Studia magisterskie na kierunku

Informatyczne techniki zarządzania

do końca 2017 r. realizowane w ramach kierunku Zarządzanie
niestacjonarne (zaoczne)
3
semestry
3 semestry

Rekrutację prowadzimy raz w roku. Zapoznaj się z ważnymi informacjami dla kandydatów.

Opis kierunku

Informatyczne Techniki Zarządzania (ITZ) to nowy unikatowy kierunek studiów.

ITZ – to kierunek studiów zapewniający pełne, wszechstronne przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w aspekcie ciągle wzrastających wyzwań sektora IT. Przyjęta koncepcja studiów umożliwia bowiem łączenie gruntownego opanowania najnowszych osiągnięć teorii i praktyki zarządzania i zarazem stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych wspomagających podejmowanie decyzji. Opracowany program nauczania jest nastawiony na zdobycie przez studentów umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów menedżerskich, a więc unikatowych kwalifikacji pożądanych i dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy.

Specjalności

Oferowany program studiów na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania,  zakłada prowadzenie studiów niestacjonarnych  II stopnia w zakresie następujących specjalności :

Inżynieria procesów biznesowych

Poznaj specjalność

Technologia blockchain w biznesie

Poznaj specjalność

Zarządzanie w IT

Poznaj specjalność

Studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 semestry. Zajęcia są stacjonarne - w budynkach Uczelni. Forma zdalna (przez internet) może być utrzymana dla wybranych wykładów. Więcej na ten temat przeczytasz w pozycji Forma studiów w  Ważne informacje dla Kandydatów 

Zalety studiowania na kierunku ITZ

 • Pogłębiona wiedza specjalistyczna, obejmująca m.in.:
  • komputerowe wspomaganie decyzji
  • modelowanie, symulację i reengineering procesów biznesowych
  • zarządzanie zmianą w organizacji
  • zarządzanie projektami oraz projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych
  • zarządzanie strategiczne z uwzględnieniem aspektów finansowych, marketingowych i innowacyjności
 • Zdolność abstrakcyjnego myślenia oraz krytycznej interpretacji wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu.
 • Umiejętność integrowania wiedzy z różnych dziedzin, co umożliwia wieloaspektową analizę systemów i procesów oraz jej zastosowanie w praktyce menedżerskiej.
 • Przygotowanie do uczestniczenia w procesach decyzyjnych, w tym podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, uwzględniając czynniki wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa.
 • Kompetencje w zakresie IT: zdolność korzystania z nowoczesnych pakietów komputerowych i systemów informatycznych oraz zaawansowanych metod ilościowych, takich jak big data, data mining, optymalizacja i sztuczna inteligencja.
 • Umiejętność planowania, realizacji i oceny skomplikowanych przedsięwzięć, w tym projektów o charakterze międzynarodowym.
 • Gotowość do przeprowadzania badań: zdolność samodzielnego projektowania i przeprowadzania badań, co stanowi podstawę do dalszej nauki, np. na studiach doktoranckich.
 • Rozwinięte umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, takie jak współpraca w zespole, kierowanie zespołem czy negocjacje.
 • Profesjonalizm i etyczna postawa w życiu zawodowym.
 • Zrozumienie konieczności stałego uczenia się oraz rozwijania się zawodowo w odpowiedzi na dynamiczne zmiany na rynku pracy, co przygotowuje również do kontynuacji edukacji na studiach podyplomowych.

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025

Opłata wpisowa dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025

250 PLN

dla osób, które podpiszą dokument o przyjęciu na studia do 31.07.2024 r.

500 PLN

dla osób, które podpiszą dokument o przyjęciu na studia od 1.08.2024 r.

Czesne (studia niestacjonarne)

Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2024/2025
2025/2026
4 000 zł 5 x 840 zł
w sumie 4200 zł

Terminy płatności jednorazowych

do 15 września 2024

za semestr zimowy

do 20 lutego 2025

za semestr letni

Terminy płatności w ratach

za semestr zimowy
rata termin płatności
I do 15.09.2024 r.
II do 10.10.2024 r.
III do 10.11.2024 r.
IV do 10.12.2024 r.
V do 10.01.2025 r.
za semestr letni
rata termin płatności
I do 20.02.2025 r.
II do 10.03.2025 r.
III do 10.04.2025 r.
IV do 10.05.2025 r.
V do 10.06.2025 r.

Przy wpisie na listę studentów po 15 września 2024 wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zasada ta dotyczy także terminu jednorazowej płatności.

Data wpłaty

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Programy studiów 

Studia niestacjonarne

Efekty uczenia się

Poznaj efekty uczenia się z następujących zakresów