Grafika

Grafika komputerowa

Rodzaj studiów

podyplomowe

Tryb studiów

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

Specjalność prowadzona jest w trybie zaocznym i jest przeznaczona dla absolwentów wyższych uczelni po różnych kierunkach studiów, którzy potrafią posługiwać się oprogramowaniem komputerowym ogólnego przeznaczenia i chcą poznać najnowsze tendencje i style w grafice komputerowej oraz zasady tworzenia rozmaitych form graficznych w oparciu o nowoczesne oprogramowanie (np. Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Autodesk 3ds Max, QuarkXPress i inne) a także zrozumieć problemy warsztatowo-graficzne i techniczne w zakresie kreowania obrazu cyfrowego.

W zależności od przygotowania i liczby słuchaczy są organizowane grupy na poziomie podstawowym, średnim lub zaawansowanym.
Kwalifikacja na studium oraz podział na grupy są dokonywane na podstawie nadesłanych dokumentów: cv, listu motywacyjnego, ankiety i ewentualnie portfolio prac plastycznych w formatach cyfrowych.

Nabór prowadzony jest w cyklu rocznym - kolejne edycje studium rozpoczynają się w październiku.

Zakres kształcenia

Zakres kształcenia:

 • Wiedza ogólnoplastyczna i zasady projektowania grafiki
 • Rozbudzenie myślenia plastycznego, myślenia nad formą graficzną i anegdotą przy rozwiązywaniu zadań plastycznych
 • Elementy kompozycji, typografii i wiedzy o kolorze
 • Projektowanie graficznej identyfikacji firmy (identyfikacji korporacyjnej)
 • Wykonywanie projektów graficznych plakatów, ulotek, folderów, reklam prasowych, okładek książek i płyt, etykiet
 • Cyfrowa reprezentacja obrazów, ich kompresja i analiza
 • Podstawowe pojęcia i metody wykorzystywane w programach przetwarzania i tworzenia obrazów, modelowanie koloru
 • Metody przetwarzania obrazów w zakresie: akwizycji (pozyskiwania obrazu), przetwarzania wstępnego, filtracji, detekcji krawędzi i elementów segmentacji
 • Tworzenie i edycja grafiki bitmapowej (Adobe Photoshop)
 • Tworzenie i edycja grafiki wektorowej (Adobe Illustrator)
 • Metody obróbki obrazów, łączenie grafiki bitmapowej z wektorową i konwersja grafiki wektorowej do postaci bitmapowej
 • Wykonywanie praktycznych zadań wymagających stosowania różnych narzędzi i metod
 • Wykonywanie fachowej obróbki zdjęć cyfrowych
 • Podstawy grafiki internetowej: architektura informacji na stronach WWW, podstawowe technologie tworzenia stron WWW (HTML, CSS i inne), formaty plików internetowych i ich właściwości, zarządzanie kolorami w publikacjach internetowych
 • Zasady projektowana grafik internetowych (tzw. Web design)
 • Praktyczne umiejętności publikowania w Internecie
 • Przygotowanie publikacji do druku zgodnie ze standardami i wymogami DTP z uwzględnieniem najnowszych technik poligraficznych
 • Tworzenie grafik multimedialnych łączących tekst, grafikę, film cyfrowy i dźwięk
 • Tworzenia animacji dwuwymiarowych
 • Wykonywania modeli trójwymiarowych
 • Podstawy pracy przy produkcji czołówek telewizyjnych i reklam
 • Montaż filmu cyfrowego (Adobe After Effects)
 • Rodzaje efektów specjalnych wykorzystywanych przez firmy postprodukcyjne i studia filmowe
 • Tworzenie filmów cyfrowych w oparciu o własne projekty, rysunki, materiały fotograficzne i filmowe
 • Formaty wizyjne
 • Wymogi techniczne stawiane animacji w telewizji i kinie
 • Przygotowanie własnego portfolio; umiejętność zaprezentowania go w Internecie, pracodawcy lub klientowi
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających prace graficzne: Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Autodesk 3ds Max, QuarkXPress.

Plan studium

 

Semestr ZIMOWY:  

    Liczba godzin w semestrze  
Lp. Przedmiot Wykł. Ćw. Lab. Razem Punkty ECTS
1. Grafika dwuwymiarowa 1  0 0 24 24 4
2. Przetwarzanie obrazów cyfrowych  21 0 24 45 6
3. Projektowanie graficzne 1  12 0 12 24 4
4. Wprowadzenie do grafiki internetowej  0 0 24 24 4
5. Wprowadzenie do multimediów  0 0 24 24 4
6. Podstawy użytkowania systemów komputerowych  0 0 6 6 0
7. Szkolenie sieciowe  1 0 2 3 0
  Suma:  34 0 116 150 22

 

Semestr LETNI:

    Liczba godzin w semestrze  
Lp. Przedmiot Wykł. Ćw. Lab. Razem Punkty ECTS
1. Grafika dwuwymiarowa 2  0 0 24 24 4
2. Grafika wektorowa  0 0 16 16 2
3. Grafika trójwymiarowa  0 0 24 24 4
4. Projektowanie graficzne 2  12 0 12 24 4
5. Podstawy filmu cyfrowego  0 0 16 16 2
6. Komputerowe przygotowanie publikacji  0 0 24 24 4
7. Publikacje internetowe  0 0 24 24 4
8. Przygotowanie pracy końcowej  0 0 0 0 4
  Suma:  12 0 140 152 28

 

Plan studium (pdf)

Opłaty

Opłaty W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (NOWY CENNIK OD 1 CZERWCA)

Wysokość czesnego 

studia II stopnia płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Grafika komputerowa 3 000 zł 4 x 800 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

opłata wpisowa
300 zł

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2017 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2018 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 10.10.2017 r.
II do 10.11.2017 r.
III do 10.12.2017 r.
IV do 10.01.2018 r.
semestr letni termin płatności
I do 10.03.2018 r.
II do 10.04.2018 r.
II do 10.05.2018 r.
IV do 10.06.2018 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 studentów rozpoczynających studia w październiku 2017 r. zamieszczone są w UBIK w dziale do pobrania.

Warunki ukończenia studium

Warunki ogólne: 

 • Podstawowym warunkiem ukończenia Studium GK jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.
 • Dodatkowym warunkiem ukończenia Studium GK jego jest przygotowanie i zaliczenie pracy końcowej.

Praca końcowa:

 • Opiekunem pracy końcowej na studium GK może być każdy nauczyciel akademicki, który prowadzi zajęcia z przedmiotu kierunkowego lub specjalnościowego na Wydziale Informatyki.
 • Temat pracy końcowej powinien uzyskać akceptację kierownika studiów podyplomowych. W tym celu słuchacz lub opiekuna pracy powinien zgłosić temat do kierownika studiów podyplomowych przed zakończeniem zajęć dydaktycznych na Studium GK.
 • Praca końcowa oceniana jest niezależnie przez jej opiekuna i przez recenzenta powołanego przez dziekana Wydziału Informatyki. Oceny opiekuna i recenzenta są wystawiane według skali: niedostateczna (2,0), dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5), dobra (4,0), dobra plus (4,5), bardzo dobra (5,0), zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych.
 • Recenzent jest powoływany po złożeniu pracy w dziekanacie Wydziału. Warunkiem przyjęcia pracy przez dziekanat jest wystawienie przez opiekuna pracy oceny przynajmniej dostatecznej.
 • Praca końcowa składana jest w dziekanacie Wydziału w dwóch trwale oprawionych egzemplarzach. Powinny być one zredagowane w sposób przyjęty na Wydziale Informatyki dla prac dyplomowych na studiach I stopnia. Termin złożenia pracy upływa 15 września  2014. Termin złożenia pracy może zostać przesunięty, nie więcej niż o jeden semestr, za zgodą dziekana Wydziału. Niezłożenie pracy końcowej w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do skreślenia z listy słuchaczy Studium GK.
 • Warunkiem zaliczenia pracy końcowej jest uzyskanie od recenzenta oceny przynajmniej dostatecznej.
 • W przypadku wystawienia przez recenzenta oceny niedostatecznej powoływany jest przez dziekana drugi recenzent. Warunkiem zaliczenia pracy końcowej jest uzyskanie od drugiego recenzenta oceny przynajmniej dostatecznej. W przypadku dwóch recenzentów ocena z pracy końcowej jest wyznaczana na podstawie średniej z ocen wystawionych przez opiekuna i drugiego recenzenta.
 • Ocena pracy końcowej jest średnią arytmetyczną z ocen wystawionych przez opiekuna i recenzenta wyznaczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i przeliczoną na ocenę według zasady
Średnia z ocen opiekuna i recenzenta: Ocena pracy:
poniżej 2,75 niedostateczna
2,75 - 3,24 dostateczna
3,25 - 3,74 dość dobra
3,75 - 4,24 dobra
4,25 - 4,74 ponad dobra
ponad 4,74 bardzo dobra
 • W przypadku niezaliczenia pracy końcowej słuchacz Studium GK może powtórnie ją przygotować na ten sam lub inny temat po uzyskaniu akceptacji kierownika studiów podyplomowych.
 • Praca końcowa na Studium GK może być wykonywana zespołowo. Zespół nie może liczyć więcej niż trzy osoby. W pracy wykonywanej zespołowo musi zostać zamieszczona dodatkowa strona zaraz po stronie tytułowej, na której dokładnie jest opisany wkład każdego z autorów w jej wykonanie. Obowiązkiem opiekuna pracy jest zapewnienie równomiernego obciążenia wszystkich współautorów pracy podczas jej wykonywania.
 • W przypadku pracy końcowej wykonywanej zespołowo jej ocena stanowi podstawę do ustalenie oceny ogólnej studiów dla każdego z jej autorów.
Świadectwo ukończenia: 
 • Ogólna ocena studiów jest ustalana według zasad podanych w Regulaminie Studiów Podyplomowych WSISiZ.
 • Absolwent Studium IST otrzymuje świadectwo jego ukończenia wydane przez WSISiZ.
 • Świadectwo ukończenia zawiera wykaz zaliczonych przedmiotów z ocenami i punktami ECTS, ogólny wynik studiów określony według zasad podanych w Regulaminie Studiów Podyplomowych oraz temat i ocenę pracy końcowej.

 

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji