Erasmus+

Individual Seminars In English For Erasmus+ Students

Course catalogue 2019-2020 IT Graphics

Course title in English Course title in Polish ECTS
Active elements of computer network Urządzenia aktywne w sieci 5
Administration of server environment Administrowanie środowiskiem serwerowym 5
Algorithms and data structure 2 Algorytmy i struktury danych 5
Art marketing Marketing sztuki 3
Art of advertising – workshop Sztuka reklamy - warsztaty 3
Artificial intelligence Wstęp do inteligencji komputerowej 5
Capital markets and financial engineering Rynki kapitałowe I inżynieria finansowa 6
Computer system security Bezpieczeństwo systemów komputerowych 4
Databases Bazy danych 5
Digital electronics Technika cyfrowa 5
Discrete mathematics Matematyka dyskretna 6
Game Design Atelier Pracownia projektowania gier 5
Game programming tools Narzędzia tworzenia gier 5
Graphs and Networks Grafy i sieci 5
Image Processing Przetwarzanie obrazów 5
Intellectual property protection Ochrona własności intelektualnej 2
Knowledge Extraction Wydobywanie wiedzy 4
Management of IT services Zarządzanie jakością usług teleinformatycznych 6
Metaheuristics Metaheurystyki 5
3D Modelling Design Atelier Pracownia modelowania 3D 5
Multimedia basics Podstawy multimediów 2
Networks and distributed systems Sieci i systemy rozproszone 5
Neural networks and fuzzy sets Sieci neuronowe i zbiory rozmyte 5
Oriented object programming in Java Programowanie obiektowe w Java 6
Parallel and distributed programming Programowanie równoległe i rozproszone 5
Prepress and DTP Prepres i DTP 4
Programming of fuzzy-neutral systems Projektowanie systemów rozmyto-neuronowych 6
Software engineering Inżynieria oprogramowania 5
Statistical methods of decision making Statystyczne metody wspomagania decyzji 6
Techniques of animation and 3D Projection Techniki animacji i projekcji 3D 5
Vector graphics 3D Grafika wektorowa 3D 5
Video effects – workshops Efekty wideo – warsztaty 6
Web programming Programowanie w Internecie 3
Web and user interface design Programowanie witryn internetowych i interfejsów użytkownika 5

Course catalogue 2019-2020 IT Management

Course title in English Course title in Polish ECTS
Application of artificial intelligence methods in management Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu 4
Architectures of information systems of management Architektury informatycznych systemów zarządzania 6
Business continuity management Zarządzanie ciągłością działania w biznesie 4
Capital markets and financial engineering Rynki kapitałowe i inżynieria finansowa 5
Computer support for decision making in multicriteria problems Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji w problemach wielokryterialnych 6
Concepts of management Koncepcje zarządzania 5
Corporate strategic management Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie 5
Financial analysis of the project Analiza finansowa projektu 5
Geomarketing – spatial analysis in business Geomarketing - analizy przestrzenne w biznesie 5
Information systems analysis Analiza systemów informacyjnych 5
International economic relations Międzynarodowe stosunki gospodarcze 4
Managerial decision making Menedżerskie gry decyzyjne 6
Managerial economy Ekonomia menedżerska 5
Modelling and simulation of BPMN processes Modelowanie I symulacja procesów BPMN 5
Operations research with elements of logistics Badania operacyjne z elementami logistyki 3
Quality and security of management Jakość i bezpieczeństwo zarządzania 5
Risk analysis in information security Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji 6
Strategic finance management Strategiczne zarządzanie finansami 7
System identification and data analysis Analiza danych – big data and data mining 5
Transactional technologies of digital transformation Technologie transakcyjne w transformacji cyfrowej 5