Ubezpieczenia zdrowotne studentów

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne jest podstawą bezpłatnego leczenia w jednostkach służby zdrowia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Studenci WSISiZ podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w następujący sposób:

 1. Studenta, który jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza jego pracodawca
 2. Student prowadzący działalność gospodarczą ubezpiecza się sam
 3. Student nie zatrudniony i nie prowadzący działalności gospodarczej – do 26-tego roku życia powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców jako członek rodziny
  Jeżeli student - z wyjątkowych powodów - nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców , to na wniosek studenta wraz z uzasadnieniem, zgłoszenia dokonuje uczelnia
 4. Studenta, który ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu (np. nie jest zatrudniony na umowę o pracę ani na umowę zlecenia, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny, nie pobiera renty) - do ubezpieczenia zgłasza uczelnia
 5. Studenta, niezależnie od jego wieku, który posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszają rodzice lub opiekunowie
 6. Studenta, niezależnie od jego wieku, będącego w związku małżeńskim z osobą podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - do ubezpieczenia zgłasza współmałżonek

UWAGA: studenci, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnego z innego tytułu

Warunkiem zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię a obowiązkiem studenta jest wydrukowanie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na koncie studenta w systemie UBI w zakładce mój profil / dane osobowe/ ubezpieczenie NFZ.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Dziekanacie Wydziału, na którym student studiuje.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z datą zawartą w formularzu zgłoszeniowym , a wygasa z dniem ukończenia studiów, skreślenia z listy studentów, bądź objęcia studenta ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, jednakże:

 • Prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
 • Prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny studenta ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.

Szczegółowych informacji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela Kwestura WIT pod numerem telefonu 22 34 86 514 lub 22 34 86 515.

są uprawnieni do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez jednostki służby zdrowia, które zawarły umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
lub – w szczególnej sytuacji, jeżeli nie posiadają tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania – zgłaszani są do ubezpieczenia przez uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich.

mogą ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i ubiegać się w uczelni o pokrycie kosztów ubezpieczenia. Uczelnia będzie odprowadzała składki na ubezpieczenie zdrowotne takiej osoby, jeżeli otrzyma od niej:

 1. zawiadomienie na piśmie o podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (w ciągu 7 dni od jej podpisania) wraz z kopią podpisanej umowy,
 2. zaświadczenie o uznaniu za osobę pochodzenia polskiego wydane przez polskiego konsula w kraju zamieszkania.

mogą ubiegać się o ubezpieczenie zdrowotne w uczelni na zasadach obowiązujących studentów polskich.

mogą ubezpieczyć się dobrowolnie i na swój koszt, zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

Umowa jest zawierana na podstawie:

 1. pisemnego wniosku studenta złożonego do Narodowego Funduszu Zdrowia
 2. zaświadczenia potwierdzającego status studenta, które można otrzymać w Dziekanacie Wydziału
 3. paszportu studenta

Student, który zawrze umowę i terminowo opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne, ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które zawarły umowę na świadczenia opieki medycznej z NFZ.
Dla cudzoziemców studentów spoza UE wysokość składki wynosi obecnie 46,80 zł. miesięcznie.

W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z NFZ, student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), składając formularz ZUS ZZA.
Składkę z tytułu umowy należy wpłacać każdego miesiąca na konto wskazane przez ZUS, najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego.


Wykaz placówek z terenu województwa mazowieckiego, w których można podpisać umowę:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
Obsługa Pacjentów / Świadczeniobiorców - wejście od ulicy Wspólnej
Telefon: (22) 572 63 73
adres e-mail: pacjent@nfz-warszawa.pl

Delegatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Delegatura w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
tel: (23) 672 35 85
e-mail: ciechanow@nfz-warszawa.pl

Delegatura w Ostrołęce

ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
tel: (29) 764 62 02
e-mail: ostroleka@nfz-warszawa.pl

Delegatura w Płocku

ul. Padlewskiego 18c,09-402 Płock
tel: (24) 269 18 43
e-mail: plock@nfz-warszawa.pl

Delegatura w Radomiu

ul. Piastowska 4, 26-617 Radom
tel: (48) 369 84 70
e-mail: radom@nfz-warszawa.pl

Delegatura w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce
tel: (25) 644 83 78
e-mail: siedlce@nfz-warszawa.pl


Dodatkowe informacje

Poradnik Pacjenta: Studencie, pamiętaj o ubezpieczeniu (nfz.gov.pl)