REKRUTACJA
Zasady rekrutacji

Przed zgłoszeniem swojej kandydatury w rekrutacji na studia I, II lub podyplomowe w WIT prosimy obowiązkowo zapoznać z: Ważne informacje dla Kandydatów oraz Kroki rekrutacji w szczegółach. 

Aby zapisać się na studia trzeba spełnić wszystkie kroki rekrutacji – przeczytasz o nich poniżej:

Wybierz kierunek i przygotuj skany: zdjęcie i dokumenty o wykształceniu:

 • na studia I stopnia: świadectwo dojrzałości lub odpis lub kopia notarialna oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej 
  • Matura IB: świadectwo ukończenia szkoły średniej, wyniki matury -  możliwe do warunkowej kwalifikacji - zaświadczenie o wynikach matury IB "tymczasowe świadectwo dojrzałości" oraz odręcznie napisane i podpisane oświadczenie, że dostarczysz docelowy dokument matury IB razem z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski we wrześniu - wpisz realną możliwą datę na oświadczeniu.
 • na studia II stopnia | na podyplomowe: dyplom ukończenia studiów lub odpis lub kopia notarialna oraz suplement do dyplomu w języku polskim (dla dyplomów wydanych po dniu 1 stycznia 2005 roku) 
  • ukończyłeś studia, ale nie posiadasz jeszcze dyplomu: wgraj zaświadczenie o ukończeniu studiów z podanym numerem dyplomu  i kartę przebiegu studiów oraz napisane i podpisane odręcznie oświadczenie, że dostarczysz dyplom i suplement   - podaj konkretną datę. 
 • Załóż profil zaufany,  jest potrzebny do bezpiecznego wpisu na studia. Preferujemy abyś podpisał pakiet e-dokumentów dzięki, którym wpiszemy Cię na listę studentów - online. Dzięki temu wpisu dokunujesz w dowolnym momencie dnia po ich udostępnieniu i możesz spokojnie zapoznać się z treścią podpisywanych dokumentów. Profil zaufany może założyć Każdy, kto ma numer PESEL.

Załóż konto w UBI:

 • Uczelnianym Banku Informacji - to niezbędne do  rejestracji. Wypełnij formularz i potwierdź dane za pomocą kodu SMS. Czekaj na maila z danymi do logowania - to może potrwać kilka dni. 

Aplikuj online: Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy online”:

 • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące
 • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów
 •  wpisz miejscowość szkoły i typ dokumentu (rodzaj matury/dyplomu); dane ze świadectwa/z dyplomu i suplementu
  •   NIe masz jeszcze śwaidectwa/dyplomu: pozostaw puste pola podczas wypełniania kwestionariusza osobowego (nie są oznaczone na czerwono). Jak tylko otrzymasz dokumenty – bezzwłocznie uzupełnij dane na swoim koncie UBI, a następnie wgraj elektroniczne wersje dokumentów do systemu.
 • Czekaj na e-maila „Potwierdzenie zgłoszenia na wybrany kierunek studiów”. To może potrwać kilka dni.
 • Jeśli chcesz aplikować na dodatkowy kierunek - możesz to zrobić  po otrzymaniu "Potwierdzenia zgłoszenia na wybrany kierunek studiów" dotyczący Twojego I wyboru.
 • Zapoznaj się z zasadami kwalifikacji na studia I, II i podyplomowe
 • Wgraj zdjęcie (3,5 x 4,5 cm) jak do dowodu osobistego (jest niezbędne teraz ale akceptowane będzie i przekazywane do przygotowania legitymacji jak spełnisz krok 6a.) Zdjęcie proszę wgrać do UBI na stronie Mój profil – Dane osobowe – Elektroniczna Legitymacja.
 • Wgraj wymagane dokumenty (czytelne skany lub zdjęcia), które stanowią podstawę kwalifikacji. 
 • Tegoroczni maturzyści i absolwenci studiów wezmą udział w kwalifikacji po uzupełnieniu brakujących danych w kwestionariuszu i po dograniu matur/dyplomów i suplementów (zaświadczenia o ukończeniu studiów z nadanym numerem dyplomu) do danych konta, które już wcześniej założyli.
  na studia I stopnia kwalifikujemy każdego kto ma świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej.  Do tego, aby zostać zakwalifikowanym na studia, wystarczy świadectwo dojrzałości z 30−procentowym wynikiem egzaminu. 
 • Jeśli dyplom, lub świadectwo dojrzałości/matura nie stanowią podstawy kwalifikacji: zapisujesz się na studia II stopnia, przenosisz się z innej uczelni na wyższy semestr, wznawiasz studia – uzyskaj najpierw pozytywną decyzję Prodziekana - w  każdym z tych przypadków Kandydaci będą zakwalifikowani decyzją Prodziekana wydaną na podstawie wysłanej mailem lub dostarczonej do właściwego Dziekanatu kompletnej dokumentacji (sprawdź co i gdzie wysłać: Wznowienia i przeniesienia). Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni. Decyzję Prodziekana znajdziesz w swojej poczcie – uczelniany adres mailowy. Oczekuj na maila z Dziekanatu.
  *Jeśli jesteś kandydatem na Grafikę II stopnia lub grafikę podyplomową - dostarcz dodatkowe wymagane dokumenty/ teczkę prac/portfolio i uzyskaj najpierw zgodę Komisji kwalifikacyjnej (sprawdź co i gdzie wysłać/dostarczyć: Zasady kwalifikacji na studia – Studia I i II stopnia oraz podyplomowe). O wynikach na Grafikę II stopnia kandydaci będą informowani  mailem w ciągu 7 dni od daty zebrania się Komisji Kwalifikacyjnej. Oczekuj na maila z Rekrutacji.
 • Dopiero po odebraniu tej decyzji odpowiednio z Dziekanatu/z Rekrutacji oczekuj ogłoszenia wyniku rekrutacji - krok 3.

Jeśli zrealizowałeś krok I i II zweryfikujemy zgłoszenie i wgrane dokumenty. W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłamy wiadomość z instrukcją. Jeśli są poprawne i czytelne, to zaakceptujemy je i w ciągu kilku dni roboczych wyślemy Tobie drugiego e-maila „Zakwalifikowanie do wpisu na listę studentów”.  Tegoroczni maturzyści i absolwenci studiów wezmą udział w kwalifikacji po uzupełnieniu brakujących danych w kwestionariuszu i po dograniu matur/dyplomów i suplementów (zaświadczenia o ukończeniu studiów z nadanym numerem dyplomu) do danych konta, które już wcześniej założyli. Znajdziesz go w swojej poczcie – uczelniany adres mailowy. Żeby brać udział w kwalifikacji na studia trzeba wgrać do UBI komplet wszytkich wymaganych wyżej dokumentów. 

Po odebraniu drugiego e-maila. Sprawdź wysokość opłat i dowiedz się jak działają zniżki, a następnie dokonaj wpłat na indywidualny numer konta bankowego umieszczony w UBI na stronie Mój profilFinanse.  

Kandydaci mający profil zaufany (Profil zaufany może założyć Każdy, kto ma numer PESEL): Jeśli dostałeś maila - zawiadomienie o zakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów. 

Jak na  koncie w UBI odnotujemy zaksięgowane wpłaty wysyłamy z Działu Rekrutacji e-mail z instrukcją wpisu na listę studentów - należy postępować zgodnie z nią  - zalogować się do UBI i podpisać elektronicznie niezbędne dokumenty online -  Profilem Zaufanym - zrobić wpis na studia. Jak na saldzie konta będzie zaksięgowane wpisowe podpis wykona uczelnia. Po tym wysyłamy e-mail o wpisie na listę studentów.
Jak dokumenty są podpisane przez dwie strony (kandydat i uczelnia) – to gwarantuje miejsce na studiach. Wysyłamy wtedy na maila dodatkowo wiadomość z instrukcją jak i kiedy trzeba okazać oryginały dokumentów- KROK VIa.

Pamiętaj! Jeśli Wykonasz kroki od 1 do 5 to jest jednoznaczne z tym, że dokonałeś Elektronicznego wpisu na studia -  jesteś w gronie przyjętych i od tego momentu obowiązują Cię zapisy zawarte w dokumencie: Przyjęcie na studia (dostępny na Twoim profilu po zalogowaniu się do UBI). Jeśli na tym etapie chcesz zrezygnować ze studiów w WIT zapoznaj się z informacjami w pozycji Rezygnacja ze studiów w zakładce Ważne informacje dla Kandydatów 

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości/dyplomu/ tłumaczenia dokumentów na język polski wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji, bo „niepoświadczona kserokopia nie jest dokumentem”.
 2. Przygotuj wymagane oryginały dokumentów, które wcześniej wgrałeś w wersji elektronicznej do UBI.
 3.  Czekaj na maila z informacjami, kiedy i jak dostarczyć je do Biura Rekrutacji - Postępuj zgodnie z instrukcjami.  Jeśli na tym etapie chcesz zrezygnować ze studiów w WIT musisz wysłać bezpośrednio do właściowego Dziekanatu rezygnację -  zapoznaj się z informacjami w pozycji Rezygnacja ze studiów w zakładce Ważne informacje dla Kandydatów 
 4. Dostarcz dokumenty bez zbędnej zwłoki. Można wysłać je kurierem (po tym jak wyślemy maila z instrukcją, jak to zrobić). Oryginały dokumentów w godzinach przyjęć: sprawdź godziny przyjęć można dostarczyć osobiście, może też okazać upoważniona osoba - musi tylko mieć ze sobą dodatkowo upoważnienie napisane i podpisane przez studenta odręcznie. Nie może to być skan czy ksero. 
 5. Po odebraniu przesłanych przez Ciebie oryginałów dokumentów zaczniemy przygotowywać Twoją Elektroniczną Legitymację. Legitymacja kosztuje 22 zł - do uregulowania po otrzymaniu maila.
 1. Wpłać opłatę legitymację na wygenerowany w UBI indywidualny numer konta bankowego zgodnie z terminarzem: Oplaty i znizki (Legitymacja kosztuje 22 zł - do uregulowania po otrzymaniu maila). Wpłać I ratę czesnego  na Indywidualny numer konta zgodnie z teminarzem: https://www.wit.edu.pl/rekrutacja/oplaty-znizki 
 2. O sposobie i możliwym terminie odebrania legitymacji poinformujemy Cię mailem. Postępuj z godnie z instrukcją. Pamiętaj! Twoją Legitymację zaczynamy przygotowywać po odebraniu przesłanych przez Ciebie oryginałów dokumentów (krok 6a). Planowany termin wydawania legitymacji (ELS)- od 25.09.2024 r.
 3. Wszystkie potrzebne informacje powinny być dostępne w UBI na Waszych profilach najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć (dostęp mają tylko Ci, którzy zrobili wpis na studia). Najbardziej aktualnej informacji odnośnie rozkładu zajęć należy szukać w indywidualnych terminarzach zajęć na kontach UBI.