Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych (MSJO) to jednostka Uczelni, której zadaniem jest prowadzenie lektoratów dla studentów Akademii WIT w Warszawie.

MSJO organizuje lektoraty zarówno dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Przed rozpoczęciem nauki studenci są zapraszani na testy językowe, których celem jest przydzielenie studenta do grupy o odpowiednim dla niego poziomie zaawansowania. Lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2 - Common European Framework.

Lektorat drugiego języka obcego

Studenci, którzy ukończyli kurs języka angielskiego na poziomie B2 WYŻSZYM mogą zapisywać się na lektorat drugiego języka obcego osobiście w MSJO p.434 w godzinach dyżurów, bądź mailowo: sjo@wit.edu.pl. W zależności od liczby zgłoszonych kandydatów będą realizowane kursy następujących języków: FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI, WŁOSKI.

 Studenci studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)

Język angielski jest językiem wiodącym. Dla studentów którzy zdali egzamin B2 z języka angielskiego lub uzyskali stosowny certyfikat MSJO prowadzi lektoraty języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Dla studentów obcokrajowców prowadzony jest nieodpłatny lektorat języka polskiego jako obcego.

Lektorat z języka polskiego jako obcego odbywa się w terminach ustalonych przez SJO w salach N408 i N410 (ul. Newelska).

Szczegółowe informacje o poziomach nauczania języków obcego, trybie ich zaliczania a także egzaminie końcowym zawarte są w regulaminie Międzywydziałowego Studium Języków Obcych

Podania w sprawie zaliczenia poziomu B2 lub zmiany grupy ćwiczeniowej należy składać w ciągu 30 dni od rozpoczęcia kolejnego semestru studiów w Studium Języków Obcych osobiście lub elektronicznie na adres sjo@wit.edu.pl na formularzu zwolnienie z lektoratu. Pobierz podanie

Studenci są zobowiązani do korzystania z podręcznika kursowego wskazanego przez lektora prowadzącego ćwiczenia na pierwszych zajęciach. Każdy podręcznik posiada dostęp do e-learningu w postaci kodu dostępu.

Informacja dla studentów studiów I stopnia o egzaminie końcowym z języka angielskiego na poziomie B2 - CEFR.

Akademia WIT w Warszawie zapewnia studentom możliwość zdawania egzaminu wewnętrznego B2 organizowanego przez Międzywydziałowe Studium Języków Obcych. Do egzaminu może przystąpić student, który ukończył lektorat z języka angielskiego na poziomie B2W. W zależności od obowiązujących przepisów egzamin może być realizowany stacjonarnie, bądź online z wykorzystaniem odpowiedniej platformy egzaminacyjnej. W roku akademickim 2022/2023 egzamin B2 będzie realizowany online na platformie INSPERA.
Po zdaniu egzaminu końcowego z języka obcego i uzyskaniu oceny co najmniej dostatecznej (3) student może wystąpić do MSJO o wydanie zaświadczenia, które poświadcza znajomość języka obcego według poziomów biegłości określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Zaświadczenie nie jest certyfikatem.

Student legitymujący się certyfikatem z języka angielskiego minimum na poziomie B2 może być zwolniony z egzaminu po przedstawieniu MSJO stosownej dokumentacji.

EnglishScore British Councile

Akademia WIT w Warszawie w ramach porozumienia z EnglishScore British Councile zapewnia także zainteresowanym studentom możliwość szybkiego uzyskania certyfikatu z języka angielskiego zwalniającego z lektoratu i będącego podstawą do zaliczenia egzaminu. Certyfikat EnglishScore jest płatny, a studenci WIT otrzymują zniżkę wynikającą z zawartego porozumienia. 

EnglishScore to mobilny test i certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego w środowisku pracy od British Council. Certyfikat EnglishScore jest uznawany na całym świecie przez pracodawców, uniwersytety i instytucje rządowe.

Okazanie MSJO dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (lub wyższym), według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), w postaci następujących trzech certyfikatów British Council EnglishScore:

  • Core Skills (wynik zaliczający = 400 punktów lub więcej)
  • Speaking (wynik zaliczający = 400 punktów lub więcej)
  • Writing (wynik zaliczający = 400 punktów lub więcej)

daje studentowi prawo do zwolnienia z obowiązku uczęszczania na lektorat języka angielskiego, jednocześnie prowadzący lektorat może na tej podstawie wystawić studentowi ocenę końcową.

Decydując się na przystąpienie do testu językowego EnglishScore student otrzyma w MSJO kod identyfikacyjny dla studentów.

Kod ten daje studentowi zniżkę w wysokości 25% na każdy z trzech certyfikatów oraz identyfikuje studenta jako członka społeczności WIT, a na certyfikatach, które otrzyma pojawi się – obok logo British Council – logo uczelni.

Więcej informacji na temat testu i certyfikatu EnglishScore dostępnych jest na stronie British Council EnglishScore.