Inspektor ochrony danych osobowych - podstawowy - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Dlaczego warto wybrać

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk  w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”) kontynuuje w kolejnej edycji przygotowanie kandydatów do specjalistycznego zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Po IV edycjach studiów dedykowanych ABI [w latach 2013 -2017] nadszedł czas na zmianę nazwy studiów z zachowaniem programu kształcenia uwzględniającego nowelizację przepisów RODO. Rozporządzenie określa w art. 37 ust. 5 Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań.

Powstała tym samym konieczność przygotowania Inspektorów do zgodnej z nowymi przepisami, realizacji ustawowych obowiązków w trybie kwalifikacji określonych w ISCDE[1]. Celem studiów jest uzyskanie efektów kształcenia w wymiarze pełnych kwalifikacji zawodowych zgodnych z przepisami o poziomach i dziedzinach kształcenia określanych w literaturze kompetencjami twardymi, a tym samym wykazanie przez Inspektorów formalnych uprawnień zawodowych. Specyfika jednostek przetwarzających dane osobowe w postaci tradycyjnej i elektronicznej, wymaga umiejętności rozpoznania interoperacyjnych aspektów prawno – organizacyjnego i technicznie – audytowego, zarządzania bezpieczeństwem. Istotnym elementem działania IOD są wymagania określone w przepisach Rozporządzenia KRI 2012[2].

W oparciu o art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI koreluje z zadaniami nowego Rozporządzenia ODO. Zapisy obu aktów prawnych wymagają udokumentowanych kwalifikacji zawodowych w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu ODO UE w trakcie wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych osobowych [DPO - data protection officer].  

Studia realizowane we współpracy ze

SIODO

Stowarzyszeniem Inspektorów
Ochrony Danych Osobowych


[1] Międzynarodowa Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (ISCDE 97)

[2] ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych) (Dz. U. 2016 poz.113).

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych po nowelizacji Rozporządzenia RODO i Ustawy w działalności:

 • Organów publicznych
 • Podmiotów publicznych
 • Jednostek biznesu
 • Jednostek ochrony zdrowia
 • Sądów powszechnych
 • Sektora MSP
 • Innych organizacji

Oferta edukacyjna skierowana jest do:

 • kandydatów na inspektorów ochrony danych osobowych
 • osób wyznaczonych do wykonywania zadań inspektora
 • doradców i konsultantów; audytorów bezpieczeństwa informacji

oraz:

 • kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców
 • kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość)
 • kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.)
 • osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, radcy, konsultanci, współpracownicy)

Prezentowane studia podyplomowe stanowią perspektywiczne zasilenie potrzeb rynku pracy na specjalistów zarządzania  bezpieczeństwem informacji,
w wymiarze zdobycia lub uzupełnienia wiedzy osób pracujących w różnych organizacjach w obszarach zarządzania informacją.

Cel studiów

Ukończenie studiów pozwoli wykorzystać wiedzę podczas wykonywania czynności zawodowych Inspektora Ochrony Danych, a także udzielanie porad oraz  konsultacji stronom trzecim.

Certyfikat

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania certyfikatu Audytora Wewnętrznego SZBI wg normy 27001* wydanego przez firmę TÜV NORD POLSKA. [* Audytor Wewnętrzny SZBI PN-ISO/IEC 27001 (- ISMS -Information Security Management System) – kurs realizowany w trakcie dodatkowego zjazdu oraz opłaty, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez osoby zainteresowane]

Opieka merytoryczna - JAROSŁAW FELIŃSKI

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści posiadający teoretyczne i empiryczne podstawy zarządzania informacjami.

 • Ewa Kulesza – Uniwersytet Łódzki; Pierwszy Generalny Inspektor GIODO RP w latach 1998 – 2006
 • Jarosław Feliński – Wykładowca akademicki, audytor ISMS 27001 IRCA
 • Przemysław Olszewski – Dyrektor Biura Rektora AGH Kraków, Audytor wiodący PN 27001
 • Sebastian Szczerba – Audytor wiodący PN 27001, radca prawny
 • Roman Podobiński – Szef  IT ZDiZ GDAŃSK; Audytor wiodący PN 27001
 • Tomasz Lenarczyk - Radca prawny, wykładowca akademicki.

Plan studiów

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych - poziom podstawowy - plan studiów

Szczegółowych informacji dt.  programu studiów udziela opiekun merytoryczny studiów:

mgr Jarosław Feliński – podyplomowe-iodo@wit.edu.pl

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry, tj. 218 godzin.

Opinie absolwentów

Obejmując funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji zdawałam sobie sprawę
o złożoności działań i odpowiedzialności, jakie będą na mnie spoczywały. ABI w organizacji to jednocześnie strażnik i doradca w procesie przetwarzania danych osobowych. Z jednej strony to delegat administratora danych, który wdraża rozwiązania z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji, z drugiej to nadzorca przestrzegania  prowadzonych metod, mentor, podejmujący szereg działań skoncentrowanych na edukacji i pogłębianiu wiedzy wśród wszystkich pracowników i osób współpracujących z organizacją.

Wiedzę nt. zarządzania bezpieczeństwem informacji postanowiłam uzupełnić
i zweryfikować podejmując dalszą edukację poprzez udział w specjalistycznych studiach podyplomowych. Wybór uczelni, opierałam na opiniach innych słuchaczy i absolwentów. Istotny był dla mnie zakres tematyczny studiów wyrażony w programie, kadra dydaktyczna,
a także możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów.

Studia Podyplomowe, podjęte w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk o specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w mojej ocenie to najlepsza oferta proponowana obecnie na rynku.

Szerokie spektrum tematyczne z zakresu bezpieczeństwa informacji przedstawione zostało ze starannością odpowiednią do problemu zarządzania danymi, a w szczególności dbałością przedmiotu rozważań, dzięki wieloletniemu doświadczeniu kadry wykładowców - praktyków, nowoczesnemu programowi zajęć, dostosowanemu do indywidualnych wymagań i potrzeb grupy słuchaczy oraz możliwości udziału w zajęciach warsztatowych i ćwiczeniach w trakcie zajęć. Analiza pism, ocena zjawisk, ćwiczenia wystąpień publicznych były stałym elementem kształcenia podyplomowego.

Studia podyplomowe  pomogły mi w pogłębianiu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania danych osobowych, a także w doskonaleniu i zdobywaniu nowych umiejętności z tego zakresu, a w szczególności: tworzeniu i aktualizacji dokumentacji, oceny i modyfikacji wdrożonych rozwiązań, prezentowania własnych propozycji, przeprowadzania audytów i sporządzania raportów uwzględniających przepisy prawa oraz międzynarodowe standardy, w tym normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, prowadzenia szkoleń i prezentacji, oraz wiele innych.

Dzięki studiom w WIT podniosłam swoje kwalifikacje i wartość na rynku pracy, ale co ważne zyskałam wsparcie innych słuchaczy oraz wykładowców w codziennym zmaganiu się z jakże dynamicznie zmieniającą się i ważną obecnie tematyką bezpieczeństwa informacji. 

W lipcu 2015 r., w konkursie na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, uzyskałam najwyższą ocenę i zdobyłam nową pracę, a tym samym wielkie wyzwanie.

Serdeczne podziękowania składam Pani Ewie Kuleszy znakomitemu wykładowcy.

Natalia Bender

Informacje

W sobotę 15 października 2016r na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania WIT w Warszawie, zainaugurowano IV edycję podyplomowych studiów:

"Administrator Bezpieczeństwa Informacji
- podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji" 2016/2017

Grupę słuchaczy, przywitał w imieniu władz Uczelni dr Włodzimierz Kuzak Prodziekan Wydziału ITZ, odnosząc się do systematycznie realizowanej od 2013 roku, formy kształcenia specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji, wskazał na sukcesy absolwentów „ABI” w działaniach służbowych, zawodowych awansach, biznesowej działalności doradczej i wygranych konkursach na prestiżowe stanowiska administratorów w instytucjach konstytucyjnych organów państwa.

Pan dr W. Kuzak  życząc słuchaczom wytrwałości, wnikliwości i skutecznego pozyskiwania wiedzy oraz umiejętności, podkreślił ciągłość kształcenia ABI w WIT, z uwzględnieniem wymagającego 218 godzinnego programu studiów. W uroczystości uczestniczył opiekun studiów Pan Jarosław Feliński, który po inauguracji realizował zajęcia kursowe zgodnie z programem studiów w dniu 15  i 16 października 2016r.

JJF

Galeria

Pan dr Włodzimierz Kuzak w trakcie wystąpienia inauguracyjnego

Pan Sławek w trakcie zajęć analitycznych

 z Panią Wandą

Aleksandra Jarosław Alina

Bezpieczeństwo… ale to proste….

analiza, synteza, proces dedukcji … do sukcesu…

Pani Aleksandra i Pan Sławek… liczą..?

Pani Małgosia dobrze się uczy czy bawi…?

Pani Agnieszka dumna z … zapisania tablicy…

W środę 12 października 2016r, w siedzibie WIT w Warszawie przy ul. Newelskiej 6, obyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, dalej jako „SIODO”. Stosownie do postanowień art. 9 ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) z inicjatywy 7 Członków założycieli w osobach:

Jarosław Feliński, dr Włodzimierz Kuzak, Natalia Bender

Michał Tuz, Ewa Felińska, Sebastian Szczerba, Beata Patoka – Szurawska

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, zaszczycił obecnością prof. dr hab. inż. Maciej KRAWCZAK - JM Rektor WIT. Wyraził pełną aprobatę celów działania stowarzyszenia, koncentrujących się na :

 1. rozpowszechnianiu idei bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;
 2. organizowanie wydarzeń, konferencji, seminariów, i wykładów imprez oraz konkursów mających na celu promocję bezpieczeństwa informacji;
 3. opiniowaniu ustaw, innych aktów prawnych, podejmowanie inicjatyw oraz zajmowanie stanowisk dotyczących przedmiotu działania Stowarzyszenia,
 4.  działalności popularyzatorskiej i wydawniczej przedmiotu działania stowarzyszenia;
 5. organizowaniu spotkań dyskusyjnych,
 6. współdziałanie z Uczelniami w zakresie wymiany doświadczeń edukacyjnych,
 7. współpracę międzyregionalną, międzynarodową z innymi osobami i podmiotami oraz współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, samorządami, mediami, organizacjami pozarządowymi,

W trakcie obrad, przyjęto  uchwały wymagane przepisami prawa o stowarzyszeniach, zatwierdzono Statut SIODO, a także wybrano organy Stowarzyszenia. Członkowie założyciele po ukonstytuowaniu się ww. organu podjęli uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. W skład Zarządu SIODO zostały powołane następujące osoby:

 1. Jarosław Feliński - Prezes Zarządu
 2. Natalia Bender - Wiceprezes Zarządu
 3. Sebastian Szczerba - Skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej SIODO zostały powołane następujące osoby:

 1. Beata Patoka - Szurawska - Przewodniczący
 2. Michał Tuz - Wiceprzewodniczący 
 3. Ewa Felińska - Sekretarz

W trakcie dyskusji Prof. M. Krawczak akcentował potrzebę edukacji w zakresie bezpieczeństwa danych w społeczeństwie informacyjnym, wskazując na zagrożenia prywatności, potrzebę szerokiej formuły działań uświadamiających ideę, przy wykorzystaniu tradycyjnych i nowoczesnych środków przekazu informacji. 

Gratulując inicjatywy JM Rektor, życzył stowarzyszeniu aktywności i wielu sukcesów w społecznym działaniu na rzecz krzewienia idei bezpieczeństwa informacji.

JJF

Galeria

JM Rektor i Komitet Założycielski SIODO

Prof. M. Krawczak Rektor WIT i Jarosław Feliński Prezes SIODO

Dyskusja panelowa