Dokumenty rekrutacyjne

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne

Przeniesienie z innej Uczelni, wznowienie, przyjęcie na wyższy semestr, przepisanie ocen oraz dla kandydatów na studia II stopnia, gdy ich dyplom nie jest podstawą kwalifikacji. W każdym z tych przypadków Kandydaci będą zakwalifikowani decyzją Prodziekana wydaną na podstawie karty przebiegu studiów, wyciągu ocen, dyplomu, suplementu i podania do Prodziekana oraz odpowiedniego dla kierunku arkusza przeniesienia punktów ECTS.

Wypełnij właściwe dokumenty (Z LISTY PONIŻEJ) + dołącz kartę przebiegu studiów (nie dotyczy wznowień WIT), dyplom, suplement, inne

Komplet dostarcz do dziekanatu lub prodziekana.

Decyzję dotyczącą przepisania ocen oraz kwalifikacji na określony semestr studiów podejmuje Prodziekan na dyżurze podczas Twojej wizyty lub w ciągu około dwóch tygodni jeśli składasz je przez Dziekanat (wtedy o decyzji zostaniesz powiadomiony e-mailem przez Dziekanat). Co dalej? Czekaj na  e-maila z Rekrutacji: Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do przyjecia na studia i zgłoś się do Biura Rekrutacji WIT – Rekrutacja krok po kroku

Podania

Arkusze przeniesienia punktów ECTS - Wnioski kandydata na studia o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen

Inne

Kandydat niepełnoletni, to osoba, która w chwili wpisu na studia nie ma ukończonych 18 lat. Proces rekrutacji na studia w jej przypadku wygląda analogicznie jak w przypadku kandydatów pełnoletnich, jednak do wpisu na studia musi ona dostarczyć dodatkowy dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest to rodzic, w wyjątkowych przypadkach inny opiekun prawny). Do wpisu na studia kandydat niepełnoletni powinien przyjść z rodzicem, który osobiście, przy pracowniku Uczelni, podpisuje dokumenty, dzięki którym wpisujemy kandydata na listę studentów.

Co w sytuacji, gdy do wpisu na studia nie może przyjść z kandydatem rodzic/opiekun prawny?

W takiej sytuacji rodzic/opiekun prawny może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dostarczy oświadczenie (z podpisem rodzica). Pełnomocnik przychodzi z kandydatem i z dokumentami - musi mieć ze sobą pełnomocnictwo podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. Na podstawie tego dokumentu pełnomocnik może podpisać dokumenty.