Courses

Individual seminars in English for Erasmus+ students

Graphics

Course title in English Course title in Polish Code ECTS Sylabus
Artistic Printmaking Artystyczna grafika warsztatowa AGW 6
Basics of Animation Podstawy animacji PAN 5
Basics of Internet Graphics Podstawy grafiki internetowej GRI 5
Book design Projektowanie książek PRK 5  
Computer Typography 1 Typografia komputerowa 1 TPK 5
Desktop Publishing 1 Łamanie publikacji 1 ŁAP 4
Digital Photography Fotografia cyfrowa FOC 4
Digital Illustration Ilustracja cyfrowa ILC 4
Digital Formation of Spatial Objects Cyfrowe kształtowanie obiektów przestrzennych CKO 4
Graphic Design 1 Projektowanie graficzne 1 PG1 4
3D tool for digital illustration Tworzenie ilustracji narzędziami 3D TIL 4
Multimedia Basics 1 Podstawy multimediów 1 PMU    4
Game programming tools Narzędzia tworzenia gier NTG 4  
3D Modelling Modelowanie 3D MO3  5
Prepress and DTP Prepress i DTP DTP  5
Publication Design Atelier Pracownia projektowania publikacji PPP  5
Studio of Digital Illustration Pracownia ilustracji cyfrowej IC1  6
Studio of Poster Design Pracownia plakatu PP1  5
Techniques of Animation and 3D Projection Techniki animacji i projekcji 3D TAP  6
Video effects – workshops Efekty wideo – warsztaty EWI  6

IT

Course title in English Course title in Polish   Code ECTS Sylabus
Active elements of computer network Urządzenia aktywne sieci UAS 5  
Administration of server environment Administrowanie środowiskiem serwerowym ADS 5  
Algorithms and data structure 2 Algorytmy i struktury danych 2 AS2 5
Cloud implementation in enterprise environments Wdrażanie chmury w środowiskach korporacyjnych WCK 3  
Computer system security Bezpieczeństwo systemów komputerowych BSK   4
Databases Bazy danych BD1  5
Design and management of identities in the cloud Projektowanie i zarządzanie tożsamościami w chmurze PZT 5  
Design and implementation of Office 365 environments Projektowanie i implementacja środowisk Office 365 IMO 5  
Digital technology Technika cyfrowa TEC  3
Introduction to Artificial intelligence Wstęp do inteligencji komputerowej WIK 3  
Introduction to cloud computing environment Wprowadzenie do środowiska chmury obliczeniowej WCO 5  
Introduction to cryptology Wstęp do kryptologii WKR  5
IT design and implementation in cloud Projektowanie i implementacja infrastruktury IT w chmurze PIT 5  
Networks and distributed systems Sieci i systemy rozproszone SSR  5
Neural networks and fuzzy sets Sieci neuronowe i zbiory rozmyte SNR  5
Oriented object programming in Java Programowanie obiektowe w Java POJ  6
Parallel and distributed programming Programowanie równoległe i rozproszone PRR 5  
Programming of fuzzy-neutral systems Projektowanie systemów rozmyto-neuronowych PRN  6
Software engineering Inżynieria oprogramowania INO  5
Statistical methods of decision making Statystyczne metody wspomagania decyzji SWD  6
Web programming Programowanie w Internecie 1 PI1 3  

IT Management

Course title in English Course title in Polish  Code ECTS Sylabus
Application of artificial intelligence methods in management Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu MSI 4  
Architectures of information systems of management Architektury informatycznych systemów zarządzania ARS 6
Business continuity management Zarządzanie ciągłością działania w biznesie ZCD  4
Capital markets and financial engineering Rynki kapitałowe i inżynieria finansowa RYK 6
Computer support for decision making in multicriteria problems Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji w problemach wielokryterialnych KDW 6
Concepts of management Koncepcje zarządzania KZA  5
Corporate strategic management Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie ZS2 5
Financial analysis of the project Analiza finansowa projektu AFI  5
Geomarketing – spatial analysis in business Geomarketing - analizy przestrzenne w biznesie GAP 5  
Information systems analysis Analiza systemów informacyjnych ASI 5  
International economic relations Międzynarodowe relacje ekonomiczne IER 4
Managerial decision making Menedżerskie gry decyzyjne MGD 6
Managerial economics Ekonomia menedżerska EKM 5
Modelling and simulation of BPMN processes Modelowanie I symulacja procesów BPMN BPM  5
Operations research with elements of logistics Badania operacyjne z elementami logistyki BOL 3
Quality and security of management Jakość i bezpieczeństwo zarządzania JBZ 5  
Risk analysis in information security Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji ARB 6  
Strategic finance management Strategiczne zarządzanie finansami SZF 7
System information and data analysis Analiza danych - big data i data mining BID 5
Transactional technologies of digital transformation Technologie transakcyjne w transformacji cyfrowej TTT 5