REKRUTACJA
Krok po kroku

Zgłaszasz swoją kandydaturę w rekrutacji na studia I, II stopnia lub podyplomowe? Przeczytaj  Ważne informacje dla Kandydatów

Kroki rekrutacja w szczegółach:

Wybierz kierunek i przygotuj wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • na studia I stopnia: świadectwo dojrzałości lub odpis lub kopia notarialna oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej 
 • na studia II stopnia | na podyplomowe: dyplom ukończenia studiów lub odpis lub kopia notarialna oraz suplement do dyplomu (dla dyplomów wydanych po dniu 1 stycznia 2005 roku) 
  • ukończyłeś studia, ale nie posiadasz jeszcze dyplomu: wgraj zaświadczenie o ukończeniu studiów z podanym numerem dyplomu  i kartę przebiegu studiów oraz napisane i podpisane odręcznie oświadczenie, że dostarczysz dyplom i suplement   - podaj konkretną datę. 
 • Załóż profil zaufany, przyda się do bezpiecznego wpisu na studia bez konieczności wychodzenia z domu! (zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego) Profil zaufany może założyć Każdy, kto ma numer PESEL 

Załóż konto w UBI:

 • Uczelnianym Banku Informacji - to niezbędne do  rejestracji. Wypełnij formularz i potwierdź dane za pomocą kodu SMS. Czekaj na maila z danymi do logowania - to może potrwać kilka dni. Pamiętaj – założenie konta nie jest równoznaczne z wpisem na studia.

Aplikuj on-line: Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:

 • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące
 • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów
 •  wpisz miejscowość szkoły i typ dokumentu (rodzaj matury/dyplomu); dane ze świadectwa/z dyplomu i suplementu
  •   NIe masz jeszcze śwaidectwa/dyplomu: pozostaw puste pola podczas wypełniania kwestionariusza osobowego (nie są oznaczone na czerwono). Jak tylko otrzymasz dokumenty – bezzwłocznie uzupełnij dane na swoim koncie UBI, a następnie wgraj elektroniczne wersje dokumentów do systemu.
 • Czekaj na pierwszego e-maila „Potwierdzenie zgłoszenia na wybrany kierunek studiów”. To może potrwać kilka dni.
 • Jeśli chcesz aplikować na dodatkowy kierunek - możesz to zrobić  po otrzymaniu "Potwierdzenia zgłoszenia na wybrany kierunek studiów" dotyczący Twojego I wyboru.
 • Zapoznaj się z zasadami kwalifikacji na studia I, II i podyplomowe
 • Wgraj zdjęcie (3,5 x 4,5 cm) jak do dowodu osobistego (jest niezbędne teraz ale akceptowane będzie i przekazywane do przygotowania legitymacji jak spełnisz krok 6a.)
 • Wgraj wymagane dokumenty (czytelne skany lub zdjęcia), które stanowią podstawę kwalifikacji. 
 • Tegoroczni maturzyści i absolwenci studiów wezmą udział w kwalifikacji po uzupełnieniu brakujących danych w kwestionariuszu i po dograniu matur/dyplomów i suplementów (zaświadczenia o ukończeniu studiów z nadanym numerem dyplomu) do danych konta, które już wcześniej założyli.
  na studia I stopnia przyjmujemy każdego kto ma świadectwo dojrzałości według kolejności zgłoszeń i elektronicznego wpisu na studia. Na studia I stopnia przyjmujemy każdego kto ma świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej - do tego, aby zostać przyjętym na studia, wystarczy świadectwo dojrzałości z minimalnym, 30−procentowym wynikiem egzaminu. 
 • Jeśli dyplom, lub świadectwo dojrzałości/matura nie stanowią podstawy kwalifikacji: zapisujesz się na studia II stopnia, przenosisz się z innej uczelni na wyższy semestr, wznawiasz studia – uzyskaj najpierw pozytywną decyzję Prodziekana - w  każdym z tych przypadków Kandydaci będą zakwalifikowani decyzją Prodziekana wydaną na podstawie wysłanej mailem do właściwego Dziekanatu kompletnej dokumentacji (sprawdź co i gdzie wysłać: Wznowienia i przeniesienia). Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni. Decyzję Prodziekana znajdziesz w swojej poczcie – uczelniany adres mailowy. Oczekuj na maila z Dziekanatu.
  *Jeśli jesteś kandydatem na Grafikę II stopnia lub grafikę podyplomową -  wyślij/dostarcz dodatkowe wymagane dokumenty/ teczkę prac/portfolio i uzyskaj najpierw zgodę Komisji kwalifikacyjnej (sprawdź co i gdzie wysłać/dostarczyć: Zasady kwalifikacji na studia – Studia I i II stopnia oraz podyplomowe). O wynikach na Grafikę II stopnia kandydaci będą informowani  mailem w ciągu 7 dni od daty zebrania się Komisji Kwalifikacyjnej. Oczekuj na maila z Rekrutacji.
 • Dopiero po odebraniu tej decyzji odpowiednio z Dziekanatu/z Rekrutacji oczekuj ogłoszenia wyniku rekrutacji - krok 3.

Jeśli zrealizowałeś krok I i II zweryfikujemy zgłoszenie i elektronicznie wgrane dokumenty. W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłamy wiadomość z prośbą o poprawę błędów. Jeśli są poprawne i czytelne, to zaakceptujemy je i w ciągu kilku dni roboczych wyślemy Tobie drugiego e-maila „Zakwalifikowanie do wpisu na listę studentów”.  Tegoroczni maturzyści i absolwenci studiów wezmą udział w kwalifikacji po uzupełnieniu brakujących danych w kwestionariuszu i po dograniu matur/dyplomów i suplementów (zaświadczenia o ukończeniu studiów z nadanym numerem dyplomu) do danych konta, które już wcześniej założyli. Znajdziesz go w swojej poczcie – uczelniany adres mailowy.

Po odebraniu drugiego e-maila wnieś opłatę rekrutacyjną (wpisowe).
Sprawdź wysokość opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) i wpłać ją na indywidualny numer konta bankowego umieszczony w UBI na stronie Mój profil – Finanse/Podsumowanie.  Sprawdź cennik

Kandydaci mający profil zaufany (Profil zaufany może założyć Każdy, kto ma numer PESEL): Jeśli dostałeś maila - zawiadomienie o zakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów, a na Twoim koncie w UBI odnotujemy zaksięgowane wpisowe otrzymasz  z Działu Rekrutacji e-mail z instrukcją wpisu na listę studentów - postępuj zgodnie nią i podpisz elektronicznie niezbędne dokumenty Profilem Zaufanym. Jeśli wszystko podpisałeś prawidłowo – otrzymasz e-mail o wpisie na listę studentów. Wyślemy na Twojego uczelnianego maila dodatkowo wiadomość z instrukcją jak i kiedy możesz okazać oryginały dokumentów- KROK VIa.

Pamiętaj! Jeśli Wykonasz kroki od 1 do 5 to jest jednoznaczne z tym, że dokonałeś Elektronicznego wpisu na studia -  jesteś w gronie przyjętych i od tego momentu obowiązują Cię zapisy zawarte w dokumencie: Przyjęcie na studia (dostępny na Twoim profilu po zalogowaniu się do UBI). Jeśli na tym etapie chcesz zrezygnować ze studiów w WIT musisz wysłać bezpośrednio do właściowego Dziekanatu rezygnację (Należy napisać podanie o skreślenie do Dziekana. Wniosek o skreślenie wypełnia się w swoim profilu w UBI w zakładce podania. Należy go wypełnić, wydrukować, podpisać i skan wysłać na adres e-mail do dziekanatu: grafika i informatyka - wi@wit.edu.pl, informatyczne techniki zarządzania i zarządzanie - witz@wit.edu.pl Data wysłania do dziekanatu będzie istotna. Zgodnie z zapisami w dokumencie przyjęcia par. 2 pkt 3: "Student ma prawo ubiegać się o zwrot wniesionych opłat w całości (oprócz opłaty wpisowej) w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów przed 20 września 2022 r." Po złożeniu rezygnacji po 20 września formalnie I rata czesnego jest należna w myśl zapisu w zarz. 597 par.3 pkt.8  "Opłaty za studia (raty czesnego) są naliczane do końca miesiąca, w którym została wydana decyzja skreślenia Studenta z listy studentów, a w przypadku rezygnacji Studenta ze studiów – do końca miesiąca, w którym Student złożył pisemną rezygnację w dziekanacie").

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości/dyplomu/ tłumaczenia dokumentów na język polski wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji, bo „niepoświadczona kserokopia nie jest dokumentem”.
 2. Przygotuj wymagane oryginały dokumentów, które wcześniej wgrałeś w wersji elektronicznej do UBI.
 3.  Czekaj na maila z informacjami, kiedy i jak dostarczyć je do Biura Rekrutacji - Postępuj zgodnie z instrukcjami.  Jeśli na tym etapie chcesz zrezygnować ze studiów w WIT musisz wysłać bezpośrednio do właściowego Dziekanatu rezygnację - szczegóły w kroku V.
 4. Po odebraniu przesłanych przez Ciebie oryginałów dokumentów zaczniemy przygotowywać Twoją Elektroniczną Legitymację. Legitymacja kosztuje 22 zł - do uregulowania po otrzymaniu maila.
 1. Wpłać I ratę czesnego i opłatę legitymację na wygenerowany w UBI indywidualny numer konta bankowego zgodnie z terminarzem: Oplaty i znizki (Legitymacja kosztuje 22 zł - do uregulowania po otrzymaniu maila).
 2. O sposobie i możliwym terminie odebrania legitymacji poinformujemy Cię mailem. Postępuj z godnie z instrukcją. Pamiętaj! Twoją Legitymację zaczynamy przygotowywać po odebraniu przesłanych przez Ciebie oryginałów dokumentów (krok 6a).
 3. Wszystkie potrzebne informacje powinny być dostępne w UBI na Waszych profilach najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć (dostęp mają tylko Ci, którzy zrobili wpis na studia). Najbardziej aktualnej informacji odnośnie rozkładu zajęć należy szukać w indywidualnych terminarzach zajęć na kontach UBI.