Informacje dla studentów niepełnosprawnych

Uczelnia uwzględnia potrzeby studentów z niepełnosprawnością

Pomoc finansowa

WSISiZ oferuje swoim studentom szereg programów stypendialnych, w tym stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych. Przysługują one studentom posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności. Mogą ubiegać się o nie słuchacze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych; licencjackich, magisterskich.

Zapomogi doraźne
WSISiZ oferuje swoim studentom możliwość otrzymania doraźnej zapomogi.

Stypendia socjalne
WSISiZ oferuje swoim studentom stypendia socjalne, a studentom studiów stacjonarnych także dodatki na dojazdy oraz wyżywienie.

Oferty pracy dla studentów oraz absolwentów niepełnosprawnych

Inne formy wsparcia

Budynek przy ul. Newelskiej umożliwia studiowanie osobom poruszającym się na wózkach (jest winda oraz toaleta dostosowana do potrzeb).

Studenci chcący skorzystać z jakiejkolwiek formy pomocy powinni się skomunikować z pracownikiem portierni IBS.

W uzasadnionych przypadkach student niepełnosprawny może wystąpić z podaniem o zmianę trybu zdawania egzaminu lub uzyskiwania zaliczeń pisemnych.

Egzamin przeprowadzany w takim trybie ma za zadanie wyrównać szanse wszystkich studentów, przy założeniu bezwzględnego utrzymania wymagań merytorycznych dotyczących danego kursu.

Egzaminy w trybie indywidualnym przeprowadzane są w osobnej sali, o tej samej godzinie co dla pozostałych studentów.

Zmodyfikowanie procedur egzaminacyjnych może obejmować:

  • wydłużenie czasu trwania egzaminu
  • dostosowanie kroju i wielkości czcionki
  • przeprowadzenie egzaminu w oddzielnej sali
  • zmianę formy pisemnej na ustną lub ustną na pisemną

Jeżeli Twoja niesprawność uniemożliwia Ci samodzielne sporządzanie notatek w trakcie wykładów, możesz ubiegać się o pomoc asystenta, który będzie przygotowywał z Tobą notatki z zajęć. Zadania asystenta dydaktycznego ustalane są indywidualnie.

Możesz zaproponować konkretną osobę, która mogłaby dla Ciebie świadczyć tę usługę. Jeżeli nie znasz takiej osoby, Uczelnia postara się znaleźć dla Ciebie kogoś, kto zostałaby Twoim asystentem.

Jeżeli jesteś osobą niesłyszącą lub słabo słyszącą, możesz ubiegać się o pomoc tłumacza migowego.

Możesz zaproponować konkretną osobę, która mogłaby dla Ciebie świadczyć tę usługę. Jeżeli nie znasz takiej osoby, Uczelnia postara się znaleźć dla Ciebie kogoś, kto zostałaby Twoim tłumaczem migowym.

Jeżeli potrzebujesz przenośnego sprzętu do przetwarzania materiałów do wykorzystywania w trakcie zajęć dydaktycznych (np. dyktafon, lupa przenośna), zgłoś do Prorektora swoje zapotrzebowanie na konkretny sprzęt. Uczelnia może go zakupić, a następnie Ci wypożyczyć, np. na okres trwania semestru.

W Bibliotece WIT (ul. Newelska) dostępny jest powiększalnik stacjonarny.
Jest to urządzenie przeznaczone dla osób słabowidzących, ułatwiające oglądanie przedmiotów lub czytanie tekstów w dużym (regulowanym) powiększeniu.

Przydatne strony

Pełnomocnik rektora ds. osób  niepełnosprawnych – Anna Bieniasz

Dyżury odbywają się w budynku przy ul. Newelskiej 6 p. 133

Kontakt mailowy: A.Bieniasz@wit.edu.pl

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych:

Pomoc psychologiczna dla studentów z niepełnosprawnością

Psycholog dr Beatricze Andrzejewska zaprasza studentów niepełnosprawnych zainteresowanych pomocą psychologiczną.

Aby umówić się na spotkanie należy zarejestrować się osobiście bądź mailowo u Pełnomocnika Rektora WSISIZ ds. osób z niepełnosprawnościami. Po rejestracji ustalany jest dokładny termin i miejsce spotkania