Kierunek Administracja - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

ZADANIA BADAWCZE w roku 2015

Tematyka badań naukowych i prac rozwojowych na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ realizowanych, a planowanych do realizacji na rok 2015  obejmuje następujące zadania badawcze:

ZADANIE BADAWCZE 1

2015

Pomoc publiczna na infrastrukturę transportową oraz finansowanie kolejowych przewozów towarowych.

Kierownik zadania

dr Stefan Akira Jarecki

Plan prac badawczych

W ramach zadania planuje prowadzić badania dotyczące pomocy publicznej na infrastrukturę, w szczególności infrastrukturę transportową. Infrastruktura transportowa wymaga znacznych nakładów finansowych ze źródeł publicznych W tym kontekście powstaje pytanie, czy finansowanie infrastruktury transportowej stanowi pomoc publiczną. Podejście Komisji Europejskiej do stosowania przepisów o pomocy publicznej do projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury transportowej uległo w ostatnim czasie znacznym zmianom, w szczególności pod wpływem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości EU. Wydaje się, że możliwa jest dalsza ewolucja poglądów Komisji w tym zakresie. Wypracowanie spójnych i konsekwentnych rozwiązań dotyczących finansowania infrastruktury transportowej będzie miało kolosalne znaczenie dla funkcjonowania, tak unijnej, jak i polskiej gospodarki (w szczególności biorąc pod uwagę ogromne inwestycje w infrastrukturę transportową przeprowadzane w ostatnich latach w Polsce przy wykorzystaniu środków funduszy UE). Ww. rozwiązania powinny być przedmiotem pogłębionej refleksji naukowej.

Ponadto planuje się także przeprowadzenie badań dotyczących finansowania niektórych segmentów kolejowych przewozów towarowych, np. przewozów intermodalnych, czy tzw. przewozów rozproszonych. Szczególnie interesujący pod względem naukowym i praktycznym wydaje się obszar przewozów rozproszonych. Przewozy rozproszone to jeden z rodzajów kolejowych przewozów towarowych. Przewozy rozproszone oznaczają przemieszczanie ładunków w ilości mniejszej niż konieczna do uruchomienia całego składu pociągu, które wymagają prac rozrządczych oraz manewrowych na stacji nadania, przeznaczenia oraz na stacjach pośrednich. Ten typ kolejowego transportu towarowego znajduje się w niekorzystnym położeniu w stosunku do drogowego transportu towarowego ze względu na wyższe koszty prowadzenia działalności wynikające z charakteru systemu transportu kolejowego. Celem badań będzie udzielenie odpowiedzi na pytania: czy obecna sytuacja w zakresie kolejowych przewozów rozproszonych jest zgodna z polską i unijną polityką transportową oraz jakie są prawne możliwości wspierania rozwoju kolejowych towarowych przewozów rozproszonych.

ZADANIE BADAWCZE 2

2015

Uwarunkowania prawne zastosowania GIS w planowaniu przestrzennym

Kierownik zadania

Dr Anna Fogel

Plan prac badawczych

Prace badawcze będą dotyczyły zagadnienia wdrażania dyrektywy INSPIRE a także cyfryzacji i standaryzacji planowania przestrzennego, które pomimo wielu inicjatyw, nadal nie doczekały się właściwego przełozenia na obowiązujące prawodawstwo. Uzasadnia to analizę przyjętych dotychczas rozwiązań a także formułowanie postulatów w zakresie optymalnych – z punktu widzenia administracji – zmian prawa.

Wyniki prac zostana opublikowane w artykułach naukowych oraz zaprezentowane na konferencjach i seminariach naukowych.

 

 

ZADANIA BADAWCZE w roku 2014

Tematyka badań naukowych i prac rozwojowych na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ realizowanych, a także planowanych do realizacji na najbliższe lata, obejmuje następujące zadania badawcze:

ZADANIE BADAWCZE 3

2014

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako administracyjnoprawny instrument prewencyjnej ochrony środowiska

Kierownik zadania

dr Agata Kosieradzka-Federczyk

Streszczenie zadania

Przedmiotem pracy badawczej był dostęp do informacji o środowisku w ujęciu zjawiska obecnego w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim. Analiza obejmuje zmiany uwarunkowań w ciągu ostatnich ok. 40 lat, które wywołały wręcz międzynarodowy ruch propagujący zawieranie w porządkach prawnych regulacji gwarantujących otwarty dostęp, ale ukazuje także problem otwartego dostępu z punktu widzenia bezpieczeństwa państwowego.

Publikacje

Przygotowane publikacje, będące wynikiem pracy są następujące:

  1. Otwarty dostęp do informacji o środowisku – nowe zjawisko w administracji publicznej? Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, tom IV, 2015.
  2. Public access to environmental information in view of the EU and Polish law (złożony do publikacji).

ZADANIE BADAWCZE 4

2014

Organizacja rynku taborowego oraz wpływ dostępności i finansowania taboru na konkurencję na rynku wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych.

Kierownik zadania

dr Stefan Akira Jarecki

 

Streszczenie zadania

W 2014 r. prowadzono badania naukowe dotyczące kwestii organizacji rynku taborowego oraz wpływu dostępności i finansowania taboru na konkurencję na rynku wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych (badania te stanowiły pewnego rodzaju kontynuację badań podjętych w 2013 r.). Zagadnienie to jest ściśle związane z problematyką rozwiązań prawnych mających na celu zapewnienie konkurencji w zakresie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu pasażerskich przewozów kolejowych. Tematyka ta ma doniosłe znaczenie bowiem usługi pasażerskiego transportu kolejowego zaspokajają elementarne potrzeby społeczne związane z przemieszczaniem się (dojazdem do miejsc pracy, edukacji i wypoczynku, itp.). Wprowadzenie konkurencji w przedmiotowym zakresie postrzega się jako remedium na problemy nękające sektor pasażerskiego transportu kolejowego – niską jakość usług oraz spadek przewozów. Dostępność taboru kolejowego jest jedną z najważniejszych barier dostępu do rynku pasażerskiego transportu kolejowego. W obliczu tego problemu Komisja Europejska zaproponowała w ostatnim czasie wprowadzenie obowiązku przejęcia ryzyka finansowego związanego z wartością rezydualną taboru przez właściwe organy (poprzez zastosowanie odpowiednich środków, np. stworzenie własnej floty pojazdów, zapewnienie gwarancji w celu zakupu nowego taboru, czy powołanie do życia podmiotu udostepniającego tabor - tzw. ROSCO).

W ramach prowadzonych badań przeanalizowano rozwiązania prawne oraz praktykę administracyjną stosowaną w wybranych państwach członkowskich UE – Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Szwecji. Dokonano przeglądu i analizy decyzji Komisji Europejskiej, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz projektów nowych rozwiązań prawnych opracowanych przez Komisję Europejską. Badania skupiały się na porównaniu różnych rozwiązań i koncepcji, przedstawieniu ich wad i zalet oraz zaproponowaniu rozwiązań optymalnych.

Publikacje

Wyniki badań zostały opublikowane w artykule pt. „Application of State Aid Rules to Railway Rolling Stock Investment Projects – Polish Experiences” opublikowanym w „European Structural and Investment Funds Journal” nr 2 z 2014 r. oraz przedstawione na konferencji naukowej „Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola” zorganizowanej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – referat pt. „Tabor a konkurencja w pasażerskich przewozach kolejowych”. Referat ten zostanie opublikowany w „Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”. Efektem przeprowadzonych badań była także publikacja popularnonaukowa „Pomoc na zakup galaktycznego dziobaka” opublikowana w „Rynku Kolejowym” nr 7 z 2014 r.

 

 

ZADANIA BADAWCZE w roku 2013

Tematyka badań naukowych i prac rozwojowych na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ realizowanych, a także planowanych do realizacji na najbliższe lata, obejmuje następujące zadania badawcze:

ZADANIE BADAWCZE 1

2012-2013

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako administracyjnoprawny instrument prewencyjnej ochrony środowiska

Kierownik zadania

dr Agata Kosieradzka-Federczyk

Streszczenie zadania

Przedmiot badań dotyczył interdyscyplinarnych zagadnień (prawo administracyjne, ochrona środowiska, postępowanie administracyjne, prawo gospodarcze) dotyczących kwalifikacji tej decyzji w oparciu o wypracowane w doktrynie podziały decyzji administracyjnej (akt związany czy uznaniowy, deklaratoryjny czy konstytutywny, podlegający wykonaniu, o ograniczonej skuteczności temporalnej). Materiał badawczy stanowiły zarówno akty prawne, wypowiedzi doktryny, jak również orzecznictwo sądów administracyjnych. Wykorzystanie tego ostatniego pozwoliło na wykazanie powiązań zagadnień teoretycznych z praktyką, i konsekwencje takiej klasyfikacji dokonanej w oparciu o teoretycznoprawne kryteria dla inwestora (najczęściej przedsiębiorcy) – adresata decyzji.

Publikacje

Rezultaty badań zostały opublikowane w artykułach:

1.      Charakterystyka prawna wybranych aspektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Samorząd Terytorialny, zeszyt 7-8 2013, s. 52-60

2.      Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ich wykonalność i wykonanie. Analiza prawna, Przegląd prawa ochrony środowiska, 2/2013, s. 47-67

3.      Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: akty związane czy uznaniowe, deklaratoryjne czy konstytutywne? Analiza prawna, Kwartalnika Prawa Publicznego, 3/2013, s. 51-62

ZADANIE BADAWCZE 2

2013

Otwarcie rynku pasażerskiego transportu kolejowego na konkurencję.

Kierownik zadania

dr Stefan Akira Jarecki

Streszczenie zadania

W 2013 r. badania dotyczyły rozwiązań prawnych mających na celu otwarcie rynków pasażerskich przewozów kolejowych na konkurencję. Szczególny nacisk położono na analizę tego zagadnienia przez pryzmat występowania na rynku pasażerskich przewozów kolejowych usług publicznych, tj. usług, których świadczenia bez rekompensaty operator w ogóle nie podjąłby się albo nie podjąłby się w takim samym zakresie lub na takich samych warunkach, jak tego oczekują władze publiczne (standard dostępność cenowa, częstotliwość kursów, itp.). W szczególności badania dotyczyły następujących kwestii:

  • wpływu otwarcia rynku dla przewozów komercyjnych na wykonywanie usług publicznych, oceny konieczności wprowadzenia rozwiązań chroniących świadczenie usług publicznych oraz ewentualnego zaproponowania optymalnych rozwiązań w tym zakresie,
  • usprawnienia działania układu administracyjnego (rozumianego jako zbiór zachowań ludzi w administracji i oddziaływujących na te zachowania czynniki), w celu wprowadzenia konkurencji w zakresie realizacji usług publicznych w sektorze pasażerskiego transportu kolejowego.

W ramach badań dokonano analizy, porównania i oceny rozwiązań stosowanych w wybranych państwach członkowskich UE (Polsce i Wielkiej Brytanii), propozycji uregulowań prawnych opracowanych przez Komisję Europejską oraz analizy funkcjonowania układu administracyjnego odpowiedzialnego za organizację i funkcjonowanie pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce. Efektem badań była krytyczna ocena obecnie przyjętych rozwiązań i propozycje nowych regulacji lub dokonania odpowiednich zmian.

Publikacje

Wyniki badań zostały omówione w artykule „Otwarcie krajowych rynków kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję. Zasady dostępu do infrastruktury kolejowej dla przewoźników komercyjnych i świadczących usługi publiczne” opublikowanym w „Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym” nr 4(2) z 2013 r. oraz jako rozdział „Jak usprawnić działanie administracji w zakresie organizowania pasażerskich przewozów kolejowych o charakterze usługi publicznej?” w monografii „Prac Studialnych Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, Szkice z zakresu nauki administracji” pod red. Zbigniewa Cieślaka oraz Katarzyny Zalasińskiej (wyd. PRESSCOM, Wrocław 2013).