Erasmus+

Individual Seminars In English For Erasmus+ Students

Course catalogue 2019-2020 IT Graphics

Course title in English Course title in Polish ECTS
Active elements of computer network Urządzenia aktywne w sieci 5
Administration of server environment Administrowanie środowiskiem serwerowym 5
Algorithms and data structure 2 Algorytmy i struktury danych 5
Art marketing Marketing sztuki 3
Art of advertising – workshop Sztuka reklamy - warsztaty 3
Artificial intelligence Wstęp do inteligencji komputerowej 5
Capital markets and financial engineering Rynki kapitałowe I inżynieria finansowa 6
Computer system security Bezpieczeństwo systemów komputerowych 4
Databases Bazy danych 5
Digital electronics Technika cyfrowa 5
Discrete mathematics Matematyka dyskretna 6
Game Design Atelier Pracownia projektowania gier 5
Game programming tools Narzędzia tworzenia gier 5
Graphs and Networks Grafy i sieci 5
Image Processing Przetwarzanie obrazów 5
Intellectual property protection Ochrona własności intelektualnej 2
Knowledge Extraction Wydobywanie wiedzy 4
Management of IT services Zarządzanie jakością usług teleinformatycznych 6
Metaheuristics Metaheurystyki 5
3D Modelling Design Atelier Pracownia modelowania 3D 5
Multimedia basics Podstawy multimediów 2
Networks and distributed systems Sieci i systemy rozproszone 5
Neural networks and fuzzy sets Sieci neuronowe i zbiory rozmyte 5
Oriented object programming in Java Programowanie obiektowe w Java 6
Parallel and distributed programming Programowanie równoległe i rozproszone 5
Prepress and DTP Prepres i DTP 4
Programming of fuzzy-neutral systems Projektowanie systemów rozmyto-neuronowych 6
Software engineering Inżynieria oprogramowania 5
Statistical methods of decision making Statystyczne metody wspomagania decyzji 6
Techniques of animation and 3D Projection Techniki animacji i projekcji 3D 5
Vector graphics 3D Grafika wektorowa 3D 5
Video effects – workshops Efekty wideo – warsztaty 6
Web programming Programowanie w Internecie 3
Web and user interface design Programowanie witryn internetowych i interfejsów użytkownika 5

Course catalogue 2019-2020 IT Management

Course title in English Course title in Polish ECTS
Application of artificial intelligence methods in managementMetody sztucznej inteligencji w zarządzaniu4
Architectures of information systems of managementArchitektury informatycznych systemów zarządzania6
Business continuity managementZarządzanie ciągłością działania w biznesie4
Capital markets and financial engineeringRynki kapitałowe i inżynieria finansowa5
Computer support for decision making in multicriteria problemsKomputerowe wspomaganie podejmowania decyzji w problemach wielokryterialnych6
Concepts of managementKoncepcje zarządzania5
Corporate strategic managementZarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie5
Financial analysis of the projectAnaliza finansowa projektu5
Geomarketing – spatial analysis in businessGeomarketing - analizy przestrzenne w biznesie5
Information systems analysisAnaliza systemów informacyjnych5
International economic relationsMiędzynarodowe stosunki gospodarcze4
Managerial decision makingMenedżerskie gry decyzyjne6
Managerial economyEkonomia menedżerska5
Modelling and simulation of BPMN processesModelowanie I symulacja procesów BPMN5
Operations research with elements of logisticsBadania operacyjne z elementami logistyki3
Quality and security of managementJakość i bezpieczeństwo zarządzania5
Risk analysis in information securityAnaliza ryzyka w bezpieczeństwie informacji6
Strategic finance managementStrategiczne zarządzanie finansami7
System identification and data analysisAnaliza danych – big data and data mining5
Transactional technologies of digital transformationTechnologie transakcyjne w transformacji cyfrowej5