Administracja - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Wydział Informatycznych Technik Zarządzania plan prowadzenie w roku akademickim 2017/2018 studia podyplomowe w specjalności:

Organizacja studiów

Studia  trwają rok i są podzielone na dwa semestry:zimowy od października do stycznia i letni od marca do czerwca. Łączna liczba  godzin zajęć  wynosi 192  i spełnia wymagania ilościowe stawiane przez MNiSW. Prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w przedziale godzin 8:15 – 19:00. W każdym z dwóch semestrów organizowanych jest po 8 zjazdów sobotnio-niedzielnych w odstępach mniej więcej dwutygodniowych.

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra. Celem studiów podyplomowych jest podnoszenie posiadanych kwalifikacji. w wybranej specjalności, zdobywanie nowych a także poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych technik informatycznych.

Słuchacze studiów podyplomowych w trakcie ich trwania mogą korzystać z biblioteki WSISiZ oraz mają dostęp do usług w sieci WSISiZ. Za pomocą przeglądarki internetowej mogą korzystać z Uczelnianego Banku Informacji, co ułatwia im kontakt z prowadzącymi zajęcia i dziekanatem oraz korzystanie z materiałów dydaktycznych udostępnianych w postaci elektronicznej.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem MNiSW.