Program Erasmus+

W styczniu 2015 roku Komisja Europejska przyznała WIT Europejską Kartę Erasmusa dla Uczelni Wyższej (Erasmus University Charter), co stanowi warunek konieczny przystąpienia do programu Erasmus+. Obecnie, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania jest uczestnikiem kolejnej edycji programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Dotyczy to głównie działań w sektorze Szkolnictwo Wyższe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna (KA131). Dzięki programowi:

 • studenci studiów licencjackich (inżynierskich) i magisterskich (dzienni i zaoczni) mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów;
 • studenci i absolwenci maja możliwość wyjazdów na praktyki;
 • nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach;
 • pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych;
 • studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczyć w projektach międzynarodowych, w które zaangażowana jest ich jednostka.

Uwaga studenci! Aby wziąć udział w programie Erasmus, trzeba:

 • ukończyć pierwszy rok studiów
 • spełnić wymogi dotyczące znajomości języka obcego
 • mieć wysoką średnią z dotychczasowej nauki na studiach

W ramach programu najczęściej wysyłani są studenci na okres stanowiący pewną formalną całość, np. jeden semestr.

Program Erasmus+


Program Erasmus+ na WIT obejmuje cztery działania:
 • Wyjazdy studentów na studia (SMS);
 • Wyjazdy studentów/absolwentów na praktykę (SMP);
 • Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w uczelni przyjmującej i przyjazdy pracowników z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć w uczelni wnioskującej (STA);
 • Wyjazdy pracowników w celu udziału w szkoleniach (STT);

O nowej edycji programu Erasmus+ na lata 2021-2027


Mobilność studentów

Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WIT mogą w ramach programu Erasmus+ odbyć wyjazd na kontynuację części studiów w uczelni zagranicznej od 3 do 12 miesięcy. Łączny czas trwania okresu mobilności, w tym uczestnictwo we wcześniejszych działaniach w ramach programu Erasmus+ (tzw. kapitał mobilności) nie może przekroczyć 12 miesięcy w ramach danego cyklu studiów. Mogą również uczestniczyć w mobilności krótkotrwałej.

Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WIT oraz absolwenci, którzy dopiero obronili swoje dyplomy mogą w ramach programu Erasmus+ odbyć wyjazd na praktykę zawodową w firmie lub instytucji od 2 do 12 miesięcy. Łączny czas trwania okresu mobilności, w tym uczestnictwo we wcześniejszych działaniach w ramach programu Erasmus+ (tzw. kapitał mobilności) nie może przekroczyć 12 miesięcy w ramach danego cyklu studiów. Absolwenci powinni rozpocząć i zakończyć praktyki w ciągu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów.

Każdy student może również realizować tzw. mobilność mieszaną, uczestnicząc w mieszanym programie intensywnym zgodnie z określonymi kryteriami kwalifikowalności mieszanych programów intensywnych. Ponadto studenci (krótkiego cyklu kształcenia na poziomie studiów wyższych/studiów licencjackich/magisterskich), którzy nie mogą uczestniczyć w długoterminowej mobilności w formie fizycznych studiów lub praktyk, na przykład ze względu na kierunek studiów lub mniejsze możliwości uczestnictwa, będą mogli wziąć udział w krótkoterminowej mobilności fizycznej poprzez połączenie jej z obowiązkowym komponentem wirtualnym.

Zaliczenia uzyskane przez studenta po pisemnym zatwierdzeniu przez Dziekana wydziału właściwego, zostaną uznane zgodnie z zasadami systemu ECTS a oceny uzyskane przepisane w uczelni macierzystej.

Wyjazd studenta na studia z programu Erasmus+ zwalnia go z czesnego w Uczelni macierzystej w okresie pobytu zagranicą tj. opłaty semestralnej bądź rocznej.

Finansowanie w czasie pobytu za granicą obejmuje stypendium z programu Erasmus + w wysokości ustalanej w oparciu o fundusze przyznane przez Uczelnią a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz zgodnie z zasadami zawartymi w umowie pomiędzy Uczelnią a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Wyjazd na studia – niezbędne informacje

Wyjazd na praktyki – niezbędne informacje

Przed wyjazdem student jest zobowiązany do wypełnienia testu oceniającego jego kompetencje językowe w Online Linguistic Support (OLS).

Żeby uzyskać więcej informacji dotyczących uczestnictwa w programie Erasmus+ zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Erasmus + lub skontaktowaniem się bezpośrednio z Biurem Współpracy Zagranicznej (II piętro, przy rektoracie, pokój 229). Mail: lesicka@wit.edu.pl, tel. 22 3486-555

Przedłużenie pobytu Erasmus+


Mobilność kadry

Mobilność kadry może realizować każdy rodzaj kadry szkolnictwa wyższego lub zaproszona kadra spoza instytucji szkolnictwa wyższego. Aby zapewnić wysoką jakość działań w zakresie mobilności o maksymalnym wpływie, działanie w zakresie mobilności musi być związane z rozwojem zawodowym pracownika oraz z jego potrzebami w zakresie uczenia się i osobistymi potrzebami rozwojowymi.

Pracownicy mogą realizować dowolne z opisanych poniżej działań:

 • okres nauczania za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego. Okres nauczania za granicą umożliwia pracownikom dydaktycznym instytucji szkolnictwa wyższego prowadzenie zajęć dydaktycznych w partnerskich instytucjach szkolnictwa wyższego za granicą. Mobilność pracowników związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych może mieć miejsce w dowolnej dyscyplinie akademickiej. Mobilność pracowników dydaktycznych WIT trwa 5 dni roboczych (+ 2 dni na podróż) oraz obejmuje przeprowadzenie 8 godzin dydaktycznych. W przypadku pobytu pracownika w zagranicznej uczelni partnerskiej powyżej 7 dni, liczba godzin dydaktycznych ulega proporcjonalnemu zwiększeniu.
 • okres szkolenia za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstwie lub innym odpowiednim miejscu pracy. Okres szkolenia umożliwia pracownikom instytucji szkolnictwa wyższego wzięcie udziału w szkoleniach za granicą, które są istotne z punktu widzenia ich codziennej pracy w instytucji szkolnictwa wyższego. Może to mieć formę szkoleń (z wyłączeniem konferencji) lub okresów obserwacji pracy i przyglądania się działalności dydaktycznej.

W okresie mobilności pracowników za granicą można łączyć działania w zakresie nauczania i szkolenia. Każdy okres nauczania lub szkolenia za granicą można zrealizować w formie mobilności mieszanej.

Wymiana nauczycieli akademickich – najważniejsze informacje

Wyjazd pracowników administracyjnych – najważniejsze informacje

Najważniejszy dokumenty i wzory umów w Programie Erasmus+

Możliwość uzyskiwania dofinansowania do kosztów dojazdu w ramach tzw. green travel.


Osoby zainteresowane wyjazdem powinny zapoznać się z Regulaminem wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.


Chcesz wiedzieć więcej sprawdź informacje kontaktowe i godziny przyjęć studentów