Obcokrajowcy

~~MENU_REKRUTACJA~~

Zgłaszasz swoją kandydaturę w rekrutacji na studia I, II stopnia lub podyplomowe? Przeczytaj Ważne informacje dla Kandydatów

Informacje na temat oferty: 
 • Rekrutacja i studia w WIT są prowadzone w języku polskim. Nie wymagamy certyfikatu znajomości języka polskiego. Dla studentów obcokrajowców prowadzony jest nieodpłatny lektorat języka polskiego jako obcego podczas pierwszego roku studiów. Szczegółowe informacje o poziomach nauczania języków obcego znajdziesz na stronie Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Nie prowadzimy kursów języka polskiego przed rozpoczęciem zajęć w WIT. Cała rekrutacja, rejestracja on-line odbywa się w języku polskim.
 • Studia są odpłatne (sprawdź: opłaty i zniżki)

 • Nie ma wymagań co do konkretnych wyników na Twoich dokumentach o wykształceniu. Przyjmujemy każdego kto ma świadectwo dojrzałości według kolejności zgłoszeń w miarę wolnych miejsc. Na grafikę I stopnia nie wymagamy portfolio. Na grafikę II stopnia wymagamy (sprawdź: Zasady kwalifikacji na studia –Studia I i II stopnia oraz podyplomowe).
 • Zajęcia są stacjonarne - w budynkach Uczelni. Forma zdalna (przez internet) może być utrzymana dla wybranych wykładów
 • WIT nie ma akademików. Mieszkania poszukujesz we własnym zakresie.
 • Dokumenty, których wymagamy od wszystkich kandydatów:
 1. paszport
 2. dokument pobytowy tj. wiza edukacyjna lub karta pobytu lub stempel w paszporcie, że czekasz na decyzję w sprawie pobytu od wojewody mazowieckiego, dla tych, którzy posiadają - Karta Polaka.
 3. aktualne  ubezpieczeniewszyscy cudzoziemcy, aby podjąć studia muszą posiadać ubezpieczenie. Zaleca się, aby dokument okazany do wpisu był ważny na minimum I semestr  studiów na terenie Polski. Dokumentem tym może być:
 • polisa ubezpieczeniowa
 • druk ZUS ZZA wraz z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego(NFZ)
 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej lub z ZUS za ostatnie 3 miesiące
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 • Kandydaci  przybywający z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. Wymagane dokumenty: 
 1. zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, który potwierdza legalność pobytu na terenie Polski
 2. Papierowe powiadomienie o wydaniu numeru PESEL z systemowym dopiskiem: posiada status UKR
 • Osoby z PESEL-em mają prawo do legalnego pobytu na terytorium Polski przez 18 miesięcy. Specustawa reguluje kwestie dalszego pobytu cudzoziemca ze statusem UKR. Przed upływem 18 miesięcy można wnioskować o dalsze zezwolenie na okres trzech lat.
 • Nadaje się numer PESEL i wydaje papierowe powiadomienie o wydaniu numeru PESEL z systemowym dopiskiem: posiada status UKR. Status UKR pozwala na korzystanie z usług socjalnych, opieki zdrowotnej,  darmowej pomocy medycznej, z rynku pracyDostałeś numer PESEL od 24 lutego do 12 marca, zanim została wprowadzona specustawa? Idź ponownie do urzędu miasta żeby do danych dołożyli status UKR
 • Potrzebne Ci zaświadczenie do wizy? Pamiętaj, że wydajemy takie po kwalifikacji online -  patrz: Krok 4 rekrutacji poniżej

Kroki rekrutacja w szczegółach - jeśli chcesz podjąć studia w języku polskim w WIT, postępuj zgodnie z poniższymi etapami:

Wybierz kierunek i przygotuj dokumenty: 

Jeśli szkoła średnia lub wyższa są zagraniczne wymagamy:

 • Studia I stopnia - 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej 2. dodatek do świadectwa ukończenia szkoły średniej (tam gdzie jest) 3. matura  4. każdy z dokumentów (1., 2. 3.) opatrzony apostille
  • UWAGA dot. 3. matura:Tegoroczni maturzyści z Ukrainy w tym roku jest możliwość zdać multi-test w lipcu - język ukraiński, matematyka i historia Ukrainy. Chodzi właśnie o wynik z tego multi-testu. Wymagamy go w miejsce Waszej matury/zno do udziału w kwalifikacji na studia. Informacje w sprawie organizacji egzaminu - multitestu (rejestracja, wybór ośrodka egzaminacyjnego, procedury), w tym na terenie Polski, są dostępne na stronie Ukraińskiego Centrum Oceny Jakości Edukacji (https://testportal.gov.ua/).
 • Studia II stopnia i podyplomowe - oryginał dyplomu oraz dodatek do dyplomu (tam gdzie jest) - każdy z dokumentów opatrzony apostille 
 • Od wszystkich kandydatów wymagamy tłumaczeń każdego z wyżej wymienionych dokumentów o wykształceniu + tłumaczeń apostille;  wskazanie jest na tłumacza przysięgłego w Polsce. Dokument tłumaczony przez tłumacza np. ukraińskiego, białoruskiego wymaga poświadczenia przez konsula RP urzędującego na Ukrainie czy Białorusi.

 • Legalizacja wg Kraju - apostille: https://www.gov.pl/web/gov/szukaj query=apostille&category=kategoria&page=1&size=25

 • Legalizacja wg Kraju - nostryfikacja: https://www.gov.pl/web/gov/szukaj?query=legalizacja

Jeśli szkoła średnia lub wyższa była ukończona w Polsce wymagamy: 

 • na studia I stopnia: świadectwo dojrzałości lub odpis lub kopia notarialna oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej 
 • na studia II stopnia | na podyplomowe: dyplom ukończenia studiów lub odpis lub kopia notarialna oraz suplement do dyplomu (dla dyplomów wydanych po dniu 1 stycznia 2005 roku) 
  • ukończyłeś studia, ale nie posiadasz jeszcze dyplomu: wgraj zaświadczenie o ukończeniu studiów z podanym numerem dyplomu  i kartę przebiegu studiów oraz napisane i podpisane odręcznie oświadczenie, że dostarczysz dyplom i suplement   - podaj konkretną datę. 
 1. Załóż konto w UBI:
  • Uczelnianym Banku Informacji - to niezbędne do  rejestracji. Wypełnij formularz i potwierdź dane za pomocą kodu SMS. Czekaj na maila z danymi do logowania - to może potrwać kilka dni. Pamiętaj – założenie konta nie jest równoznaczne z wpisem na studia.
 2. Aplikuj on-line: Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:
  • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące. Kwestionariusz osobowy wydrukujemy na miejscu, podpiszesz go  podczas wpisu na studia -patrz Krok 5.
  • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów
  •  wpisz miejscowość szkoły i typ dokumentu (rodzaj matury/dyplomu); dane ze świadectwa/z dyplomu i suplementu
   •   NIe masz jeszcze śwaidectwa/dyplomu: pozostaw puste pola podczas wypełniania kwestionariusza osobowego (nie są oznaczone na czerwono). Jak tylko otrzymasz dokumenty – bezzwłocznie uzupełnij dane na swoim koncie UBI, a następnie wgraj elektroniczne wersje dokumentów do systemu.
  • Czekaj na pierwszego e-maila „Potwierdzenie zgłoszenia na wybrany kierunek studiów”. To może potrwać kilka dni.
  • Jeśli chcesz aplikować na dodatkowy kierunek - możesz to zrobić  po otrzymaniu "Potwierdzenia zgłoszenia na wybrany kierunek studiów" dotyczący Twojego I wyboru.
 • Na studia I stopnia przyjmujemy każdego kto ma świadectwo dojrzałości i pełną dokumentację opisaną w Kroku 1.  - według kolejności zgłoszeń i elektronicznego wpisu na studia. Nie prowadzimy list rankingowych, nie ma rozmowy kwalifikacyjnej i testów, a na grafikę I stopnia nie wymagamy portfolio/teczki prac. Postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:
 • Wgraj zdjęcie (3,5 x 4,5 cm) jak do dowodu osobistego (zostanie zaakceptowanie dopiero przy wpisie na studia)
 • Wgraj wymagane dokumenty (czytelne skany lub zdjęcia), które stanowią podstawę kwalifikacji
 • Tegoroczni maturzyści i absolwenci studiów wezmą udział w kwalifikacji po uzupełnieniu brakujących danych w kwestionariuszu i po dograniu matur/dyplomów i suplementów (zaświadczenia o ukończeniu studiów z nadanym numerem dyplomu) do danych konta, które już wcześniej założyli.
  *Jeśli dyplom, lub świadectwo dojrzałości/matura nie stanowią podstawy kwalifikacji: przenosisz się z innej uczelni, wznawiasz studia – uzyskaj najpierw pozytywną decyzję Prodziekana - w  każdym z tych przypadków Kandydaci będą zakwalifikowani decyzją Prodziekana wydaną na podstawie wysłanej mailem do właściwego Dziekanatu kompletnej dokumentacji (sprawdź co i gdzie wysłać: Zasady kwalifikacji na studia – Studia I i II stopnia oraz podyplomowe). Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni. Decyzję Prodziekana znajdziesz w swojej poczcie – uczelniany adres mailowy. Oczekuj na maila z Dziekanatu.
  *Jeśli jesteś kandydatem na Grafikę II stopnia -  wyślij dodatkowe dokumenty/ teczkę prac i uzyskaj najpierw zgodę Komisji kwalifikacyjnej (sprawdź co i gdzie wysłać: Zasady kwalifikacji na studia – Studia I i II stopnia oraz podyplomowe). O wynikach na Grafikę II stopnia kandydaci będą informowani  mailem w ciągu 7 dni od daty zebrania się Komisji Kwalifikacyjnej. Oczekuj na maila z Rekrutacji.
 • Dopiero po odebraniu tej decyzji odpowiednio z Dziekanatu/z Rekrutacji oczekuj wyniku rekrutacji - krok 3.

Jeśli zrealizowałeś krok I i II zweryfikujemy zgłoszenie i elektronicznie wgrane dokumenty. W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłamy wiadomość z prośbą o poprawę błędów. Jeśli są poprawne i czytelne, to zaakceptujemy je i w ciągu kilku dni roboczych wyślemy Tobie drugiego e-maila „Zakwalifikowanie do wpisu na listę studentów”. Jest to warunkowe przyjęcie, bo na podstawie skanów wgranych dokumentów i zgłoszenia online.  Tegoroczni maturzyści i absolwenci studiów wezmą udział w kwalifikacji po uzupełnieniu brakujących danych w kwestionariuszu i po dograniu matur/dyplomów i suplementów (zaświadczenia o ukończeniu studiów z nadanym numerem dyplomu) do danych konta, które już wcześniej założyli. Znajdziesz go w swojej poczcie – uczelniany adres mailowy.

Po odebraniu drugiego e-maila wnieś opłaty.
Sprawdź wysokość opłat i wpłać je na indywidualny numer konta bankowego umieszczony w UBI na stronie Mój profil – Finanse/Podsumowanie. SPRAWDŹ CENNIK

Zaświadczenie do wizy edukacyjnej/ karty pobytu: W tym celu trzeba napisać na: rekrutacja@wit.edu.pl z prośbą o przygotowanie zaświadczenia i o wysłanie jego skanu na  maila lub umówienie się na odbiór (ustalimy dzień i godzinę) albo napisać na jaki dokładnie adres wysłać oryginał zaświadczenia.

Do maila należy załączyć: skan/zdjęcie paszportu (strony ze zdjęciem i z numerem, który jest podany w UBI) i potwierdzenie wpłat (wpisowe oraz minimum I rata lub opłata za I semestr). Zaświadczenie przygotujemy  jak na saldzie konta w UBI odnotujemy zaksięgowane wpłaty.

Jeśli dostałeś maila - zawiadomienie o zakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów, a na Twoim koncie w UBI odnotujemy zaksięgowane wpisowe i I ratę czesnego lub opłatę za I semestr to przechodzimy do kolejnego etapu - czekamy aż otrzymasz wizę edukacyjną (ważną przynajmniej na semestr) lub kartę pobytu/stempel w paszporcie, że czekasz na decyzję w sprawie pobytu od wojewody mazowieckiego. My w tym czasie rezerwujemy miejsce na wybranym kierunku studiów - na podstawie zgłoszenia, wpłat i wydanego zaświadczenia.

OFICJALNY WPIS NA STUDIA: Wpis na studia kandydaci Obcokrajowcy  zrobią osobiście w Biurze Rekrutacji jak już będą w Warszawie - wtedy się umówimy na konkretny dzień i godzinę. Wpis będzie możliwy po okazaniu oryginałów wszystkich dokumentów o wykształceniu wraz z tłumaczeniami, wizy edukacyjnej/karty pobytu, paszportu, ubezpieczenia na minimum I semestr nauki. 

UWAGA. jeśli nie jesteś pełnoletni napisz dodatkowo czy będzie z Tobą rodzic z oświadczeniem - Oświadczenie, czy pełnomocnik wyznaczony przez rodzica z pełnomocnictwem -  Pełnomocnictwo podpisane przez rodzica. Oświadczenie/Pełnomocnoctwo nie wymagają poświadczenia notarialnego.

Zaplanuj wizytę i umów się z nami na wpis: rekrutacja@wit.edu.pl 

Po wpisie na studia  zaakceptujemy zdjęcie, które wgrałeś i zaczniemy przygotowywać Twoją Elektroniczną Legitymację. Legitymacja kosztuje 22 zł - do uregulowania po otrzymaniu maila. Po wpisie na studia dostaniesz dostęp do planów i zajęć w UBI.

O sposobie i możliwym terminie odebrania legitymacji poinformujemy Cię mailem. Postępuj zgodnie z instrukcją.

Wszystkie potrzebne informacje powinny być dostępne w UBI na Waszych profilach najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć (dostęp mają tylko Ci, którzy zrobili wpis na studia). Najbardziej aktualnej informacji odnośnie rozkładu zajęć należy szukać w indywidualnych terminarzach zajęć na kontach UBI.

 

Cudzoziemiec- osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Może podejmować studia w WIT jeżeli:
 • posiada Kartę Polaka, wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP
 • posiada zezwolenie na pobyt stały 
 • posiada status uchodźcy nadany w RP
 • korzysta z ochrony czasowej na terytorium RP
 • jest pracownikiem migrującym, będącym obywatelem państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkiem ich rodzin, jeżeli mieszka na terenie RP
 • otrzymał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium RP
 • otrzymał zezwolenie na zamieszkanie na terytorium RP na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 186 ust. 1, pkt 3 i 4 ustawy o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r.
 • udzielono mu ochrony uzupełniającej na terytorium RP
 • posiada polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo  EKUZ