Studia magisterskie na kierunku

Informatyczne techniki zarządzania

do końca 2017 r. realizowane w ramach kierunku Zarządzanie
niestacjonarne (zaoczne)
3
semestry
3 semestry

Rekrutację prowadzimy raz w roku. Rejestrację i zapisy na rok akademicki 2023/2024 rozpoczniemy od czerwca 2023. 

Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:

 • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące.
 • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów:

Opis kierunku

Informatyczne Techniki Zarządzania (ITZ) – to nowy unikatowy kierunek studiów zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku.

ITZ – to kierunek studiów zapewniający pełne, wszechstronne przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w aspekcie ciągle wzrastających wyzwań sektora IT. Przyjęta koncepcja studiów umożliwia bowiem łączenie gruntownego opanowania najnowszych osiągnięć teorii i praktyki zarządzania i zarazem stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych wspomagających podejmowanie decyzji. Opracowany program nauczania jest nastawiony na zdobycie przez studentów umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów menedżerskich, a więc unikatowych kwalifikacji pożądanych i dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku ITZ wykazuje się

 • pogłębioną wiedzą specjalistyczną, w szczególności z zakresu: komputerowego wspomagania decyzji, modelowania, symulacji i reengineeringu procesów biznesowych, zarządzania zmianą w organizacji, zarządzania projektami, w tym projektowania i wdrażania systemów informatycznych, zarządzania strategicznego z uwzględnieniem aspektów finansowych, marketingowych i innowacyjności,
 • zdolnością abstrakcyjnego myślenia i krytycznej interpretacji wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin, umożliwiającej wieloaspektową analizę systemów i procesów, a także umiejętnością jej zastosowania do rozwiązywania problemów menedżerskich,
 • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych, w tym umiejętnością podejmowania decyzji w warunkach ryzyka z uwzględnieniem czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa i jego otoczenia,
 • umiejętnością wykorzystania nowoczesnych, wyspecjalizowanych pakietów komputerowych i systemów informatycznych, a także zaawansowanych metod ilościowych (metody statystyczne (big data i data mining), optymalizacyjne, metody sztucznej inteligencji) wspomagających podejmowanie decyzji,
 • umiejętnością planowania, realizacji i oceny efektywności złożonych przedsięwzięć organizacyjnych i/lub biznesowych, w tym projektów międzynarodowych,
 • umiejętnością samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badań z wykorzystaniem aparatu badawczego i danych źródłowych, stanowiącą przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach doktoranckich,
 • umiejętnościami miękkimi w zakresie komunikacji interpersonalnej, m. in. umiejętnością współpracy w zespole, kierowania zespołem, prowadzenia negocjacji,
 • profesjonalizmem i etyczną postawą w działaniu zawodowym,
 • zdolnością uczenia się i rozwoju zawodowego oraz uświadomieniem potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji i uzupełniania wykształcenia zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynku pracy, co przygotowuje do kontynuacji kształcenia na studiach podyplomowych.

Dlaczego warto studiować w wit na kierunku ITZ?

Super zarobki absolwentów WIT

Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów WIT.

WIT
 
8654 zł.
Szkoła Główna Handlowa
 
5895 zł.
Politechnika Warszawska
 
5310 zł.
Uniwersytet Warszawski
 
5017 zł.
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 
4803 zł.

Dane o zarobkach pochodzą z Ogólnopolskiego system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Na wykresie przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2017 r. wśród pracujących absolwentów kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania (warszawskich uczelni) studiów stacjonarnych/niestacjonarnych rozpoczętych przed wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Specjalności

Oferowany program studiów na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania,  zakłada prowadzenie studiów niestacjonarnych  II stopnia w zakresie następujących specjalności :

Inżynieria procesów biznesowych

Poznaj specjalność

Technologia blockchain w biznesie

Poznaj specjalność

Zarządzanie w IT

Poznaj specjalność

Studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 semestry.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie (w przedziale godzin 8:15–19:00).

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Opłata wpisowa dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

200 PLN

jeśli do 20 lipca podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

300 PLN

jeśli do 20 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

500 PLN

jeśli po 20 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Dla kandydatów – cudzoziemców, którzy dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego opłata wpisowa wynosi: 200 PLN (do 20 września) lub 300 PLN (po 20 września).

Czesne (studia niestacjonarne)

Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2022/23 3 600 zł 5 x 760 zł
w sumie 3800 zł
2023/24 4 000 zł 5 x 840 zł
w sumie 4200 zł

Terminy płatności jednorazowych \ Data płatności pierwszej raty

do 20 września 2022

za semestr zimowy

do 20 lutego 2023

za semestr letni

Przy wpisie na listę studentów po 20 września 2022 wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zasada ta dotyczy także terminu jednorazowej płatności.

Data wpłaty

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Programy studiów 

Studia niestacjonarne

Efekty uczenia się

Poznaj efekty uczenia się z następujących zakresów