REKRUTACJA
Kandydaci z zagranicy

Dokumenty o wykształceniu, których wymagamy: patrz poniżej Kroki - rekrutacja w szegółach - Krok 1 

Żeby brać udział w kwalifikacji na studia trzeba wgrać do UBI komplet wszystkich wymaganych dokumentów. Najlepiej jeśli dograsz komplet dokumentów o wykształceniu do 25 lipca 2024 r. Ważne!  Kandydaci z Ukrainy zdający NMT w sesji dodatkowej otrzymują wyniki do 26 lipca  2024 r. dlatego mogą grać wymagany komplet dokumentów do 31 sierpnia 2024 r. - ważne żeby mieli wcześniej założone konto w  UBI oraz zgłoszenie na wybrany kierunek. Zalecamy też  dokonać wpłat - wpisowe i minimum I ratę czesnego: (sprawdź opłaty i zniżki).

Jeśli wgrane dokumenty o wykształceniu są poprawne i czytelne, to zaakceptujemy je i w ciągu kilku dni roboczych wyślemy Tobie e-maila „Zakwalifikowanie do wpisu na listę studentów”. Szczegóły znajdziesz opisane w Krokach rekrutacji: 1, 2 i 3 - przeczytasz o tym poniżej.

Dokumenty pobytowe i ubezpieczenie, których wymagamy na etapie rekrutacji w Kroku 4 i 5:

 1. paszport + dokument pobytowy: wiza edukacyjna lub karta pobytu lub stempel w paszporcie, że czekasz na decyzję w sprawie pobytu od wojewody mazowieckiego, a dla tych, którzy posiadają - Karta Polaka.
 2. ubezpieczeniewszyscy cudzoziemcy, aby podjąć studia muszą mieć ubezpieczenie ważne na minimum I semestr studiów na terenie Polski. Może to być:
  • polisa ubezpieczeniowa lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
  • druk ZUS ZZA wraz z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego(NFZ)
  • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej lub z ZUS za ostatnie 3 miesiące

Kandydaci przybywający z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. - wymagane dokumenty: 1. zaświadczenie wystawione przez straż graniczną RP lub odcisk stempla straży granicznej RP w dokumencie podróży - potwierdzenie legalności pobytu na terenie polski oraz 2. papierowe powiadomienie o wydaniu numeru pesel z systemowym dopiskiem:status ukr.

Zaświadczenie do wizy: Jeśli  do dalszego pobytu w Polsce starasz się o dokument pobytowy wydany przez władze polskie - od szkoły może otrzymać zaświadczenie o przyjęciu na studia ale dopiero na poziomie kroku 4 rekrutacji - czyli po kwalifikacji online. 

Kroki - rekrutacja w szczegółach

Aby zostać studentem musisz spełnić wszystkie warunki rekrutacji – przeczytasz o nich poniżej.

1. Załóż konto w UBI Uczelnianym Banku Informacji -
to niezbędne do  rejestracji. Wypełnij formularz i potwierdź dane za pomocą kodu SMS. Czekaj na maila z danymi do logowania - to może potrwać kilka dni. Aplikuj online: Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy oNline”:
 • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące. Kwestionariusz osobowy wydrukujemy na miejscu, podpiszesz go  podczas wpisu na studia - patrz Krok 5. poniżej
 • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów
 •  wpisz miejscowość szkoły i typ dokumentu (rodzaj matury/dyplomu); dane ze świadectwa/z dyplomu i suplementu
  • Nie masz jeszcze śwaidectwa/dyplomu: pozostaw puste pola podczas wypełniania kwestionariusza osobowego (nie są oznaczone na czerwono). ALE jak tylko otrzymasz dokumenty – bezzwłocznie uzupełnij dane na swoim koncie UBI, a następnie wgraj elektroniczne wersje dokumentów do systemu.
 • Czekaj na pierwszego e-maila „Potwierdzenie zgłoszenia na wybrany kierunek studiów”. To może potrwać kilka dni.
 • Jeśli chcesz aplikować na dodatkowy kierunek - możesz to zrobić  po otrzymaniu "Potwierdzenia zgłoszenia na wybrany kierunek studiów" dotyczący Twojego I wyboru.
2. Wybierz kierunek i przygotuj dokumenty 

Zanim zdecydujesz się aplikować na wybrany kierunek, upewnij się, że dokumenty, które posiadasz, będą uznawane na terenie Polski. Skontaktuj się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Jeżeli dyplom nie będzie uznany z mocy prawa również tam uzyskasz niezbędne informacje dotyczące dalszego postępowania. Legalizacja wg kraju - nostryfikacja. Legalizacja wg kraju - apostilleWielka Brytania   Białoruś   Ukrain Turcja   Rosja

Studia I stopnia - Jeśli szkoła średnia jest zagraniczna wymagamy:

Wielka Brytania: 

Wymagamy świadectwo maturalne GCE-A Levels + apostille + tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce

“Uwaga” Business and Technology Education Council (BTEC) Level 3 Extended Diploma- system kwalifikacji zawodowych z Anglii, Walii oraz Irlandii Północnej, może stanowić odpowiednik matury.  

Ważne! Apostille musi być wykonane na oryginale dokumentu.

Białoruś:

Atestat  oraz opcjonalnie, jeśli masz to też Egzamin CT + apostille do każdego z dokumentów + tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce
Dodatkowo od kandydatów z Białorusi wymagamy nostryfikacji. Świadectwa wydane w Białorusi wymagają wydania decyzji o uznaniu świadectwa zagranicznego. Decyzje takie wydają kuratorzy oświaty. Osoby mieszkające w Polsce w celu uzyskania decyzji powinny zgłosić się do kuratora oświaty w swoim województwie,
natomiast osoby, które w Polsce nie mieszkają zgłaszają się do kuratora oświaty ze względu na siedzibę uczelni, w której chcą złożyć świadectwo – w wypadku Akademii WIT jest to Mazowiecki Kurator Oświaty.  https://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/uznanie-swiadectw-uzysk/5423,Uznanie-swiadectw-uzyskanych-za-granica.html

Nostryfikację należy wgrać do UBI razem z kompletem wymaganych dokumentów albo proszę wgrać w jej miejsce oświadczenie o tym, że oczekuje się na nostryfikację i zostanie ona dostarczona do Rekrutacji do 30 stycznia 2025 roku.

Ważne! Apostille musi być wykonane na oryginale dokumentu.

Rosja: 

Atestat  oraz opcjonalnie, jeśli masz to też Egzamin EGE + apostille do każdego z dokumentów + tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce

Ważne! Apostille musi być wykonane na oryginale dokumentu.

Turcja: 

Dokumenty uprawniające - Lise Diplomasi lub Teknik Lise Diplomasi lub Meslek Lise Diplomasi. Wymagamy: dyplom w języku tureckim lub angielskim + lista ocen w języku tureckim lub angielskim + apostille do każdego z dokumentów + tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce

Polska nie uznaje Tureckiej Republiki Północnego Cypru za państwo lub podmiot prawa międzynarodowego, nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych i nie honoruje dokumentów wydanych przez Republikę, w tym świadectw maturalnych czy dyplomów uczelni wyższych.

Ważne! Apostille musi być wykonane na oryginale dokumentu.

Ukraina: 
Kandydaci zdający maturę do 2021 r. włącznie: Atestat i dodatek do atestata oraz wyniki z egzaminu ZNO + apostille do każdego z dokumentów + tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce Ważne! Apostille musi być wykonane na oryginale dokumentu.

Kandydaci zdający maturę w roku: 2022, 2023, 2024: Atestat i dodatek do atestata oraz wyniki z egzaminów NMT + apostille do każdego z dokumentów + tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce Ważne! Apostille musi być wykonane na oryginale dokumentu.

Ważne! Informacje w sprawie organizacji egzaminu NMT - multitestu w 2024 r. (rejestracja, wybór ośrodka egzaminacyjnego, procedury) są na stronie Ukraińskiego Centrum Oceny Jakości Edukacji

 • Informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronach osobistych zdających do dnia 2 lipca 2024 r. (dla sesji głównej) i do 26 lipca 2024 r. (dla sesji dodatkowej) my.testportal.gov.ua    Strona z informacjami: https://testportal.gov.ua/en/university-entrance-exams-in-2024/

 • Wymagamy od kandydata oryginał dokumentu: Wyciąg z informacji o wynikach NMT/ZNO -  Zaświadczenie z podpisem dyrektora i pieczęcią instytucji. Zaświadczenie zawiera nazwisko i imię uczestnika (apostille musi być wykonane na oryginale dokumentu). Aby otrzymać wyciąg, uczestnik NMT/ZNO musisz przesłać do Ukraińskiego Centrum Oceny Jakości Kształcenia wniosek Zayava_vytyag.pdf  na: zno_info@testportal.gov.uaorg@testportal.gov.ua Wyciągi są opracowywane i wydawane przez Ukraińskie Centrum Oceny Jakości Kształcenia bezpłatnie. Przewidywany czas wykonania wyciągu to 5 dni roboczych.

Ważne: Dokument tłumaczony przez tłumacza np. ukraińskiego, białoruskiego wymaga poświadczenia przez konsula RP urzędującego na Ukrainie czy Białorusi. 

Studia II stopnia i podyplomowe - Jeśli dyplom jest zagraniczny wymagamy:

oryginał dyplomu + dodatek do dyplomu (tam gdzie jest) + apostille do każdego z dokumentów + tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce

Ważne! Apostille musi być wykonane na oryginale dokumentu. Dokument tłumaczony przez tłumacza np. ukraińskiego, białoruskiego wymaga poświadczenia przez konsula RP urzędującego na Ukrainie czy Białorusi. 

Jeśli szkoła średnia lub wyższa była ukończona w Polsce wymagamy: 

 • na studia I stopnia: świadectwo dojrzałości lub odpis lub kopia notarialna oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej 
 • na studia II stopnia | na podyplomowe: dyplom ukończenia studiów lub odpis lub kopia notarialna oraz suplement do dyplomu (dla dyplomów wydanych po dniu 1 stycznia 2005 roku) 
  • ukończyłeś studia, ale nie posiadasz jeszcze dyplomu: wgraj zaświadczenie o ukończeniu studiów z podanym numerem dyplomu  i kartę przebiegu studiów oraz napisane i podpisane odręcznie oświadczenie, że dostarczysz dyplom i suplement   - podaj konkretną datę. 
 • Na studia I stopnia kwalifikujemy każdego kto wgrał pełną dokumentację o wykształceniu opisaną w Kroku 1.  - według kolejności zgłoszeń. Postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:
 • Wgraj zdjęcie (3,5 x 4,5 cm) jak do dowodu osobistego (zostanie zaakceptowanie dopiero przy wpisie na studia po Kroku5 rekrutacji). Zdjęcie proszę wgrać do UBI na stronie Mój profil – Dane osobowe – Elektroniczna Legitymacja.
 • Wgraj wszystkie wymagane dokumenty (czytelne skany lub zdjęcia), które stanowią podstawę kwalifikacji
 • Tegoroczni maturzyści i absolwenci studiów wezmą udział w kwalifikacji po uzupełnieniu brakujących danych w kwestionariuszu i po dograniu matur/dyplomów i suplementów (zaświadczenia o ukończeniu studiów z nadanym numerem dyplomu) do danych konta, które już wcześniej założyli.
  *Jeśli dyplom, lub świadectwo dojrzałości/matura nie stanowią podstawy kwalifikacji: przenosisz się z innej uczelni, wznawiasz studia – uzyskaj najpierw pozytywną decyzję Prodziekana - w  każdym z tych przypadków Kandydaci będą zakwalifikowani decyzją Prodziekana wydaną na podstawie wysłanej mailem  lub dostarczonej osobiście do właściwego Dziekanatu kompletnej dokumentacji (sprawdź co i gdzie wysłać: Zasady kwalifikacji na studia – Studia I i II stopnia oraz podyplomowe). Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni. Decyzję Prodziekana znajdziesz w swojej poczcie – uczelniany adres mailowy. Oczekuj na maila z Dziekanatu.
  *Jeśli jesteś kandydatem na Grafikę II stopnia -  dostarcz dodatkowe dokumenty/ teczkę prac i uzyskaj najpierw zgodę Komisji kwalifikacyjnej (sprawdź co i gdzie wysłać: Zasady kwalifikacji na studia – Studia I i II stopnia oraz podyplomowe). O wynikach na Grafikę II stopnia kandydaci będą informowani  mailem w ciągu 7 dni od daty zebrania się Komisji Kwalifikacyjnej. Oczekuj na maila z Rekrutacji.
 • Dopiero po odebraniu tej decyzji odpowiednio z Dziekanatu/z Rekrutacji oczekuj wyniku rekrutacji - krok 3.

Jeśli zrealizowałeś krok I i II zweryfikujemy zgłoszenie i wgrane dokumenty. W razie nieprawidłowości wysyłamy wiadomość z instrukcją. Jeśli są poprawne i czytelne, to zaakceptujemy je i w ciągu kilku dni roboczych wyślemy drugiego e-maila „Zakwalifikowanie do wpisu na listę studentów”. Jest to warunkowe przyjęcie, bo na podstawie skanów wgranych dokumentów i zgłoszenia online.  Tegoroczni maturzyści i absolwenci studiów wezmą udział w kwalifikacji po uzupełnieniu brakujących danych w kwestionariuszu i po dograniu matur/dyplomów i suplementów (zaświadczenia o ukończeniu studiów z nadanym numerem dyplomu) i tłumaczeń do danych konta, które już wcześniej założyli. Znajdziesz go w swojej poczcie – uczelniany adres mailowy. Żeby brać udział w kwalifikacji na studia trzeba wgrać do UBI komplet wszytkich wymaganych opisanych wyżej dokumentów.

Po odebraniu drugiego e-maila wnieś opłaty: Wpisowe oraz minium I ratę czesnego. Sprawdź wysokość opłat i wpłać je na indywidualny numer konta bankowego umieszczony w UBI na stronie Mój profil – Finanse/Podsumowanie. SPRAWDŹ CENNIK

Zaświadczenie do wizy edukacyjnej/ karty pobytu: W tym celu trzeba napisać na: rekrutacja@wit.edu.pl z prośbą o przygotowanie zaświadczenia i o wysłanie jego skanu na  maila lub umówienie się na odbiór (ustalimy dzień i godzinę) albo napisać na jaki dokładnie adres wysłać oryginał zaświadczenia.

Do maila dołącz: skan/zdjęcie paszportu (strony ze zdjęciem i z numerem, który jest podany w UBI) i potwierdzenie wpłat (wpisowe oraz minimum I rata lub opłata za I semestr). Zaświadczenie przygotujemy,  jak na saldzie konta w UBI odnotujemy zaksięgowane wpłaty.

Cudzoziemiec- osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa może podejmować studia w WIT jeśli:

 • posiada Kartę Polaka, wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP
 • posiada zezwolenie na pobyt stały 
 • posiada status uchodźcy nadany w RP
 • korzysta z ochrony czasowej na terytorium RP
 • jest pracownikiem migrującym, będącym obywatelem państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkiem ich rodzin, jeżeli mieszka na terenie RP
 • otrzymał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium RP
 • otrzymał zezwolenie na zamieszkanie na terytorium RP na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 186 ust. 1, pkt 3 i 4 ustawy o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r.
 • udzielono mu ochrony uzupełniającej na terytorium RP
 • posiada polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo  EKUZ 

Jeśli dostałeś maila - zawiadomienie o zakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów, a na Twoim koncie w UBI odnotujemy zaksięgowane wpisowe i I ratę czesnego lub opłatę za I semestr to przechodzimy do kolejnego etapu - czekamy aż otrzymasz wizę edukacyjną (ważną przynajmniej na semestr) lub kartę pobytu/stempel w paszporcie, że czekasz na decyzję w sprawie pobytu od wojewody mazowieckiego. My w tym czasie rezerwujemy miejsce na wybranym kierunku studiów - na podstawie zgłoszenia, wpłat i wydanego zaświadczenia. 

OFICJALNY WPIS NA STUDIA: Wpis na studia kandydaci Obcokrajowcy  zrobią osobiście w Biurze Rekrutacji jak już będą w Warszawie - wtedy się umówimy na konkretny dzień i godzinę. Wpis będzie możliwy po okazaniu oryginałów wszystkich dokumentów o wykształceniu wraz z tłumaczeniami, wizy edukacyjnej/karty pobytu, paszportu, ubezpieczenia na minimum I semestr nauki. 

Jeśli jesteś w Warszawie i masz wszystkie wymagane dokumenty o wykształceniu wraz z tłumaczeniami oraz ważny dokument pobytowy i ubezpieczenie na minimum semestr nauki zaplanuj wizytę w Rekrutacji i umów się z nami na wpis: rekrutacja@wit.edu.pl 

UWAGA. jeśli nie jesteś pełnoletni napisz dodatkowo czy będzie z Tobą rodzic z oświadczeniem - Oświadczenie, czy pełnomocnik wyznaczony przez rodzica z pełnomocnictwem -  Pełnomocnictwo podpisane przez rodzica. Oświadczenie/Pełnomocnoctwo nie wymagają poświadczenia notarialnego.

Po wpisie na studia  zaakceptujemy zdjęcie, które wgrałeś i zaczniemy przygotowywać Twoją Elektroniczną Legitymację. Legitymacja kosztuje 22 zł - do uregulowania po otrzymaniu maila. Po wpisie na studia dostaniesz dostęp do planów i zajęć w UBI.

O sposobie i możliwym terminie odebrania legitymacji poinformujemy Cię mailem. Postępuj zgodnie z instrukcją.

Wszystkie potrzebne informacje powinny być dostępne w UBI na Waszych profilach najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć (dostęp mają tylko Ci, którzy zrobili wpis na studia). Najbardziej aktualnej informacji odnośnie rozkładu zajęć należy szukać w indywidualnych terminarzach zajęć na kontach UBI.