  Jest to indywidualna decyzja każdego kandydata. Przy podejmowaniu jej należy uwzględnić swoje dotychczasowe osiągnięcia na różnych polach nauki, a także swoje umiejętności i zainteresowania. Zachęcamy do zapoznania się z opisem specjalności i przedmiotów specjalnościowych oraz programów studiów.
Opłaty
 1. Czy wpisowe mogę wpłacić razem z I ratą lub czesnym za cały semestr jako łączną sumę?
  Tak, jak najbardziej. Czesne i wpisowe możesz uiścić poprzez zsumowanie tych kwot na jednym blankiecie.
 2. Czy opłatę za studia (czesne) oraz opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) wpłacam również na osobiste konto?
  Tak.
 3. Czy wpisowe i opłatę rekrutacyjną mogę wpłacić w formie przelewu?
  Forma dokonania wpłaty jest dowolna, najważniejsze jest to, aby wraz ze składanymi dokumentami dostarczyć potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty.
 4. Czy mogę uzyskać zwrot wpisowego?
  Nie. Opłata jest bezzwrotna.
 5. Do kiedy muszę wpłacić I ratę czesnego?
  Termin płatności I raty czesnego dla studentów studiów I i II stopnia rozpoczynających studia od października 2016 upływa 20 września.
 6. Do kiedy muszę wpłacać kolejne raty czesnego?
  Czesne – poczynając od II raty wpłaca się do 10 dnia każdego miesiąca.
 7. Czy muszę dokonać wpłaty za studia z góry za cały rok?
  Nie, czesne można wpłacać w ratach miesięcznych.
Studiowanie
 1. Jak często będę przyjeżdżał na zjazdy na studiach niestacjonarnych?
  Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 800 - 2000.
 2. Czy zajęcia odbywają się wyłącznie w głównej siedzibie przy ul. Newelskiej?
  Nie, są trzy lokalizacje miejsc w Warszawie, w których odbywają się zajęcia:
  Newelska (w planie zajęć sale oznaczone symbolem N): ul. Newelska 6
  Gizów (symbol G): ul. Gizów 6
  Księcia Janusza (symbol K): ul. Księcia Janusza 45/47
  Zobacz wszystkie miejsca na mapie.
 3. Kiedy otrzymam „status” studenta?
  Studentem WIT zostaje się w momencie podpisania umowy o studiowaniu, jednakże pełnoprawny „status” studenta uzyskuje się podczas immatrykulacji – jest to dzień rozpoczęcia roku akademickiego określony zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego. Jeżeli umowa została podpisana po terminie rozpoczęcia roku akademickiego – „status” studenta rozpoczyna się w dniu podpisania umowy.
 4. Czym jest UBI (UBIK/UBIA)?
  Wirtualna Uczelnia UBI - Uczelniany Bank Informacji WIT, to w pełni zinformatyzowany system zarządzania. Składa się z dwóch odrębnych serwisów: UBIK – dla kandydatów na studia, studentów, absolwentów i kadry dydaktycznej oraz UBIA – dla pracowników. UBI pozwala na zapisanie się na wybrany kierunek studiów bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, a także na korzystanie z zasobów sieci WIT (konto e-mail, jabber, zdalny pulpit). W systemie UBI będziesz mógł na bieżąco obserwować postęp Twojej rekrutacji na studia, a także prześlesz wymagane dokumenty (w tym fotografię do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej).

Skontaktuj się z nami

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania odnośnie naszej oferty – skontaktuj się z nami. Zespół Rekrutacyjny jest do Twojej dyspozycji i chętnie udzieli wszelkich informacji. Do zobaczenia!