e-Administracja

Rodzaj studiów

podyplomowe

Tryb studiów

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

2 sem.

Organizacja studiów

Studia  trwają rok i są podzielone na dwa semestry:zimowy od października do stycznia i letni od marca do czerwca. Łączna liczba  godzin zajęć  wynosi 192  i spełnia wymagania ilościowe stawiane przez MNiSW. Prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w przedziale godzin 8:15 – 19:00. W każdym z dwóch semestrów organizowanych jest po 8 zjazdów sobotnio-niedzielnych w odstępach mniej więcej dwutygodniowych.

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra. Celem studiów podyplomowych jest podnoszenie posiadanych kwalifikacji. w wybranej specjalności, zdobywanie nowych a także poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych technik informatycznych.

Słuchacze studiów podyplomowych w trakcie ich trwania mogą korzystać z biblioteki WSISiZ oraz mają dostęp do usług w sieci WSISiZ. Za pomocą przeglądarki internetowej mogą korzystać z Uczelnianego Banku Informacji, co ułatwia im kontakt z prowadzącymi zajęcia i dziekanatem oraz korzystanie z materiałów dydaktycznych udostępnianych w postaci elektronicznej.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem MNiSW.

Specjalności

Wydział Informatycznych Technik Zarządzania plan prowadzenie w roku akademickim 2017/2018 studia podyplomowe w specjalności:

Cyfryzacja w administracji

Cyfryzacja w administracji

studia podyplomowe

Szczegóły

Opłaty W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (NOWY CENNIK OD 1 CZERWCA)

Wysokość czesnego

studia II stopnia płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Cyfryzacja w administracji 2 300 zł 4 x 625 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

opłata wpisowa
300 zł

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

  • do dnia 10 października 2017 r. za semestr zimowy
  • do dnia 10 marca 2018 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 10.10.2017 r.
II do 10.11.2017 r.
III do 10.12.2017 r.
IV do 10.01.2018 r.
semestr letni termin płatności
I do 10.03.2018 r.
II do 10.04.2018 r.
II do 10.05.2018 r.
IV do 10.06.2018 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 studentów rozpoczynających studia w październiku 2017 r. zamieszczone są w UBIK w dziale do pobrania.

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji