Dokumenty rekrutacyjne

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne

Przeniesienie z innej Uczelni, wznowienie, przyjęcie na wyższy semestr, przepisanie ocen oraz dla kandydatów na studia II stopnia, gdy ich dyplom nie jest podstawą kwalifikacji. 

W każdym z tych przypadków Kandydaci będą zakwalifikowani decyzją Prodziekana wydaną na podstawie wysłanej mailem do właściwego Dziekanatu kompletnej dokumentacji: odpowiednio karty przebiegu studiów, wyciągu ocen, dyplomu, suplementu i wypełnionych: podania do Prodziekana oraz odpowiedniego dla kierunku arkusza przeniesienia punktów ECTS.

Wypełnij właściwe dokumenty z listy poniżej+ dołącz kartę przebiegu studiów (nie dotyczy wznowień WIT), dyplom, suplement, inne. Komplet wyślij do dziekanatu.

Decyzję dotyczącą przepisania ocen oraz kwalifikacji na określony semestr studiów podejmuje Prodziekan w ciągu max. dwóch tygodni - o decyzji zostaniesz powiadomiony e-mailem przez Dziekanat. Co dalej? Czekaj na  e-maila z Rekrutacji: Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia i instrukcje dalszego postępowania.  – Rekrutacja krok po kroku

Wzory formularzy i podań rekrutacyjnych
Podania

Arkusze przeniesienia punktów ECTS - Wnioski kandydata na studia o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen

INNE 

Jeśli jesteś kandydatem na Grafikę II w WIT -  złóż dodatkowo teczkę prac i uzyskaj najpierw zgodę Komisji kwalifikacyjnej (sprawdź zasady kwalifikacji).

Kandydaci niepełnoletni

Kandydat niepełnoletni, to osoba, która w chwili wpisu na studia nie ma ukończonych 18 lat. Proces rekrutacji na studia w jej przypadku wygląda analogicznie jak w przypadku kandydatów pełnoletnich, jednak do wpisu na studia musi ona dostarczyć dodatkowy dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest to rodzic, w wyjątkowych przypadkach inny opiekun prawny). Do wpisu na studia kandydat niepełnoletni powinien przyjść z rodzicem, który osobiście, przy pracowniku Uczelni, podpisuje dokumenty, dzięki którym wpisujemy kandydata na listę studentów.

Co w sytuacji, gdy do wpisu na studia nie może przyjść z kandydatem rodzic/opiekun prawny? W takiej sytuacji rodzic/opiekun prawny może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dostarczy oświadczenie (z podpisem rodzica). Pełnomocnik przychodzi z kandydatem i z dokumentami - musi mieć ze sobą pełnomocnictwo podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. Na podstawie tego dokumentu pełnomocnik może podpisać dokumenty.