Dla nauczycieli - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WIT organizuje w roku akademickim 2017/2018 studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli

INFORMACJE OGÓLNE

Uczelnia organizuje:

 1. Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym, którzy ukończyli studia wyższe (licencjackie, magisterskie lub zawodowe) na kierunku innym niż wybrany kierunek studiów podyplomowych. Na podstawie obowiązujących rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej (zob.: Dz.U. Nr 98/1991, poz. 433; Dz.U. Nr 5/1994, poz. 19; Dz.U. Nr 109/1994, poz. 521; Dz.U. Nr 155/2002, poz. 1288), ukończenie studiów podyplomowych daje nauczycielom uprawnienia do nauczania lub prowadzenia zajęć zastępczych z drugiego przedmiotu - odpowiadającego ukończonemu kierunkowi studiów podyplomowych – w szkołach podstawowych, gimnazjach lub w szkołach średnich ogólnokształcących i zawodowych. Program studiów uwzględnia wszystkie wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 2. Doskonalące studia dla nauczycieli przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Program studiów jest godny z wymaganiami, jakim powinny odpowiadać osoby ubiegające się o stanowiska kierownicze w tych jednostkach.

Warunkiem ukończenia studiów kwalifikacyjnych oraz doskonalących jest zaliczenie wszystkich zajęć, zdanie wszystkich wyznaczonych egzaminów, przygotowanie i obronienie pracy końcowej, przygotowanie publikacji – syntezy pracy końcowej, zdanie egzaminu kwalifikacyjnego oraz terminowe uiszczenie wszystkich opłat.

Warunkiem uruchomienia studiów kwalifikacyjnych jest zgłoszenie się co najmniej 20 słuchaczy.

Warunkiem uruchomienia studiów doskonalących jest zgłoszenie się co najmniej 20 słuchaczy.

OFEROWANE SPECJALNOŚCI STUDIÓW

 • Andragogika medialna i informatyczna
 • Zajęcia komputerowe (przedmiot nauczany na II etapie edukacyjnym)
 • Informatyka (przedmiot nauczany na III i IV etapie edukacyjnym)
 • Matematyka (przedmiot nauczany na wszystkich etapach edukacyjnych)
 • Podstawy przedsiębiorczości (przedmiot nauczany na IV etapie edukacyjnym)
 • Ekonomia w praktyce (przedmiot nauczany na IV etapie edukacyjnym)
 • Zajęcia techniczne – Technika (przedmioty nauczane – odpowiednio – na II i III etapie edukacyjnym)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (przedmiot nauczany na III i IV etapie edukacyjnym)
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi (dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie)

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia kwalifikacyjne trwają 3 semestry i obejmują 384 godzin zajęć dydaktycznych.

 • Zajęcia odbywają się zasadniczo w cyklu dwutygodniowym w trybie sobotnio-niedzielnych zjazdów. W celu zsynchronizowania terminarza zajęć z organizacją roku szkolnego, szczegółowe terminy zajęć w kolejnych semestrach (przeciętnie 8 zjazdów w semestrze) są uzgadniane z uczestnikami studiów na pierwszym zjeździe w danym roku akademickim.
 • Zajęcia są prowadzone przez pracowników WSISiZ i pracowników Instytutu Badań Systemowych PAN, mających przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie dydaktyczne, a także przez ekspertów i edukatorów MEN.

Studia doskonalące trwają 3 semestry i obejmują 280 godzin zajęć dydaktycznych.

 • Zajęcia odbywają się zasadniczo w cyklu dwutygodniowym w trybie sobotnio-niedzielnych zjazdów. W celu zsynchronizowania terminarza zajęć z organizacją roku szkolnego, szczegółowe terminy zajęć w kolejnych semestrach (przeciętnie 8 zjazdów w semestrze) są uzgadniane z uczestnikami studiów na pierwszym zjeździe w danym roku akademickim.
 • Zajęcia są prowadzone przez pracowników WSISiZ i pracowników Instytutu Badań Systemowych PAN, mających przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie praktyczne w dziedzinie organizacji i zarzadzania, a także przez ekspertów i edukatorów MEN.