Courses

Individual seminars in English for Erasmus+ students

Graphics

Course title in English Course title in Polish ECTS Sylabus
Artistic Printmaking Artystyczna grafika warsztatowa 6
Basics of Animation Podstawy animacji 5
Basics of Internet Graphics Podstawy grafiki internetowej 5
Book design Projektowanie książki 5  
Computer Typography 1 Typografia komputerowa 1 5
Desktop Publishing 1 Łamanie publikacji 1 4
Digital Photography Fotografia cyfrowa 4
Digital Illustration Ilustracja cyfrowa 4
Digital Formation of Spatial Objects Cyfrowe kształtowanie obiektów przestrzennych 4
Graphic Design 1 Projektowanie graficzne 1 4
3D tool for digital illustration Tworzenie ilustracji narzędziami 3D 4
Multimedia Basics 1 Podstawy multimediów 1 4
Game programming tools Narzędzia tworzenia gier 4  
3D Modelling Modelowanie 3D 5
Prepress and DTP Prepress i DTP 5
Publication Design Atelier Pracownia projektowania publikacji 5
Studio of Digital Illustration Pracownia ilustracji cyfrowej 6
Studio of Poster Design Pracownia plakatu 5
Techniques of Animation and 3D Projection Techniki animacji i projekcji 3D 6
Video effects – workshops Efekty wideo – warsztaty 6

IT

Course title in English Course title in Polish ECTS Sylabus
Active elements of computer network Urządzenia aktywne w sieci 5  
Administration of server environment Administrowanie środowiskiem serwerowym 5  
Algorithms and data structure 2 Algorytmy i struktury danych 2 5
Cloud implementation in enterprise environments Wdrażanie chmury w środowiskach korporacyjnych 3  
Computer system security Bezpieczeństwo systemów komputerowych 4
Databases Bazy danych 5
Design and management of identities in the cloud Projektowanie i zarządzanie tożsamościami w chmurze 5  
Design and implementation of Office 365 environments Projektowanie i implementacja środowisk Office 365 5  
Digital technology Technika cyfrowa 3
Introduction to Artificial intelligence Wstęp do inteligencji komputerowej 3  
Introduction to cloud computing environment Wprowadzenie do środowiska chmury obliczeniowej 5  
Introduction to cryptology Wstęp do kryptologii 5
IT design and implementation in cloud Projektowanie i implementacja IT w chmurze 5  
Networks and distributed systems Sieci i systemy rozproszone 5
Neural networks and fuzzy sets Sieci neuronowe i zbiory rozmyte 5
Oriented object programming in Java Programowanie obiektowe w Java 6
Parallel and distributed programming Programowanie równoległe i rozproszone 5
Programming of fuzzy-neutral systems Projektowanie systemów rozmyto-neuronowych 6  
Software engineering Inżynieria oprogramowania 5
Statistical methods of decision making Statystyczne metody wspomagania decyzji 6
Web programming Programowanie w Internecie 3  

IT Management

Course title in English Course title in Polish ECTS Sylabus
Application of artificial intelligence methods in management Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu 4  
Architectures of information systems of management Architektury informatycznych systemów zarządzania 6
Business continuity management Zarządzanie ciągłością działania w biznesie 4
Capital markets and financial engineering Rynki kapitałowe i inżynieria finansowa 6
Computer support for decision making in multicriteria problems Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji w problemach wielokryterialnych 6
Concepts of management Koncepcje zarządzania 5
Corporate strategic management Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie 5
Financial analysis of the project Analiza finansowa projektu 5
Geomarketing – spatial analysis in business Geomarketing - analizy przestrzenne w biznesie 5  
Information systems analysis Analiza systemów informacyjnych 5  
International economic relations Międzynarodowe stosunki gospodarcze 4
Managerial decision making Mendżerskie gry decyzyjne 6
Managerial economics Ekonomia menedżerska 5
Modelling and simulation of BPMN processes Modelowanie I symulacja procesów BPMN 5
Operations research with elements of logistics Badania operacyjne z elementami logistyki 3
Quality and security of management Jakość i bezpieczeństwo zarządzania 5  
Risk analysis in information security Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji 6  
Strategic finance management Strategiczne zarządzanie finansami 7
System information and data analysis Analiza danych – big data and data mining 5
Transactional technologies of digital transformation Technologie transakcyjne w transformacji cyfrowej 5