Specjalności - Zarządzanie w kulturze - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Zarządzanie w kulturze

Specjalność archiwalna

Dlaczego warto wybrać?

Zarządzanie w kulturze to nowo oferowana specjalność na kierunku Zarządzanie, studia I stopnia. Jest to unikalne połączenie technik zarządzania z wiedzą w dziedzinie kulturoznawstwa i medioznawstwa. W ostatnich latach zagospodarowanie czasu wolnego stało się umiejętnością poszukiwaną na rynku pracy. Organizacja wydarzeń (eventów) kulturalnych, wystaw, festynów, koncertów, imprez plenerowych, prowadzenie animacji kulturalnych itp. to branża, która potrzebuje fachowców

Zdobyte kompetencje

 1. Poznanie najlepszych praktyk i modelowych rozwiązań związanych z specyfiką pracy w sektorze kultury
 2. Znajomość ustawodawstwa kulturalnego,
 3. Umiejętności organizacyjne i praktyczne zarządzania projektami kulturalnymi,
 4. Umiejętności poszukiwania źródeł finansowania ze szczególnym uwzględnieniem programów UE dotyczących działań w kulturze,
 5. Sztuka wystąpień publicznych

Aby uwydatnić praktyczny wymiar zajęć, w programie przewidziano zajęcia warsztatowe o charakterze Master Class, a także przygotowywanie prac dyplomowych pod okiem wybitnych indywidualności życia kulturalnego. Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy w realizacji programu studiów m.in. z Teatrem Studio w Warszawie.

Gotowość prowadzenia zajęć zadeklarowali m.in..:

  - Zenon Butkiewicz – dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  - Marlena Gabryszewska – Filmoteka Polska, kierownik Działu Programowego Kina Iluzjon
  - Paweł Łysak – reżyser, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie,
  - Kamila Michalska – socjolog, dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
  - Przemysław Niedźwiecki - zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  - Paweł Sztarbowski – dramaturg, recenzent, publicysta, zastępca dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie
  - Michał Zadara – reżyser, politolog.

Kim będziesz po studiach

Studia na specjalności Zarządzanie organizacją imprez kulturalnych przygotowują do pracy w sektorze zarządzania publicznymi instytucjami kultury, organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym. Znajdziesz zatrudnienie jako:

 • menedżer w zakresie organizowania, finansowania i zarządzania działalnością instytucji kultury,
 • organizator imprez masowych,
 • animator różnego typu przedsięwzięć kulturalnych,
 • specjalista od promocji kultury.

Będziesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności z wykorzystaniem możliwości, jakie dają technologie internetowe.

Będziesz mógł podjąć atrakcyjną, pełną wyzwań pracę wymagającą pomysłowości i kreatywnego podejścia.

Realizowane przedmioty specjalnościowe

 • Kultura a media.
 • Podstawy organizacyjno-prawne funkcjonowania życia kulturalnego w Polsce
 • Ekonomia kultury i mediów
 • Zarządzanie instytucją kultury - zagadnienia praktyczne
 • Audience development
 • Studium wykonalności i biznes plan w obszarze kultury
 • Finansowanie projektów w obszarze kultury z wykorzystaniem środków europejskich
 • Przygotowanie i realizacja inwestycji pod względem formalno-prawnym
 • Mapa kulturalna Polski i polityka kulturalna państwa
 • Kultura i polityka. Życie kulturalne w Polsce II połowy XX wieku i pierwszej dekady XXI wieku
 • Networking i wolontariat w kulturze
 • Realizacja projektu artystycznego - warsztaty Master Class
 • Seminarium dyplomowe I , II