Obcokrajowcy

Kandydatom Obcokrajowcom na studia I, II stopnia oraz podyplomowe polecamy zapoznanie się się z informacjami:

 1. Wybierz kierunek i przygotuj dokumenty. 
  • Jeśli szkoła średnia lub wyższa są zagraniczne wymagamy dokumentów:
   • Studia I stopnia - oryginał świadectwa szkoły średniej oraz dodatek do świadectwa (tam gdzie jest) - wszystko opatrzone apostille 
   • Studia II stopnia i podyplomowe - oryginał dyplomu oraz dodatek do dyplomu (tam gdzie jest) - wszystko opatrzone apostille 
    • Nie ma wymagań co do konkretnych wyników. Przyjmujemy każdego kto ma świadectwo dojrzałości według kolejności zgłoszeń w miarę wolnych miejsc. Na grafikę I stopnia nie wymagamy portfolio, Na grafikę II stopnia wymagamy (sprawdź: Zasady kwalifikacji na studia – Studia I i II stopnia oraz podyplomowe).

   • Wymagamy tłumaczeń wyżej wymienionych dokumentów + tłumaczenia apostille;  wskazanie jest na tłumacza przysięgłego w Polsce. Dokument tłumaczony przez tłumacza np. ukraińskiego czy białoruskiego  wymaga poświadczenia przez konsula RP urzędującego na Ukrainie czy Białorusi.

    • nie wymagamy wgrywania certyfikatu o znajomości języka polskiego. Dla studentów obcokrajowców prowadzony jest nieodpłatny lektorat języka polskiego jako obcego podczas I roku studiów. Szczegółowe informacje: na stronie lub poprzez bezpośredni kontakt mailowy z Międzywydziałowym studium języków obcych

    • Nie prowadzimy kursów języka polskiego przed rozpoczęciem zajęć  w WIT. W dotychczasowych rekrutacjach nie było wymagane okazanie certyfikatów, nie było też rozmowy kwalifikacyjnej. Cała rekrutacja, rejestracja online odbywa się w języku polskim).

   • Kandydaci z Białorusi na studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) - wymagany jest Atestat, który jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie do podjęcia studiów ale musi być opatrzony Apostille i z tłumaczeniem przysięgłym (tłumaczymy atestat+apostille)  lub dokumenty tłumaczone przez tłumacza białoruskiego ale wtedy wymaga to poświadczenia przez konsula RP urzędującego na Białorusi.  Nie wymagamy nostryfikacji: 1. Świadectwo o uzyskaniu wykształcenia średniego, świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowo-technicznej, świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej, wydane na Białorusi do dnia 29 września 2005 r., są uznawane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie umów międzynarodowych; 2. Świadectwo o średnim wykształceniu ogólnym, dyplomy o wykształceniu zawodowo-technicznym i średnim specjalistycznym, wydane na Białorusi po 29 września 2005 r., uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w Polsce, zgodnie z art. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki sporządzonej w Warszawie dn. 28 kwietnia 2005 r.
   • Kandydaci z Ukrainy na studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie):  Od czerwca 2020 roku od Kandydatów z Ukrainy ( matura zdawana w 2020 roku, w 2021 ) wymagamy Atestat opatrzony apostille i dodatek do atestata z informacją o egzaminie DPA opatrzony apostille- oraz wyniki egzaminu ZNO (Kartę Informacyjną ZNO, certyfikat z trójkątnymi hologramami)  wszystko to  przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub dokumenty tłumaczone przez tłumacza ukraińskiego ale wtedy wymaga to poświadczenia przez konsula RP urzędującego na Ukrainie.  Nie wymagamy nostryfikacji.
    • Od kandydatów, którzy kończyli szkołę średnią przed 2020 rokiem wymagamy minimum: Atestat i dodatek do atestata z informacją o egzaminie DPA - wszystko opatrzone Apostille i z tłumaczeniami jak wyżej. Nie wymagamy nostryfikacji.
  • Jeśli szkoła średnia lub wyższa była ukończona w Polsce wymagamy: 

   • świadectwo dojrzałości lub jego odpis lub kopia notarialna (możesz wgrać również świadectwo ukończenia szkoły średniej - w przypadku studiów I stopnia
   • dyplom ukończenia studiów lub jego odpis lub kopia notarialna oraz dla dyplomów wydanych po dniu 1 stycznia 2005 roku – także suplement do dyplomu - w przypadku studiów II stopnia i podyplomowych (kiedy kandydat ukończył studia, ale nie posiada jeszcze dyplomu, może wgrać zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z kartą przebiegu studiów) – wymagamy aby na zaświadczeniu był wpisany numer dyplomu ukończenia studiów.
  • Dokumenty, których wymagamy od wszystkich kandydatów: paszport, aktualne ubezpieczenie i dokument pobytowy tj. wiza edukacyjna lub karta pobytu lub stempel w paszporcie, że czekasz na decyzję w sprawie pobytu od wojewody mazowieckiego. Jeśli nie masz jeszcze wizy/ karty pobytu - patrz: krok 4.

Apostille w dokumentach:

UKRAINA: Ukraine - Competent Authority; Apostille (Ukraina)

BIAŁORUŚ:  Apostille (Białoruś)

FEDERACJA ROSYJSKA: Apostille (Rosja)

WIELKA BRYTANIA: Apostille (Wielka Brytania)

TURCJA: Apostille (Turcja)

REPUBLIKA CZESKA: Apostille (Czechy)

 1. Załóż konto w UBI:
  • Konto jest niezbędne do przeprowadzenia rejestracji na studia - załóż je w Uczelnianym Banku Informacji (UBI). Wypełnij formularz, a następnie potwierdź dane za pomocą kodu SMS. Po weryfikacji danych Twoja nazwa użytkownika oraz hasło zostaną wysłane na wskazany adres e-mail (to może potrwać kilka dni).
  • Pamiętaj – założenie konta nie jest równoznaczne z wpisem na studia.
 2. Aplikuj on-line: Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:
  • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące. Kwestionariusz osobowy wydrukujemy na miejscu, podpiszesz go  podczas wpisu na studia -patrz Krok 5.
  • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów: wpisz miejscowość szkoły i typ dokumentu (rodzaj matury/dyplomu); dane ze świadectwa/z dyplomu i suplementu:  pozostaw puste podczas wypełniania kwestionariusza osobowego (pola nie są oznaczone na czerwono). Jak tylko otrzymasz dokumenty – bezzwłocznie uzupełnij dane na swoim koncie UBI, a następnie wgraj elektroniczne wersje dokumentów do systemu.
  • W ciągu kilku dni roboczych otrzymasz pierwszego e-maila „Potwierdzenie zgłoszenia na wybrany kierunek studiów”.
  • Jeśli chcesz aplikować na dodatkowy kierunek - możesz to zrobić właśnie po otrzymaniu "Potwierdzenia zgłoszenia na wybrany kierunek studiów" dotyczący Twojego I wyboru.
 • Na studia I stopnia przyjmujemy każdego kto ma świadectwo dojrzałości i pełną dokumentację opisaną w Kroku 1.  - według kolejności zgłoszeń i elektronicznego wpisu na studia. Nie prowadzimy list rankingowych, nie ma rozmowy kwalifikacyjnej i testów, a na grafikę I stopnia nie wymagamy portfolio/teczki prac. Postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:
 • Wgraj zdjęcie (3,5 x 4,5 cm) jak do dowodu osobistego (zostanie zaakceptowanie dopiero przy wpisie na studia)
 • Wgraj wymagane dokumenty (czytelne skany lub zdjęcia), które stanowią podstawę kwalifikacji
 • Tegoroczni maturzyści i absolwenci studiów wezmą udział w kwalifikacji po uzupełnieniu brakujących danych w kwestionariuszu i po dograniu matur/dyplomów i suplementów (zaświadczenia o ukończeniu studiów z nadanym numerem dyplomu) do danych konta, które już wcześniej założyli.
  *Jeśli dyplom, lub świadectwo dojrzałości/matura nie stanowią podstawy kwalifikacji: przenosisz się z innej uczelni, wznawiasz studia – uzyskaj najpierw pozytywną decyzję Prodziekana - w  każdym z tych przypadków Kandydaci będą zakwalifikowani decyzją Prodziekana wydaną na podstawie wysłanej mailem do właściwego Dziekanatu kompletnej dokumentacji (sprawdź co i gdzie wysłać: Zasady kwalifikacji na studia – Studia I i II stopnia oraz podyplomowe). Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni. Decyzję Prodziekana znajdziesz w swojej poczcie – uczelniany adres mailowy. Oczekuj na maila z Dziekanatu.
  *Jeśli jesteś kandydatem na Grafikę II stopnia -  wyślij dodatkowe dokumenty/ teczkę prac i uzyskaj najpierw zgodę Komisji kwalifikacyjnej (sprawdź co i gdzie wysłać: Zasady kwalifikacji na studia – Studia I i II stopnia oraz podyplomowe). O wynikach na Grafikę II stopnia kandydaci będą informowani  mailem w ciągu 7 dni od daty zebrania się Komisji Kwalifikacyjnej. Oczekuj na maila z Rekrutacji.
 • Dopiero po odebraniu tej decyzji odpowiednio z Dziekanatu/z Rekrutacji oczekuj wyniku rekrutacji - krok 3.

Jeśli zrealizowałeś krok I i II zweryfikujemy zgłoszenie i elektronicznie wgrane dokumenty. W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłamy wiadomość z prośbą o poprawę błędów. Jeśli są poprawne i czytelne, to zaakceptujemy je i w ciągu kilku dni roboczych wyślemy Tobie drugiego e-maila „Zakwalifikowanie do wpisu na listę studentów”. Jest to warunkowe przyjęcie, bo na podstawie skanów wgranych dokumentów i zgłoszenia online.  Tegoroczni maturzyści i absolwenci studiów wezmą udział w kwalifikacji po uzupełnieniu brakujących danych w kwestionariuszu i po dograniu matur/dyplomów i suplementów (zaświadczenia o ukończeniu studiów z nadanym numerem dyplomu) do danych konta, które już wcześniej założyli. Znajdziesz go w swojej poczcie – uczelniany adres mailowy.

Po odebraniu drugiego e-maila wnieś opłaty.
Sprawdź wysokość opłat i wpłać je na indywidualny numer konta bankowego umieszczony w UBI na stronie Mój profil – Finanse/Podsumowanie. SPRAWDŹ CENNIK

Zaświadczenie do wizy edukacyjnej/ karty pobytu: W tym celu trzeba napisać na: rekrutacja@wit.edu.pl z prośbą o przygotowanie zaświadczenia i o wysłanie jego skanu na  maila lub umówienie się na odbiór (ustalimy dzień i godzinę) albo napisać na jaki dokładnie adres wysłać oryginał zaświadczenia.

Do maila należy załączyć: skan/zdjęcie paszportu (strony ze zdjęciem i z numerem, który jest podany w UBI) i potwierdzenie wpłat (wpisowe oraz minimum I rata lub opłata za I semestr). Zaświadczenie przygotujemy  jak na saldzie konta w UBI odnotujemy zaksięgowane wpłaty.

Jeśli dostałeś maila - zawiadomienie o zakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów, a na Twoim koncie w UBI odnotujemy zaksięgowane wpisowe i I ratę czesnego lub opłatę za I semestr to przechodzimy do kolejnego etapu - czekamy aż otrzymasz wizę edukacyjną (ważną przynajmniej na semestr) lub kartę pobytu/stempel w paszporcie, że czekasz na decyzję w sprawie pobytu od wojewody mazowieckiego. My w tym czasie rezerwujemy miejsce na wybranym kierunku studiów - na podstawie zgłoszenia, wpłat i wydanego zaświadczenia.

OFICJALNY WPIS NA STUDIA: Wpis na studia kandydaci Obcokrajowcy  zrobią osobiście w Biurze Rekrutacji jak już będą w Warszawie - wtedy się umówimy na konkretny dzień i godzinę. Wpis będzie możliwy po okazaniu oryginałów wszystkich dokumentów o wykształceniu wraz z tłumaczeniami, wizy edukacyjnej/karty pobytu, paszportu, ubezpieczenia na minimum I semestr nauki. 

UWAGA. jeśli nie jesteś pełnoletni napisz dodatkowo czy będzie z Tobą rodzic z oświadczeniem - Oświadczenie, czy pełnomocnik wyznaczony przez rodzica z pełnomocnictwem -  Pełnomocnictwo podpisane przez rodzica. Oświadczenie/Pełnomocnoctwo nie wymagają poświadczenia notarialnego.

Zaplanuj wizytę i umów się z nami na wpis: rekrutacja@wit.edu.pl 

Po wpisie na studia  zaakceptujemy zdjęcie, które wgrałeś i zaczniemy przygotowywać Twoją Elektroniczną Legitymację. Legitymacja kosztuje 22 zł - można wpłacić razem z I ratą lub z kwotą czesnego za cały semestr. Po wpisie na studia dostaniesz dostęp do planów i zajęć w UBI.

O sposobie i możliwym terminie odebrania legitymacji poinformujemy Cię mailem. Postępuj zgodnie z instrukcją.

Wszystkie potrzebne informacje powinny być dostępne w UBI na Waszych profilach najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć (dostęp mają tylko Ci, którzy zrobili wpis na studia). Najbardziej aktualnej informacji odnośnie rozkładu zajęć należy szukać w indywidualnych terminarzach zajęć na kontach UBI.