Obcokrajowcy

Rekrutację obsługuje Biuro ds. Rekrutacji i Promocji. Rejestracja, udział w kwalifikacji, odebranie wyników, dokonywanie wpłat, elektroniczny wpis na studia (Obcokrajowcy dokonują wpisu osobiście w Biurze Rekrutacji po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę gdzie przed wpisem okazują oryginały wymaganych dokumentów) w zdecydowanie większości odbywa się online. Sytuacje, w których wymagana jest Twoja obecność opisujemy w krokach rekrutacji i w powiadomieniach e-mail, które wysyłamy do Ciebie. W razie pytań napisz do nas na rekrutacja@wit.edu.pl – w ten sposób najszybciej uzyskasz informacje. Możesz też do nas przyjść osobiście – zapraszamy w dni pracy stacjonarnej (sprawdź godziny przyjęć): wtorki, czwartki i wybrane soboty. 

Stan rekrutacji, instrukcje dla niego sprawdzisz na stronie Uczelnianym Banku Informacji (UBI): Mój profil – Rekrutacja.

Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:

 • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące.
 • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów

Kandydatom na studia I, II stopnia oraz podyplomowe polecamy zapoznanie się się z informacjami zawartymi tutaj:

Ważne informacje dla Kandydatów

WAŻNE:
 • Studia w WIT są prowadzone w języku polskim. Nie wymagamy certyfikatu znajomości języka polskiego. Dla studentów obcokrajowców prowadzony jest nieodpłatny lektorat języka polskiego jako obcego podczas pierwszego roku studiów. Szczegółowe informacje o poziomach nauczania języków obcego znajdziesz na stronie Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Nie prowadzimy kursów języka polskiego przed rozpoczęciem zajęć w WIT. Cała rekrutacja, rejestracja on-line odbywa się w języku polskim.
 • Studia są odpłatne (sprawdź: opłaty i zniżki)

 • W roku akademickim 2022/2023 wracamy do stacjonarnej formy kształcenia. Forma zdalna (przez internet) może być utrzymana dla wykładów.
 • Nie dysponujemy akademikiem dlatego mieszkanie każdy kandydat organizuje we własnym zakresie.
 • Dokumenty, których wymagamy od wszystkich kandydatów: paszport, aktualne ubezpieczenie* i dokument pobytowy tj. wiza edukacyjna lub karta pobytu lub stempel w paszporcie, że czekasz na decyzję w sprawie pobytu od wojewody mazowieckiego, dla tych, którzy posiadają - Karta Polaka.
 • *UBEZPIECZENIE: Wszyscy cudzoziemcy, aby podjąć studia muszą posiadać ubezpieczenie. Zaleca się, aby dokument okazany do wpisu był ważny na minimum I semestr  studiów na terenie Polski.Dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia może być:

- polisa ubezpieczeniowa;

- druk ZUS ZZA wraz z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego(NFZ);
- zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej lub z ZUS; potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej za ostatnie trzy miesiące;
- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

 • Kandydaci  przybywający z Ukrainy po 24 lutego 2022 r.:
 • Należy posiadać zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, który potwierdza legalność pobytu na terenie Polski.  
 • Papierowe powiadomienie o wydaniu numeru PESEL z systemowym dopiskiem: posiada status UKR.
 • Osoby z PESEL-em mają prawo do legalnego pobytu na terytorium Polski przez 18 miesięcy. Specustawa reguluje także kwestie dalszego pobytu cudzoziemca ze statusem UKR. Przed upływem 18 miesięcy można wnioskować o dalsze zezwolenie na okres trzech lat.
 • Nadaje się numer PESEL i wydaje papierowe powiadomienie o wydaniu numeru PESEL z systemowym dopiskiem: posiada status UKR. Status UKR pozwala na korzystanie z usług socjalnych, opieki zdrowotnej. Osoby ze statusem UKR mogą liczyć na udzielenie darmowej pomocy medycznej. 
 • Co z osobami, które numer PESEL dostały od 24 lutego do 12 marca, zanim została wprowadzona specustawa? Czy powinny jeszcze raz zgłosić się do urzędu miasta? Te osoby powinny jeszcze raz udać się do urzędu miasta żeby do ich danych dołożyli status UKR, co upoważnia je do korzystania z systemu opieki socjalnej, dostępu do rynku pracy.
 • Zaświadczenia do wizy wydajemy po kwalifikacji online:  patrz: Krok 4.
 • Nie ma wymagań co do konkretnych wyników. Przyjmujemy każdego kto ma świadectwo dojrzałości według kolejności zgłoszeń w miarę wolnych miejsc. Na grafikę I stopnia nie wymagamy portfolio. Na grafikę II stopnia wymagamy (sprawdź: Zasady kwalifikacji na studia –Studia I i II stopnia oraz podyplomowe).

Jeśli chcesz podjąć studia w języku polskim w WIT, postępuj zgodnie z poniższymi etapami:

Wybierz kierunek i przygotuj dokumenty: 

Jeśli szkoła średnia lub wyższa są zagraniczne wymagamy dokumentów:

 • Studia I stopnia - 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, 2. dodatek do świadectwa ukończenia szkoł średniej (tam gdzie jest), 3. matura - 4. każdy z dokumentów (1., 2. 3.) opatrzony apostille
  • UWAGA dot \. 3. matura - Tegoroczni maturzyści z Ukrainy w tym roku jest możliwość zdać multi-test w lipcu - język ukraiński, matematyka i historia Ukrainy. Chodzi właśnie o wynik z tego multi-testu. Wymagamy go w miejsce Waszej matury/zno do udziału w kwalifikacji na studia. Informacje w sprawie organizacji egzaminu - multitestu (rejestracja, wybór ośrodka egzaminacyjnego, procedury), w tym na terenie Polski, są dostępne na stronie Ukraińskiego Centrum Oceny Jakości Edukacji (https://testportal.gov.ua/).
 • Studia II stopnia i podyplomowe - oryginał dyplomu oraz dodatek do dyplomu (tam gdzie jest) - każdy z dokumentów opatrzony apostille 
 • Od wszystkich kandydatów wymagamy tłumaczeń każdego z wyżej wymienionych dokumentów o wykształceniu + tłumaczeń apostille;  wskazanie jest na tłumacza przysięgłego w Polsce. Dokument tłumaczony przez tłumacza np. ukraińskiego czy białoruskiego  wymaga poświadczenia przez konsula RP urzędującego na Ukrainie czy Białorusi.

 • Legalizacja wg Kraju - apostille: https://www.gov.pl/web/gov/szukaj?query=apostille&category=kategoria&page=1&size=25

 • Legalizacja wg Kraju - nostryfikacja: https://www.gov.pl/web/gov/szukaj?query=legalizacja

Jeśli szkoła średnia lub wyższa była ukończona w Polsce wymagamy: 

 • świadectwo dojrzałości lub jego odpis lub kopia notarialna oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej - w przypadku studiów I stopnia
 • dyplom ukończenia studiów lub jego odpis lub kopia notarialna oraz dla dyplomów wydanych po dniu 1 stycznia 2005 roku – także suplement do dyplomu - w przypadku studiów II stopnia i podyplomowych (kiedy kandydat ukończył studia, ale nie posiada jeszcze dyplomu, może wgrać zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z kartą przebiegu studiów) – wymagamy aby na zaświadczeniu był wpisany numer dyplomu ukończenia studiów.
 1. Załóż konto w UBI:
  • Konto jest niezbędne do przeprowadzenia rejestracji na studia - załóż je w Uczelnianym Banku Informacji (UBI). Wypełnij formularz, a następnie potwierdź dane za pomocą kodu SMS. Po weryfikacji danych Twoja nazwa użytkownika oraz hasło zostaną wysłane na wskazany adres e-mail (to może potrwać kilka dni).
  • Pamiętaj – założenie konta nie jest równoznaczne z wpisem na studia.
 2. Aplikuj on-line: Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:
  • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące. Kwestionariusz osobowy wydrukujemy na miejscu, podpiszesz go  podczas wpisu na studia -patrz Krok 5.
  • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów: wpisz miejscowość szkoły i typ dokumentu (rodzaj matury/dyplomu); dane ze świadectwa/z dyplomu i suplementu:  pozostaw puste podczas wypełniania kwestionariusza osobowego (pola nie są oznaczone na czerwono). Jak tylko otrzymasz dokumenty – bezzwłocznie uzupełnij dane na swoim koncie UBI, a następnie wgraj elektroniczne wersje dokumentów do systemu.
  • W ciągu kilku dni roboczych otrzymasz pierwszego e-maila „Potwierdzenie zgłoszenia na wybrany kierunek studiów”.
  • Jeśli chcesz aplikować na dodatkowy kierunek - możesz to zrobić właśnie po otrzymaniu "Potwierdzenia zgłoszenia na wybrany kierunek studiów" dotyczący Twojego I wyboru.
 • Na studia I stopnia przyjmujemy każdego kto ma świadectwo dojrzałości i pełną dokumentację opisaną w Kroku 1.  - według kolejności zgłoszeń i elektronicznego wpisu na studia. Nie prowadzimy list rankingowych, nie ma rozmowy kwalifikacyjnej i testów, a na grafikę I stopnia nie wymagamy portfolio/teczki prac. Postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:
 • Wgraj zdjęcie (3,5 x 4,5 cm) jak do dowodu osobistego (zostanie zaakceptowanie dopiero przy wpisie na studia)
 • Wgraj wymagane dokumenty (czytelne skany lub zdjęcia), które stanowią podstawę kwalifikacji
 • Tegoroczni maturzyści i absolwenci studiów wezmą udział w kwalifikacji po uzupełnieniu brakujących danych w kwestionariuszu i po dograniu matur/dyplomów i suplementów (zaświadczenia o ukończeniu studiów z nadanym numerem dyplomu) do danych konta, które już wcześniej założyli.
  *Jeśli dyplom, lub świadectwo dojrzałości/matura nie stanowią podstawy kwalifikacji: przenosisz się z innej uczelni, wznawiasz studia – uzyskaj najpierw pozytywną decyzję Prodziekana - w  każdym z tych przypadków Kandydaci będą zakwalifikowani decyzją Prodziekana wydaną na podstawie wysłanej mailem do właściwego Dziekanatu kompletnej dokumentacji (sprawdź co i gdzie wysłać: Zasady kwalifikacji na studia – Studia I i II stopnia oraz podyplomowe). Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni. Decyzję Prodziekana znajdziesz w swojej poczcie – uczelniany adres mailowy. Oczekuj na maila z Dziekanatu.
  *Jeśli jesteś kandydatem na Grafikę II stopnia -  wyślij dodatkowe dokumenty/ teczkę prac i uzyskaj najpierw zgodę Komisji kwalifikacyjnej (sprawdź co i gdzie wysłać: Zasady kwalifikacji na studia – Studia I i II stopnia oraz podyplomowe). O wynikach na Grafikę II stopnia kandydaci będą informowani  mailem w ciągu 7 dni od daty zebrania się Komisji Kwalifikacyjnej. Oczekuj na maila z Rekrutacji.
 • Dopiero po odebraniu tej decyzji odpowiednio z Dziekanatu/z Rekrutacji oczekuj wyniku rekrutacji - krok 3.

Jeśli zrealizowałeś krok I i II zweryfikujemy zgłoszenie i elektronicznie wgrane dokumenty. W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłamy wiadomość z prośbą o poprawę błędów. Jeśli są poprawne i czytelne, to zaakceptujemy je i w ciągu kilku dni roboczych wyślemy Tobie drugiego e-maila „Zakwalifikowanie do wpisu na listę studentów”. Jest to warunkowe przyjęcie, bo na podstawie skanów wgranych dokumentów i zgłoszenia online.  Tegoroczni maturzyści i absolwenci studiów wezmą udział w kwalifikacji po uzupełnieniu brakujących danych w kwestionariuszu i po dograniu matur/dyplomów i suplementów (zaświadczenia o ukończeniu studiów z nadanym numerem dyplomu) do danych konta, które już wcześniej założyli. Znajdziesz go w swojej poczcie – uczelniany adres mailowy.

Po odebraniu drugiego e-maila wnieś opłaty.
Sprawdź wysokość opłat i wpłać je na indywidualny numer konta bankowego umieszczony w UBI na stronie Mój profil – Finanse/Podsumowanie. SPRAWDŹ CENNIK

Zaświadczenie do wizy edukacyjnej/ karty pobytu: W tym celu trzeba napisać na: rekrutacja@wit.edu.pl z prośbą o przygotowanie zaświadczenia i o wysłanie jego skanu na  maila lub umówienie się na odbiór (ustalimy dzień i godzinę) albo napisać na jaki dokładnie adres wysłać oryginał zaświadczenia.

Do maila należy załączyć: skan/zdjęcie paszportu (strony ze zdjęciem i z numerem, który jest podany w UBI) i potwierdzenie wpłat (wpisowe oraz minimum I rata lub opłata za I semestr). Zaświadczenie przygotujemy  jak na saldzie konta w UBI odnotujemy zaksięgowane wpłaty.

Jeśli dostałeś maila - zawiadomienie o zakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów, a na Twoim koncie w UBI odnotujemy zaksięgowane wpisowe i I ratę czesnego lub opłatę za I semestr to przechodzimy do kolejnego etapu - czekamy aż otrzymasz wizę edukacyjną (ważną przynajmniej na semestr) lub kartę pobytu/stempel w paszporcie, że czekasz na decyzję w sprawie pobytu od wojewody mazowieckiego. My w tym czasie rezerwujemy miejsce na wybranym kierunku studiów - na podstawie zgłoszenia, wpłat i wydanego zaświadczenia.

OFICJALNY WPIS NA STUDIA: Wpis na studia kandydaci Obcokrajowcy  zrobią osobiście w Biurze Rekrutacji jak już będą w Warszawie - wtedy się umówimy na konkretny dzień i godzinę. Wpis będzie możliwy po okazaniu oryginałów wszystkich dokumentów o wykształceniu wraz z tłumaczeniami, wizy edukacyjnej/karty pobytu, paszportu, ubezpieczenia na minimum I semestr nauki. 

UWAGA. jeśli nie jesteś pełnoletni napisz dodatkowo czy będzie z Tobą rodzic z oświadczeniem - Oświadczenie, czy pełnomocnik wyznaczony przez rodzica z pełnomocnictwem -  Pełnomocnictwo podpisane przez rodzica. Oświadczenie/Pełnomocnoctwo nie wymagają poświadczenia notarialnego.

Zaplanuj wizytę i umów się z nami na wpis: rekrutacja@wit.edu.pl 

Po wpisie na studia  zaakceptujemy zdjęcie, które wgrałeś i zaczniemy przygotowywać Twoją Elektroniczną Legitymację. Legitymacja kosztuje 22 zł - do uregulowania po otrzymaniu maila. Po wpisie na studia dostaniesz dostęp do planów i zajęć w UBI.

O sposobie i możliwym terminie odebrania legitymacji poinformujemy Cię mailem. Postępuj zgodnie z instrukcją.

Wszystkie potrzebne informacje powinny być dostępne w UBI na Waszych profilach najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć (dostęp mają tylko Ci, którzy zrobili wpis na studia). Najbardziej aktualnej informacji odnośnie rozkładu zajęć należy szukać w indywidualnych terminarzach zajęć na kontach UBI.

UWAGI:

Cudzoziemiec to osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Może podejmować studia w WIT jeżeli:

 • posiada Kartę Polaka, wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zezwolenie na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzysta z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest pracownikiem migrującym, będącym obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkiem ich rodzin, jeżeli mieszka na terenie R P;
 • otrzymał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • otrzymał zezwolenie na zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 186 ust. 1, pkt 3 i 4 ustawy o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r.;
 • udzielono mu ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego