System punktów ECTS

Zasady przyporządkowywania i nadawania punktów ECTS w WIT

ECTS to system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych stosowany w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. 0bejmuje on wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński1.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania system transferu i akumulacji punktów ECTS jest stosowany od 2006 roku.

Celem systemu jest odzwierciedlenie nakładu pracy studenta niezbędnego do osiągnięcia założonych w programie efektów kształcenia. Dla każdego realizowanego kursu (tzn. przedmiotu, pracy dyplomowej, praktyki zawodowej) określone są efekty kształcenia (formy nauczania oraz sposób weryfikacji osiągniętych efektów). W ten sposób powstaje bilans nakładu pracy studenta odzwierciedlający czas jaki potrzebuje student do osiągnięcia założonych efektów kształcenia.

Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym”2 przyjmuje się, że 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, co dla 60 punktów ECTS odpowiada 1500-1800 godzinom rocznego nakładu pracy studenta.

Na podstawie § 46 Statutu WSISiZ dziekani opracowują plany studiów dla każdego prowadzonego w wydziałach kierunku, plany studiów są następnie zatwierdzane przez Rady Wydziałów. W planach studiów zawarta jest propozycja liczby punktów ECTS przypisana poszczególnym kursom.

Po spełnieniu wszystkich określonych warunków zaliczenia określonych w programie danego kursu student otrzymuje przypisane przedmiotowi punkty, gdy spełni wszystkie określone w programie przedmiotu warunki zaliczenia i uzyska pozytywną ocenę za osiągnięcie wymaganego poziomu efektów kształcenia. Punkty wpisywane są w semestralnych kartach osiągnięć studenta. Punkty ECTS przyznawane są wszystkim studentom WSISiZ, w tym także studentom realizującym część programu studiów w ramach programów wymiany międzynarodowej.

System punktów ECTS jest częścią systemu zapewniania jakości kształcenia wprowadzonego uchwała Senatu WSISiZ w dniu 17 stycznia 2012 r.

 1. W Procesie Bolońskim obecnie uczestniczy 46 krajów sygnatariuszy. (pełną listą patrz http://www.bologna2009benelux.org.)
 2. Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami.

Zasady przyznawania punktów ECTS za kursy zrealizowane za granicą

W WSISiZ obowiązują następujące zasady przyznawania punktów ECTS za kursy zrealizowane za granicą:

 1. Przed wyjazdem studenta za granicę opracowywany jest dla niego indywidualny program studiów, którego zakres może obejmować:
  • zastąpienie niektórych kursów przewidzianych do realizacji w WSISiZ kursami realizowanymi na uczelni zagranicznej, z uwzględnieniem efektów kształcenia,
  • zmianę kolejności zaliczania kursów w stosunku do „standardowego” planu studiów.
  Tak opracowany indywidualny program studiów stanowi podstawę do przygotowania dokumentu Learning Agreement.
 2. Wszystkie kursy zrealizowane za granicą i uwzględnione w Learning Agreement są zaliczane do dorobku studenta i są wykazywane w Suplemencie do Dyplomu. Ogólnie przyjmuje się, że student otrzymuje liczbę punktów ECTS przyznaną mu na uczelni partnerskiej. W przypadku kursów nierealizowanych w WSISiZ a zaliczonych przez studenta w uczelni partnerskiej, dopuszcza się przyznanie takiej liczby punktów, która jest przypisana odpowiadającemu kursowi realizowanemu w WSISiZ. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan. Decyzja jest znana studentowi przed jego wyjazdem do uczelni partnerskiej.
 3. W przypadku, gdy uczelnia partnerska nie przyznaje punktów ECTS, są one ustalane w WSISiZ.

Plany ECTS

Kierunek Administracja

Kierunek Grafika

Kierunek Informatyka

Kierunek Informatyczne Techniki Zarzadzania

Kierunek Zarządzanie