Rekrutacja - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 rozpoczęła się 1 czerwca
(zajęcia rozpoczynają się w październiku)

Prowadzimy rekrutację na studia niestacjonarne (zaoczne)

Rekrutacja krok po kroku

Podstawą kwalifikacji jest dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia.

Absolwenci kierunków: zarządzanie, informatyka, informatyka i ekonometria są zakwalifikowani na podstawie dyplomu.
Pozostałych kandydatów kwalifikuje Dziekan na podstawie dyplomu oraz suplementu wyznaczając różnice programowe.

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Gwarancją miejsca na wybranym kierunku studiów jest podpisana umowa.

1. Skompletuj wymagane dokumenty

Kandydaci na STUDIA II STOPNIA powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów.
 • Kserokopię suplementu do dyplomu.
 • Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły (dla matur wydawanych po 2006 r.) i świadectwa dojrzałości.
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (obcokrajowcy).
 • Kandydaci, którzy chcą kontynuować naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia lub przenoszą się z innej uczelni składają dodatkowo decyzję dziekana danego wydziału WIT wraz z ewentualnie ustalonymi różnicami programowymi.
Cudzoziemcy są kwalifikowani zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami i dodatkowo składają:
 1. Zalegalizowane lub opatrzone apostille:
  • Dyplomy ukończenia studiów wyższych uprawniające do podjęcia studiów II stopnia oraz tłumaczenia dyplomów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  • Świadectwa uprawniające do podjęcia studiów równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości – zgodnie z przepisami dot. nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej oraz tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego.
   Zaświadczenie stwierdzające równoważność z polskim świadectwem dojrzałości należy złożyć w Dziekanacie do końca pierwszego semestru studiów.
   Przyjęcia interesantów w sprawie nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą w Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 28, pok. 2 piętro 5, tel. 22 551 24 00, e-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl
 2. Dokument legalizujący pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wiza, karta stałego/czasowego pobytu, zezwolenie na pobyt stały/czasowy). Do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony.
 3. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.
 4. Kserokopię ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zapewniamy studentom-cudzoziemcom roczny kurs języka polskiego.
Studenci, którzy znają język polski, mogą nie uczestniczyć w kursie języka polskiego. Muszą natomiast przystąpić do egzaminu potwierdzającego poziom opanowania języka polskiego organizowanego przez Międzywydziałowe Studium Języków Obcych.

2. Zarejestruj się on-line

 
 1. Zaloguj się do Uczelnianego Banku Informacji UBIK i przejdź do strony „Zapisy on-line”.
  Jeśli jeszcze nie masz konta w UBIK załóż je. Po wstępnej weryfikacji danych utworzymy Twoje indywidualne konto pozwalające na zapisanie się na wybrany przez Ciebie kierunek studiów bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, a także na korzystanie z zasobów sieci WIT (konto e-mail, jabber, zdalny pulpit). Twoja nazwa użytkownika oraz hasło zostaną wysłane na wskazany adres e-mail.
 2. Wybierz na co chcesz się zapisać.
 3. Wypełnij ankietę osobową. Jeśli już jest wypełniona, to sprawdź czy dane na pewno są aktualne.
 4. Wybierz kierunek i system studiów.

3. Wgraj wymagane dokumenty w wersji elektronicznej

Dokumenty, które wcześniej skompletowałeś prześlij w wersji elektronicznej za pomocą Uczelnianego Banku Informacji UBIK.

Wgraj również swoją fotografię (zakładka „Elektroniczna Legitymacja Studencka” w UBIK / Mój profil / Dane osobowe), żebyśmy mogli dla Ciebie przygotować legitymację.

Jeśli jeszcze nie otrzymałeś dokumentów poświadczających uzyskane wykształcenie (średnie/wyższe), to wgraj je dopiero po ich otrzymaniu.

4. Sprawdź wyniki rekrutacji – oczekuj na korespondencję z Uczelni

Informację o decyzji w sprawie przyjęcia na studia otrzymasz na e-maila podanego w UBIK w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaakceptowania wymaganych dokumentów, które stanowią podstawę kwalifikacji na wybranym przez Ciebie kierunku studiów.

Decyzję na piśmie odbierzesz osobiście w dniu podpisywania umowy lub zostanie do Ciebie wysłana pocztą.

5. Wpłać wpisowe

Po odebraniu e-maila z decyzją o zakwalifikowaniu wpłać na indywidualny numer konta wpisowe. Jeśli chcesz podpisać umowę w tym samym dniu, w którym dokonasz wpłaty – przynieś ze sobą potwierdzenie przelewu lub prześlij je na adres Rekrutacji WIT rekrutacja@wit.edu.pl.

Faktury VAT są wystawiane po uprzednim wysłaniu prośby na adres kwestura-kasa+faktury@wit.edu.pl. W celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień może być konieczny kontakt z kwesturą.

6. Dostarcz oryginały dokumentów do wglądu i potwierdzenie wpłaty wpisowego

Jak możesz to zrobić?

 • Przynieś dokumenty osobiście do Biura Rekrutacji i Promocji WIT.
 • Wyślij dokumenty tradycyjną pocztą lub kurierem na adres uczelni (po ukończeniu procesu rekrutacji możesz odebrać wyżej wymienione oryginały dokumentów).
 • Dokumenty może też dostarczyć upoważniona przez Ciebie osoba.

7. Podpisz umowę i odbierz decyzję o przyjęciu na studia

Przyjdź do Biura Rekrutacji i Promocji WIT osobiście i podpisz:

 • Umowę o odpłatności za studia (otrzymasz wraz z nią decyzję o przyjęciu na studia).
 • Ślubowanie

Jeśli nie możesz podpisać umowy i ślubowania osobiście:

 • Skontaktuj się z Rekrutacją WIT rekrutacja@wit.edu.pl – wyślemy Tobie umowę i ślubowanie do podpisu.
 • Odeślij podpisane dokumenty tradycyjną pocztą lub kurierem na adres uczelni.
 • Podpisane dokumenty możesz też dostarczyć osobiście lub poprzez upoważnioną przez Ciebie osobę.

PAMIĘTAJ! Otrzymujesz od nas dwa egzemplarze umowy. Dwa podpisane egzemplarze dostarcz do Rekrutacji WIT. Podpisany przez Rektora egzemplarz odbierzesz osobiście lub wyślemy Ci go pocztą/kurierem.

8. Wpłać I ratę czesnego

Zapoznaj się z zasadami płatności na stronie „Opłaty”.

Pełne informacje o opłatach zamieszczone są w systemie UBIK w dziale „Do pobrania”.

9. Odbierz Elektroniczną Legitymację Studencką

Legitymacje będą wydawane od 26 września.

Spotkanie organizacyjne

Datę spotkania organizacyjnego znajdziesz na planie zajęć, który będzie opublikowany po 20 września w UBIK.

Przeniesienie z innych uczelni i przyjęcia na wyższe semestry studiów

Studenci, którzy rozpoczęli naukę na innej uczelni, ale chcą przenieść się w trakcie studiów do WIT mogą kontynuować naukę na wyższym semestrze, przepisując zaliczone już przedmioty.

W celu przepisania ocen należy:

 • Dostarczyć poświadczony przez dziekanat „Arkusz Przebiegu Studiów” z poprzedniej uczelni.
 • Pobrać ze strony WIT arkusz przepisania ocen właściwy dla danego kierunku oraz podanie o przyjęcie na studia - po wypełnieniu dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji WIT.

Decyzję dotyczącą przepisania ocen oraz kwalifikacji na określony semestr studiów podejmuje Dziekan.

Po otrzymaniu decyzji Dziekana należy zgłosić się do Biura Rekrutacji WIT i złożyć dokumenty zgodnie z zasadami rekrutacji.

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Terminy
 1. Do kiedy trwa rekrutacja?
  Rekrutacja rozpoczęła się 1 czerwca i będzie trwać do 30 września (o ile będą jeszcze wolne miejsca).
 2. Czy mogę zacząć studia w semestrze letnim (od marca 2017 r.)?
  Prowadzimy rekrutację na studia I i II stopnia raz w roku od 1 czerwca do 30 września.
 3. Gdzie i kiedy będzie opublikowany plan zajęć?
  Plan zajęć będzie opublikowany nie wcześniej niż 20 września w UBIK.
 4. Kiedy można odebrać legitymację (ELS)? Od kiedy będą wydawane?
  Elektroniczne Legitymacje Studenckie będą wydawane nie wcześniej niż od 26 września. Gdy ELS będzie gotowa do odbioru – wyślemy powiadomienie na uczelniane konto e-mail. Aktualny stan ELS można zobaczyć w systemie UBIK w zakładce Mój profil / Dane osobowe / Elektroniczna Legitymacja Studencka (na tej samej stronie, na której wgrywa się zdjęcie do ELS).
 5. Czy są jeszcze wolne miejsca na wybranych studiach?
  Dopóki trwają zapisy on-line w systemie UBIK – są wolne miejsca. Prosimy jednak pamiętać, że gwarancją przyjęcia na studia jest jak najszybsze spełnienie wymogów rekrutacji (m.in. wpłata wpisowego i podpisanie umowy).
Dokumenty
 1. Czy mogę złożyć kserokopię świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej?
  Tak – pod warunkiem okazania oryginałów tych dokumentów przed podpisaniem umowy.
 2. Czy fotografia dołączona do składanych dokumentów może być czarno-biała?
  Nie – kolorystyka fotografii musi być zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 3. Nie otrzymałem jeszcze matury/dyplomu/nie mam wyniku ukończenia studiów. Czy mogę zapisać się na wybrany kierunek?
  Na etapie zapisywania się na wybrany kierunek nie ma konieczności wprowadzania danych dotyczących wykształcenia. Pozostaw te dane puste podczas wypełniania kwestionariusza osobowego (pola nie są oznaczone gwiazdką). Jak tylko otrzymasz dokumenty – uzupełnij dane na swoim koncie UBIK i wgraj je wówczas do systemu.
 4. Jak potwierdzić adres zameldowania, jeśli nie mam go na dokumencie tożsamości (np. dowód osobisty wydany po 2015 r.)?
  Jeśli na dokumencie, którym potwierdzasz swój adres zameldowania, nie widnieje ten adres – w formularzu wgrywania plików dołącz oświadczenie, w którym wpisz ponownie swój adres zameldowania i podpisz, że jest on Twoim adresem. Nie zapomnij złożyć swojego podpisu pod treścią oświadczenia.
  W najbliższym czasie usprawnimy tą procedurę i będziesz mógł na stronie wgrywania plików od razu pobrać oświadczenie z danymi - wówczas wystarczy, że je podpiszesz i wgrasz.
 5. Jak wypełnić kwestionariusz osobowy jeśli nie posiadam adresu zameldowania?
  Adres zameldowania nie jest niezbędnym składnikiem rekrutacji – wtedy w polach dotyczących adresu zameldowania należy podać adres zamieszkania, a następnie potwierdzić wprowadzone dane przesyłając zeskanowane oświadczenie o nie posiadaniu adresu zameldowania. Oświadczenie można dołączyć jako wspólny skan drugiej strony dokumentu tożsamości.
Sposób rekrutacji
 1. Czy wystarczy, że zapiszę się on-line i zostanę przyjęty?
  Nie wystarczy zapisać się on-line, trzeba spełnić warunki rekrutacji, złożyć wszystkie wymagane dokumenty i podpisać umowę.
 2. Czy mogę dokonać rekrutacji drogą e-mailową?
  Nie. Konieczne jest bowiem dostarczenie wymaganych dokumentów w oryginałach z odpowiednimi załącznikami do Biura Rekrutacji WIT.
 3. Czy mogę w trakcie trwania rejestracji zmienić wybrany kierunek?
  Tak. Możesz zmienić wybrany kierunek studiów, o ile jest jeszcze taka możliwość, tzn. trwa jeszcze rejestracja zarówno na te studia, z których chcesz się wypisać jak i na te, na które zamierzasz się zapisać (również w przypadku gdy dokonałeś już opłaty wpisowego lub podpisałeś umowę). Wystarczy, że napiszesz do nas e-maila na adres rekrutacja+zmiana@wit.edu.pl. Wyrejestrujemy Cię z dotychczasowego kierunku i zapiszemy na nowo wybrane studia.
 4. W jaki sposób zostanę poinformowany o tym, czy zakwalifikowałem się na studia?
  Informację o decyzji w sprawie zakwalifikowania na studia otrzymasz na e-maila podanego w UBIK w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaakceptowania wymaganych dokumentów, które stanowią podstawę kwalifikacji na wybranym przez Ciebie kierunku studiów.
 5. Czy dokumenty muszę złożyć osobiście?
  Wymagane dokumenty nie muszą być składane osobiście. W Twoim imieniu komplet dokumentów może złożyć upoważniona przez Ciebie osoba lub możesz je przesłać pocztą/kurierem.
 6. Gdzie i kiedy osoby zakwalifikowane na studia powinny dostarczyć oryginały dokumentów, które wcześniej wgrały do UBIK?
  Gdy otrzymasz e-mailem zawiadomienie o zakwalifikowaniu się na studia, powinieneś dostarczyć oryginały dokumentów do Biura Rekrutacji WIT.
 7. Który z kierunków oferowanych przez WIT powinienem wybrać?
  Jest to indywidualna decyzja każdego kandydata. Przy podejmowaniu jej należy uwzględnić swoje dotychczasowe osiągnięcia na różnych polach nauki, a także swoje umiejętności i zainteresowania. Zachęcamy do zapoznania się z opisem specjalności i przedmiotów specjalnościowych oraz programów studiów.
Opłaty
 1. Czy wpisowe mogę wpłacić razem z I ratą lub czesnym za cały semestr jako łączną sumę?
  Tak, jak najbardziej. Czesne i wpisowe możesz uiścić poprzez zsumowanie tych kwot na jednym blankiecie.
 2. Czy opłatę za studia (czesne) oraz opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) wpłacam również na osobiste konto?
  Tak.
 3. Czy wpisowe i opłatę rekrutacyjną mogę wpłacić w formie przelewu?
  Forma dokonania wpłaty jest dowolna, najważniejsze jest to, aby wraz ze składanymi dokumentami dostarczyć potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty.
 4. Czy mogę uzyskać zwrot wpisowego?
  Nie. Opłata jest bezzwrotna.
 5. Do kiedy muszę wpłacić I ratę czesnego?
  Termin płatności I raty czesnego dla studentów studiów I i II stopnia rozpoczynających studia od października 2016 upływa 20 września.
 6. Do kiedy muszę wpłacać kolejne raty czesnego?
  Czesne – poczynając od II raty wpłaca się do 10 dnia każdego miesiąca.
 7. Czy muszę dokonać wpłaty za studia z góry za cały rok?
  Nie, czesne można wpłacać w ratach miesięcznych.
Studiowanie
 1. Jak często będę przyjeżdżał na zjazdy na studiach niestacjonarnych?
  Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 800 - 2000.
 2. Czy zajęcia odbywają się wyłącznie w głównej siedzibie przy ul. Newelskiej?
  Nie, są trzy lokalizacje miejsc w Warszawie, w których odbywają się zajęcia:
  Newelska (w planie zajęć sale oznaczone symbolem N): ul. Newelska 6
  Gizów (symbol G): ul. Gizów 6
  Księcia Janusza (symbol K): ul. Księcia Janusza 45/47
  Zobacz wszystkie miejsca na mapie.
 3. Kiedy otrzymam „status” studenta?
  Studentem WIT zostaje się w momencie podpisania umowy o studiowaniu, jednakże pełnoprawny „status” studenta uzyskuje się podczas immatrykulacji – jest to dzień rozpoczęcia roku akademickiego określony zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego. Jeżeli umowa została podpisana po terminie rozpoczęcia roku akademickiego – „status” studenta rozpoczyna się w dniu podpisania umowy.
 4. Czym jest UBI (UBIK/UBIA)?
  Wirtualna Uczelnia UBI - Uczelniany Bank Informacji WIT, to w pełni zinformatyzowany system zarządzania. Składa się z dwóch odrębnych serwisów: UBIK – dla kandydatów na studia, studentów, absolwentów i kadry dydaktycznej oraz UBIA – dla pracowników. UBI pozwala na zapisanie się na wybrany kierunek studiów bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, a także na korzystanie z zasobów sieci WIT (konto e-mail, jabber, zdalny pulpit). W systemie UBI będziesz mógł na bieżąco obserwować postęp Twojej rekrutacji na studia, a także prześlesz wymagane dokumenty (w tym fotografię do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej).

Skontaktuj się z nami

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania odnośnie naszej oferty – skontaktuj się z nami. Zespół Rekrutacyjny jest do Twojej dyspozycji i chętnie udzieli wszelkich informacji. Do zobaczenia!