Ubezpieczenia zdrowotne studentów

Studenci będący obywatelami RP

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne jest podstawą bezpłatnego leczenia w jednostkach służby zdrowia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Studenci WSISiZ podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w następujący sposób:

 1. Studenta, który jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza jego pracodawca
 2. Student prowadzący działalność gospodarczą ubezpiecza się sam
 3. Student nie zatrudniony i nie prowadzący działalności gospodarczej – do 26-tego roku życia powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców jako członek rodziny
  Jeżeli student - z wyjątkowych powodów - nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców , to na wniosek studenta wraz z uzasadnieniem, zgłoszenia dokonuje uczelnia
 4. Studenta, który ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu (np. nie jest zatrudniony na umowę o pracę ani na umowę zlecenia, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny, nie pobiera renty) - do ubezpieczenia zgłasza uczelnia
 5. Studenta, niezależnie od jego wieku, który posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszają rodzice lub opiekunowie
 6. Studenta, niezależnie od jego wieku, będącego w związku małżeńskim z osobą podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - do ubezpieczenia zgłasza współmałżonek

UWAGA: studenci, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnego z innego tytułu

Warunkiem zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię a obowiązkiem studenta jest wydrukowanie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na koncie studenta w systemie UBIK w zakładce mój profil / dane osobowe/ ubezpieczenie NFZ.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Dziekanacie Wydziału, na którym student studiuje.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z datą zawartą w formularzu zgłoszeniowym , a wygasa z dniem ukończenia studiów, skreślenia z listy studentów, bądź objęcia studenta ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, jednakże:

 • Prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
 • Prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny studenta ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.

Szczegółowych informacji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela Kwestura WIT pod numerem telefonu 22 34 86 514 lub 22 34 86 515.

Studenci będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

są uprawnieni do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez jednostki służby zdrowia, które zawarły umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
lub – w szczególnej sytuacji, jeżeli nie posiadają tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania – zgłaszani są do ubezpieczenia przez uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich.

Studenci niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej i uznani za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula

mogą ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i ubiegać się w uczelni o pokrycie kosztów ubezpieczenia. Uczelnia będzie odprowadzała składki na ubezpieczenie zdrowotne takiej osoby, jeżeli otrzyma od niej:

 1. zawiadomienie na piśmie o podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (w ciągu 7 dni od jej podpisania) wraz z kopią podpisanej umowy,
 2. zaświadczenie o uznaniu za osobę pochodzenia polskiego wydane przez polskiego konsula w kraju zamieszkania.

Studenci posiadający Kartę Polaka

mogą ubiegać się o ubezpieczenie zdrowotne w uczelni na zasadach obowiązujących studentów polskich.

Studenci niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

mogą ubezpieczyć się dobrowolnie i na swój koszt, zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

Umowa jest zawierana na podstawie:

 1. pisemnego wniosku studenta złożonego do Narodowego Funduszu Zdrowia
 2. zaświadczenia potwierdzającego status studenta, które można otrzymać w Dziekanacie Wydziału
 3. paszportu studenta

Student, który zawrze umowę i terminowo opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne, ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które zawarły umowę na świadczenia opieki medycznej z NFZ.
Dla cudzoziemców studentów spoza UE wysokość składki wynosi obecnie 46,80 zł. miesięcznie.

W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z NFZ, student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), składając formularz ZUS ZZA.
Składkę z tytułu umowy należy wpłacać każdego miesiąca na konto wskazane przez ZUS, najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego.


Wykaz placówek z terenu województwa mazowieckiego, w których można podpisać umowę:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
Obsługa Pacjentów / Świadczeniobiorców - wejście od ulicy Wspólnej
Telefon: (22) 572 63 73
adres e-mail: pacjent@nfz-warszawa.pl

Delegatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Delegatura w Ciechanowie
adres: 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel: (23) 672 35 85
e-mail: ciechanow@nfz-warszawa.pl

Delegatura w Ostrołęce
adres: 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 45
tel: (29) 764 62 02
e-mail: ostroleka@nfz-warszawa.pl

Delegatura w Płocku
adres: 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18c
tel: (24) 269 18 43
e-mail: plock@nfz-warszawa.pl

Delegatura w Radomiu
adres: 26-617 Radom, ul. Piastowska 4
tel: (48) 369 84 70
e-mail: radom@nfz-warszawa.pl

Delegatura w Siedlcach
adres: 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 4
tel: (25) 644 83 78
e-mail: siedlce@nfz-warszawa.pl