Ochrona danych osobowych

Specjalność na studiach licencjackich na kierunku e-Administracja

Dlaczego ta specjalność

Koncepcja specjalności powstała w oparciu o zmiany przepisów prawa, które weszły w życie z dniem 24 maja 2016 r. oraz prognozowanych potrzeb rynku pracy. Oferta jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. (Dz. U. UE L 119/1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO - obowiązujące przedsiębiorców w pełnym zakresie od 25 maja 2018r.)

Na podstawie art. 37 ust. 5 Inspektor ochrony danych [IOD] - jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych [1], a w szczególności wiedzy fachowej  na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań(…)].

Inspektor Ochrony Danych Osobowych został sklasyfikowany jako zawód w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 r., który określono pod pozycją klasyfikacji zawodów i specjalności nr 242212.

Studia realizowane we współpracy ze

SIODO

Stowarzyszeniem Inspektorów
Ochrony Danych Osobowych


[1] kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych,  o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572,z późn. zm.2.

Perspektywy zawodowe

Oferta skierowana jest do:

 • Osób zamierzających pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Pracowników zajmujących się ochroną danych osobowych
 • Pracowników kadrowych w instytucjach zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych
 • Pracodawców mających do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych

Znajdziesz zatrudnienie:

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • w przedsiębiorstwach (państwowych i prywatnych), w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych
 • w firmach doradczych pracujących na rzecz administracji rządowej i samorządowej,
 • w organizacjach międzynarodowych, a w szczególności w krajach Unii Europejskiej,
 • w innych organizacjach integrujących realizację zadań z zakresu administracji publicznej.

Realizowane przedmioty specjalnościowe

 • Podstawy teoretyczne bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie i administracji
 • Systemy bezpieczeństwa informacji – funkcjonalne warianty organizacyjne
 • Prawne regulacje ochrony danych osobowych w przepisach o archiwizacji
 • Krajowy organ ochrony danych osobowych – zadania i uprawnienia
 • Zasady oceny efektywności zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych w świetle PN ISO rodziny 2700X
 • Standaryzacja procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji wg PN 2700X
 • Zarządzanie ciągłością działania wg Krajowych Ram Interoperacyjności
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa w organizacji – modele zarządzania
 • Monitorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN -27001:2014  w praktyce
 • Ochrona osób, instytucji i urządzeń – systemy i nośniki
 • Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – warsztaty
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe