REKRUTACJA
Ważne informacje dla kandydatów

Załatw sprawę. Jak działamy? 

Rekrutację obsługuje Biuro ds. Rekrutacji i Promocji. e-rejestracja, udział w kwalifikacji, odebranie wyników, dokonywanie wpłat, elektroniczny wpis na studia w większości odbywa się online. Sytuacje, w których wymagana jest Twoja obecność opisujemy w krokach rekrutacji i w powiadomieniach e-mail, które wysyłamy do Ciebie. Obcokrajowcy dokonują wpisu osobiście w Biurze Rekrutacji po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę gdzie przed wpisem okazują oryginały wymaganych dokumentów. 

Zapoznaję się z zasadami kwalifikacji na studia I, II i podyplomowe

Poznaję instrukcję dotyczące wznowienia studiów|przeniesienia https://www.wit.edu.pl/rekrutacja/wznowienia-przeniesienia

W razie pytań napisz do nas na rekrutacja@wit.edu.pl – w ten sposób najszybciej uzyskasz informacje. W środy między 10:00 a 14:00 jest rekrutacyjny dyżur telefoniczny 22 3486-544. Możesz też do nas przyjść osobiście – zapraszamy w dni pracy stacjonarnej (sprawdź godziny przyjęć): wtorki, czwartki i wybrane soboty. 

Stan rekrutacji, instrukcje dla Ciebie sprawdzisz na stronie Uczelnianym Banku Informacji (UBI): Mój profil – Rekrutacja. 

Dzień otwarty WIT 2023 jest planowany na początek lipca (informacje będą opublikowane na naszych stronach w czerwcu). Dzień otwarty w 2022: wydarzenie trwało dwa dni. W piątek warsztaty online, w sobotę zajęcia stacjonarne:  https://www.wit.edu.pl/dzienotwarty

Harmonogram rekrutacji

 • Rekrutację prowadzimy raz w roku.  Wymagamy od wszystkich kandydatów e-rejestracji w Uczelnianym Banku Informacji (UBI), która rozpoczyna się:
 • od 1 czerwca 2023 na studia I stopnia i II stopnia, a od 1 lipca 2023 na podyplomowe.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji - patrz: Krok 3
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji (obcokrajowcy) - patrz: Krok 3
 • Przerwa wakacyjna trwa od 31 lipca (poniedziałek) do 21 sierpnia (poniedziałek) 2023 r.
 • Rekrutacja  na studia I, II stopnia oraz podyplomowe jest prowadzona maksymalnie do 30 września 2023 lub do wyczerpania limitów miejsc.
 • Gwarancją miejsca jest wpis na studia czyli podpisanie udostępnionego w UBI pakietu e-dokumentów profilem zaufanym w UBI - krok 5. (Obcokrajowcy dokonują wpisu osobiście w Biurze Rekrutacji po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę gdzie przed wpisem okazują oryginały wymaganych dokumentów). Na studia I stopnia przyjmujemy każdego kto ma świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej - do tego, aby zostać przyjętym na studia, wystarczy świadectwo dojrzałości z minimalnym, 30−procentowym wynikiem egzaminu.  Przyjmujemy według kolejności zgłoszeń i elektronicznego wpisu na studia. Nie prowadzimy list rankingowych, nie ma rozmowy kwalifikacyjnej, a na grafikę I stopnia nie wymagamy portfolio.
 • Dokumenty w pierwszym etapie dostarczasz drogą elektroniczną: poprzez wgranie ich skanów lub zdjęć na swoim profilu w UBI (po założeniu konta).
 • Zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi dokumenty (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem, inne wymagane) wgrane w wersji elektronicznej, w późniejszym okresie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni – niezbędne będzie żebyś nam je okazał. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację mailową z Działu Rekrutacji, kiedy i jak dostarczyć je do nas.
 • Szczegóły dotyczące sposobu załatwienia spraw w Rekrutacji, sposobu wpisania się na listę studentów: Rekrutacja krok po kroku oraz Rekrutacja krok po kroku (OBCOKRAJOWCY)

Rezygnacja ze studiów

Pamiętaj! Jeśli wykonasz  kroki od 1 do 5 to jest jednoznaczne z tym, że dokonałeś Elektronicznego wpisu na studia -  jesteś w gronie przyjętych i od tego momentu obowiązują Cię zapisy zawarte w dokumencie: Przyjęcie na studia (dostępny na Twoim profilu po zalogowaniu się do UBI). Jeśli na tym etapie chcesz zrezygnować ze studiów w WIT musisz wysłać bezpośrednio do właściwego Dziekanatu rezygnację (Należy napisać podanie o skreślenie do Dziekana. Wniosek o skreślenie wypełnia się w swoim profilu w UBI w zakładce podania. Należy go wypełnić, wydrukować, podpisać i skan wysłać na adres e-mail do dziekanatu: grafika i informatyka - wi@wit.edu.pl, informatyczne techniki zarządzania i zarządzanie - witz@wit.edu.pl. Data wysłania do dziekanatu będzie istotna. Zgodnie z zapisami w dokumencie przyjęcia par. 2 pkt 3: "Student ma prawo ubiegać się o zwrot wniesionych opłat w całości (oprócz opłaty wpisowej) w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów przed 20 września 2022 r." Po złożeniu rezygnacji po 20 września formalnie I rata czesnego jest należna w myśl zapisu w zarz. 596 par.3 pkt.8  "Opłaty za studia (raty czesnego) są naliczane do końca miesiąca, w którym została wydana decyzja skreślenia Studenta z listy studentów, a w przypadku rezygnacji Studenta ze studiów – do końca miesiąca, w którym Student złożył pisemną rezygnację w dziekanacie").

Początek zajęć|Plan zajęć|Forma studiów|Lokalizacja

 • W roku akademickim 2022/2023 wracamy do stacjonarnej formy kształcenia. Forma zdalna (przez internet) może być utrzymana dla wykładów. Zgodnie z ZARZADZENIEM nr 594 o organizacji roku akad.2022-2023 w roku akademickim 2022/2023 podstawową formą prowadzenia zajęć ćwiczeniowych, laboratoryjnych, seminaryjnych, warsztatowych i wykładowych w małych grupach (do 40 osób) jest forma zajęć na miejscu w salach WIT z udziałem nauczyciela akademickiego. Dla zajęć wykładowych w większych grupach jest nią forma zajęć zdalnych realizowanych za pomocą usługi MS Teams.
  W przypadku wystąpienia zdarzeń ograniczających możliwość zastosowania podstawowej formy zajęć Dziekani Wydziałów mają prawo ją zmienić w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia, których zmiana ma dotyczyć.
 • Zajęcia na studiach I i II stopnia rozpoczynają się pod koniec września/ na początku października.
 • Zajęcia na studiach podyplomowych  rozpoczynają się zazwyczaj w połowie października (na początku października potwierdzamy mailowo czy dana edycja studiów podyplomowych zostaje uruchomiona - na podstawie sumy zgłoszeń/przyjęć). 
 • Zajęcia są prowadzone w języku polskim. 
 • Informacje powinny być dostępne w UBI na Waszych profilach około 4 dni przed rozpoczęciem zajęć (dostęp mają tylko Ci, którzy zrobili wpis na studia czyli podpisali niezbędne dokumenty profilem zaufanym w UBI: dokument przyjęcia na studia, ślubowanie, kwestionariusz (Obcokrajowcy dokonują wpisu osobiście w Biurze Rekrutacji po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę gdzie przed wpisem okazują oryginały wymaganych dokumentów).Najbardziej aktualnej informacji odnośnie rozkładu zajęć należy szukać w indywidualnych terminarzach zajęć na kontach UBI. Dołączanie do spotkań MS Teams można realizować za pośrednictwem kalendarza Teams oraz bezpośrednich linków do zajęć, znajdujących się na indywidualnych kontach UBI (lokalizacja: Mój profil - Dydaktyka - Kursy). Ewentualne pytania dotyczące przedmiotów, zajęć, przydziału do grup, rejestracji proszę kierować do Dziekanatu (Dziekanat WI, Dziekanat WITZ)
 • Terminarz roku akademickiego 2022/2023 (studia stacjonarne i niestacjonarne)

DOT. WYDZIAŁU INFORMATYKI ( kierunki I i II stopnia:  grafika, informatyka) TERMINARZ SEM ZIMOWEGO 2022/2023

Studenci Wydziału Informatyki, Terminarz dla Wydziału Informatyki z przydziałem do cykli jest juz dostepny w UBIK, pliki do pobrania,wydział Informatyki, Terminarze: https://ubi.wit.edu.pl/d/Wtmf4

 • Lokalizacje miejsc, w których odbywają się zajęcia

Sale oznaczone symbolem N » ul. Newelska 6; G » ul. Gizów 6; K » ul. Księcia Janusza 45/47. Zobacz wszystkie lokalizacje na mapie.

Użyteczne kontakty i linki