Udział w projektach - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Udział w projektach

Rozwój ABK szansą na lepszy start studentów WSISiZ w Warszawie

Cel projektu

Podniesienie kompetencji studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków Informatyka, Grafika, Informatyczne Techniki Zarządzania, Zarządzanie i Administracja WIT, niezbędnych do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, w tym kompetencji komunikacyjnych, kompetencji w zakresie zakładania działalności gospodarczej i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości odpowiadających potrzebom rynku pracy i pracodawców poprzez poszerzenie zakresu i polepszenie jakości usług świadczonych przez Biuro Karier WSISiZ.

Wdrożenie kompleksowego systemu antyplagiatowego w WSISiZ - Antyplagiat

Cel projektu

Wzrost jakości zarządzania procesem kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (WSISiZ) poprzez rozwój informatycznych narzędzi zarządzania, tj. modernizację systemu antyplagiatowego oraz procedury antyplagiatowej.

Staże i szkolenia certyfi kowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ (od 17.11.2014 do 30.09.2015)

Zadania projektu

 • staże studentów w przedsiębiorstwach dla kierunków Informatyka oraz Zarządzanie
 • wizyty studyjne i zajęcia dodatkowe organizowane z przedsiębiorcami dla kierunków Informatyka oraz Zarządzanie
 • szkolenia certyfi kowane dla kierunków Informatyka oraz Zarządzanie

Nowoczesne zarządzanie WSISiZ (2012-2014)

Nr Umowy UDA-POKL.04.01.01-00-101/11-00, Budżet projektu: 2 367 744,40 PLN

Zadania projektu

 • szkolenia dla kadry kierowniczej
 • wdrożenie modelu zarządzania jakością na uczelni

WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) – Administracja (2010-2014)

Przedmiotem projektu jest realizacja pilotażowego Programu Rozwoju WSISiZ Nr Umowy UDA–POKL.04.01.01-00-245/09-00, Budżet projektu: 2 999 928, 00 PLN

Zadania projektu

 • utworzenie i prowadzenie nowego kierunku studiów licencjackich administracja w specjalności informatyka w administracji
 • wsparcie akademickiego biura karier
 • organizacja staży studenckich dla studentów kierunku administracja
 • rozwój współpracy z potencjalnymi pracodawcami
 • dostosowanie istniejącego kierunku studiów informatyka do potrzeb rynku pracy

WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) – Grafi ka (2009-2013)

Nr Umowy UDA–POKL.04.01.01-00-244/09-00, Budżet projektu: 2 999 577, 41 PLN

Zadania projektu

 • utworzenie i prowadzenie nowego kierunku studiów licencjackich grafi ka w specjalności technologie multimedialne
 • fakultatywne zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku kierunków informatyka i zarządzanie
 • organizacja staży studenckich dla studentów kierunków informatyka, zarządzanie i grafika
 • rozwój współpracy z potencjalnymi pracodawcami
 • dostosowanie istniejącego kierunku studiów zarządzanie do potrzeb rynku pracy

Inżynier informatyk - Pewniak na rynku pracy (2012-2015)

Nr Umowy UDA-POKL.04.01.02-00-245/12-00 Budżet projektu: 2 294 676,50 PLN.

Zadania projektu

 • program stypendialny
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • wdrożenie nowej specjalności inżynierskiej „Technologie internetowe”
 • kursy certyfi kacyjne
 • zajęcia z przedsiębiorczości

Mapy dostępnych sieci bezprzewodowych Warszawy i okolic (2009-2010)

Nazwa zamawiającego: Hewlett Packard, Nr umowy 3182147/2009, Budżet projektu: 272 000 PLN.

Cel projektu

Stworzenie map dostępnych sieci bezprzewodowych (w stardardzie 2.4GHz) na terenie Warszawy i w okolicach. Przeprowadzone badania pozwoliły na stworzenie map:

 • dostępności/zasięgi sieci WiFi
 • jakości dostępnych sieci WiFi
 • bezpieczeństwa sieci WiFi

Prezentowane mapy a także wykonane analizy statystyczne

Innowacyjne zarządzanie systemem B+R w jednostkach naukowych (2009-2011)

Nazwa zamawiającego: NCBiR, Nr Umowy UDA-POKL.04.02.00-00-059/08-00 Budżet projektu: 1 652 464, 70 PLN.

Zadania projektu

 • prowadzenie innowacyjnych studiów podyplomowych dla pracowników jednostek naukowych w tym: 5 paneli z udziałem wykładowców/ekspertów z zagranicy)
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek naukowych
 • trzy publikacje książkowe