Zarządzanie projektami dla zaawansowanych - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Studia realizowane we współpracy z firmą INPROGRESS posiadającą status Accredited Training Organisation

Dlaczego warto wybrać

Firmy poszukują specjalistów w dziedzinie kierowania projektami oraz pracami zespołów projektowych, zarządzania ryzykiem, jakością oraz zmianami w projekcie. Wielu kierowników projektów i menedżerów średniego i wyższego szczebla posiada już podstawowe certyfikaty takie jak PRINCE2 Foundation czy AgileTM. Niewielu jest natomiast specjalistów legitymujących się wiedzą zaawansowaną potwierdzoną certyfikatami z „wyższej półki”. W tym aspekcie oferowane studia stanowią szansę dla tych wszystkich, którzy chcieliby stać się ekspertami w zakresie zarządzania projektami, a swą wiedzę i umiejętności mogli potwierdzić cenionymi, elitarnymi certyfikatami

Korzyści

Podczas studiów uczestnicy poznają specyfikę zarządzania projektami. Zdobywają niezbędne kompetencje obejmujące między innymi:

 • znajomość metodyki zarządczej PRINCE2 Practitioner potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego
 • zdobycie wiedzy teoretycznej skutecznego realizowania zmianznajomość metody łańcucha krytycznego
 • poznanie narzędzi, podejść, technik, które wspomogą proces zmiany
 • umiejętność oceny przebiegu projektu przy pomocy metody Earned Value
 • poznanie pryncypiów zarządzania programami
 • rozwinięcie metodyki PRINCE2 o wiedzę jak i umiejętności praktycznego jej zastosowania w kontekście zwinnego podejścia do wytwarzania produktów projektu
 • pozyskanie wiedzy i wypracowanie umiejętności zarządzania projektami zgodnie z najlepszymi praktykami opisanymi w globalnym standardzie PMBOK® Guide

Ponadto uczestnicy uzyskają możliwość podejścia do międzynarodowych egzaminów certyfikujących z PRINCE2® Practitioner, MSP® Foundation, Change ManagementTM Foundation, PRINCE2 AgileTM, PMP® w bardzo atrakcyjnych cenach.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe dedykowane są doświadczonym kierownikom projektów informatycznych oraz członkom zespołów projektowych, menedżerom wyższego i średniego szczebla. Przeznaczone są również osób z doświadczeniem w prowadzeniu projektów, którzy chcą poznać i doskonalić metodyki.

Oferta edukacyjna skierowana jest do

 • doświadczonych kierowników projektów, chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz potwierdzić je uznawanym na całym świecie prestiżowymi certyfikatami
 • mniej doświadczonych kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych, pragnących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami
 • menedżerów średniego i wyższego szczebla, chcących poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu i nadzorze nad projektami., osób biorących udział w zarządzaniu programem (niezależnie od pełnionej roli)
 • zarządzających projektami wchodzącymi w skład programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Sterujących
 • osób biorących udział w procesie zarządzania zmianą
 • kierowników / liderów zmian w organizacji
 • do wszystkich osób, które pragną zdobyć wysokie kwalifikacje menedżerskie potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry, tj. 178 godzin.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć - 22.10.2016 r.

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

Plan studiów

 Plan studiów

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA 5 MIĘDZYNARODOWYCH CERTYFIKATÓW

Uczestnictwo w studiach podyplomowych Zarządzanie Projektami umożliwi uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje. Będą to:

PRINCE2® Practitioner

MSP® Foundation - zarządzanie portfelem projektów

Change ManagementTM Foundation

PRINCE2 AgileTM

PMBoK - przygotowanie do PMP

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe, jednak mogą zostać zakupione indywidualnie w specjalnej ofercie cenowej dla absolwentów tego kierunku. Studenci po szkoleniach akredytowanych otrzymają vouchery na realizację egzaminów certyfikujących i zostaną wyznaczone terminy przeprowadzenia egzaminów w ramach roku akademickiego, gdzie studenci będą mogli skorzystać z usług realizacji egzaminu. Przybliżony koszt brutto poszczególnych egzaminów zdawanych w trakcie studiów na uczelni jest następujący:

 • PRINCE2® Practitioner – 1000 PLN
 • MSP® Foundation – 700 PLN
 • Change ManagementTM Foundations – 700 PLN
 • PRINCE2 AgileTM – 1000 PLN
 • PMP® - 550 USD (dla osób niebędących członkami PMI) albo 405 USD (dla członków PMI)**

* - aby przystąpić do egzaminu certyfikującego PRINCE2 AgileTM, trzeba posiadać certyfikat PRINCE2® Practitioner

** - aby przystąpić do egzaminu PMP®, trzeba mieć spełnione następujące wymagania formalne:

 • 4500 godzin doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami przez co najmniej 36 nie pokrywających się miesięcy w ciągu ostatnich 8 lat
 • oraz 35 godzin formalnej edukacji (szkolenia, studia) w zakresie zarządzania projektami
 • Uczestnicy płacą za egzamin PMP bezpośrednio do PMI

Więcej informacji na temat kwestii formalnych związanych z przystąpieniem do egzaminu PMP® znajduje się w dokumencie Project Management Professional (PMP)® Handbook:

http://www.pmi.org/~/media/PDF/Certifications/handbooks/project-management-professional-handbook-pmp.ashx

Po zakończeniu roku akademickiego studenci będą również mogli zrealizować vouchery na egzaminy certyfikujące w ramach dodatkowych terminów ustalonych bezpośrednio z INPROGRESS, jednak już po cenie wyższej o 100 PLN.