Struktura - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Władze i struktura

Działalnością Wyższej Uczelni kieruje Rektor. Reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników i studentów uczelni.
W szczególności Rektor:

 • podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki uczelni,
 • tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez Statut,
 • sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni,
 • sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką uczelni,
 • dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni

W celu realizacji swoich zadań Rektor kieruje działalnością uczelni przy pomocy Prorektora. Ponadto Rektor może ustanawiać pełnomocników.

W Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT jest jeden prorektor.

Najwyższym organem kolegialnym uczelni jest Senat, w skład którego wchodzą: Rektor, prorektor, dziekani, przedstawiciele nauczycieli akademickich, pracowników administracji, a także przedstawiciele studentów.

Senat podejmuje uchwały wiążące wszystkie organy uczelni, a także wszystkich jej pracowników i studentów, może również wyrażać opinie w imieniu całej społeczności akademickiej uczelni.

Do najważniejszych kompetencji Senatu należy uchwalanie Statutu uczelni,  regulaminów studiów, zasad przyjęć na studia, a także ustalanie głównych kierunków działalności i rozwoju.

Uczelnia podzielona jest na tzw. Wydziały.
W WSISiZ są dwa wydziały:

 • Wydział Informatyki,
 • Wydział Informatycznych Technik Zarządzania


Wydziałem kieruje Dziekan, który jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału oraz przełożonym i opiekunem studentów danego wydziału. Realizację swoich zadań Dziekan wykonuje przy pomocy Prodziekanów.

Do kompetencji dziekana należy w szczególności:

 • reprezentowanie wydział na zewnątrz,
 • zapewnianie realizacji uchwał rady wydziału,
 • odpowiada za organizację procesu dydaktycznego na Wydziale, realizację programów nauczania oraz jakość i poziom zajęć dydaktycznych, a także przebieg sesji egzaminacyjnych, egzaminów komisyjnych i dyplomowych,
 • podejmuje decyzje w sprawach studenckich dotyczących rejestracji warunkowej, powtarzania roku i skreślenia z listy studentów,
 • udziela studentom urlopów dziekańskich na zasadach określonych w Regulaminie Studiów,


Najwyższym organem kolegialnym oraz gremium naukowym wydziału jest Rada Wydziału, która jest odpowiedzialna za jakość życia akademickiego wydziału. W skład rady wydziału wchodzą m.in:

 • dziekan jako przewodniczący,
 • prodziekani,
 • wybrani przedstawiciele profesorów  i doktorów habilitowanych zatrudnionych w wydziale,
 • wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziale,
 • przedstawiciele studentów

Do kompetencji rady wydziału należy w między innymi:

 • ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału;
 • uchwalanie programów nauczania realizowanych na wydziale;


W  WSISiZ  utworzone są również inne jednostki organizacyjne, w szczególności ogólnouczelniane, międzywydziałowe i pozawydziałowe takie, jak: Międzywydziałowe Studium Języków Obcych, Studium Podyplomowe dla nauczycieli, Biblioteka.