Inspektor ochrony danych osobowych - zaawansowany - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

CZAS TRWANIA: 2 semestry (192 godziny)

Opieka merytoryczna - mgr Jarosław Feliński

Dlaczego warto wybrać

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - IODO/ DPO* - poziom zaawansowany - marzec 2017

Koncepcja programu studiów „Inspektor Ochrony Danych Osobowych IOD / DPO* - poziom zaawansowany” powstała w oparciu o zmiany przepisów prawa, które weszły w życie z dniem 24 maja 2016 r. oraz prognozowanych potrzeb rynku pracy. Oferta jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. (Dz. U. UE L 119/1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO - obowiązujące przedsiębiorców w pełnym zakresie od 25 maja 2018r.)

Na podstawie art. 37 ust. 5 Inspektor ochrony danych [IOD] - jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych [1], a w szczególności wiedzy fachowej  na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań(…)].

Inspektor ochrony danych osobowych został sklasyfikowany jako zawód w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 r., który określono pod pozycją klasyfikacji zawodów i specjalności nr 242212.

W ramach studiów praktycy z dziedziny prawa, informatyki, zarządzania przedstawią związki dzisiejszego ABI i nowej funkcji IODO – DPO.  Zajęcia będą się odbywały w formie warsztatów. W trakcie studiów przeprowadzony zostanie proces audytowania oraz tworzenia opisu [raportu] na przykładzie rozwiązań organizacji współpracującej z uczelnią

Studia realizowane we współpracy ze

SIODO

Stowarzyszeniem Inspektorów
Ochrony Danych Osobowych


[1] kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych, kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572,z późn. zm.2.

Plan studiów

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych - poziom zaawansowany - plan studiów

Rekrutacja

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o wyniki egzaminu wstępnego.

Zakres egzaminu wstępnego obejmuje znajomość: Konstytucji, Ustawy ODO, Rozporządzenia wykonawczego UODO, Ustawy o informatyzacji [...], Rozporządzeń KRI, PN ISO /IEC rodziny 27000/27001/27005/24762.

W celu zapisania się na egzamin kandydat zobowiązany jest dokonać rejestracji on-line (rejestracja zostanie uruchomiona 1 czerwca 2017).