Ważne informacje dla kandydatów

Jak się z nami skontaktować? Napisz wiadomość na adres rekrutacja@wit.edu.pl - jest to najszybsz sposób komunikacji z nami. Prosimy podpisywać maile imieniem i nazwiskiem.

Rekrutację obsługuje Biuro ds. Rekrutacji i Promocji. W razie pytań napisz do nas na rekrutacja@wit.edu.pl – w ten sposób najszybciej uzyskasz informacje. Możesz też do nas przyjść osobiście – zapraszamy w dni pracy stacjonarnej (sprawdź godziny przyjęć): wtorki, czwartki i wybrane soboty.

DZIEŃ OTWARTY 2022 w WIT jest zaplanowany na piątek i sobotę, 1 i 2 lipca 2022 roku. Szczegółowe informacje wkrótce. Zobacz co się wydarzyło rok temu podczas Dnia Otwartego 2021.

Harmonogram rekrutacji

 • Rekrutację prowadzimy raz w roku. Rozpoczęcie rejestracji w systemie internetowej rekrutacji w Uczelnianym Banku Informacji (UBI); na całą ofertę edukacyjną jedyną formą zapisu jest rekrutacja online:
  • Od czerwca 2022 na studia I stopnia i II stopnia 
  • Od lipca 2022 na studia podyplomowe
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji - patrz: Krok 3
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji (obcokrajowcy) - patrz: Krok 3
 • Rekrutacja  na studia I, II stopnia oraz podyplomowe jest prowadzona do 30 września 2022 lub do wyczerpania limitów miejsc.
 • Szczegóły dotyczące sposobu załatwienia spraw w Rekrutacji, sposobu wpisania się na listę studentów: Rekrutacja krok po kroku oraz Rekrutacja krok po kroku (OBCOKRAJOWCY)
 • Gwarancją miejsca jest wpis na studia czyli podpisanie niezbędnych dokumentów profilem zaufanym w UBI: dokument przyjęcia na studia, ślubowanie, kwestionariusz (Obcokrajowcy dokonują wpisu osobiście w Biurze Rekrutacji po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę gdzie przed wpisem okazują oryginały wymaganych dokumentów). Na studia I stopnia przyjmujemy każdego kto ma świadectwo dojrzałości według kolejności zgłoszeń i elektronicznego wpisu na studia. Nie prowadzimy list rankingowych, nie ma rozmowy kwalifikacyjnej, a na grafikę I stopnia nie wymagamy portfolio.
 • Dokumenty w pierwszym etapie prosimy dostarczać drogą elektroniczną: poprzez wgranie ich skanów lub zdjęć na swoim profilu w UBI (po założeniu konta).
 • Zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi dokumenty (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem, inne wymagane) wgrane w wersji elektronicznej, w późniejszym okresie będą musiały być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni – niezbędne będzie ich okazanie. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację mailową z Działu Rekrutacji, kiedy i jak dostarczyć je do nas.

Rezygnacja: Pamiętaj! Jeśli Wykonasz kroki od 1 do 5 to jest jednoznaczne z tym, że dokonałeś Elektronicznego wpisu na studia -  jesteś w gronie przyjętych i od tego momentu obowiązują Cię zapisy zawarte w dokumencie: Przyjęcie na studia (dostępny na Twoim profilu po zalogowaniu się do UBI). Jeśli na tym etapie chcesz zrezygnować ze studiów w WIT musisz wysłać bezpośrednio do właściwego Dziekanatu rezygnację (Należy napisać podanie o skreślenie do Dziekana. Wniosek o skreślenie wypełnia się w swoim profilu w UBI w zakładce podania. Należy go wypełnić, wydrukować, podpisać i skan wysłać na adres e-mail do dziekanatu: grafika i informatyka - wi@wit.edu.pl, informatyczne techniki zarządzania i zarządzanie - witz@wit.edu.pl. Data wysłania do dziekanatu będzie istotna. Zgodnie z zapisami w dokumencie przyjęcia par. 2 pkt 3: "Student ma prawo ubiegać się o zwrot wniesionych opłat w całości (oprócz opłaty wpisowej) w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów przed 20 września 2021 r." Po złożeniu rezygnacji po 20 września formalnie I rata czesnego jest należna w myśl zapisu w zarz. 569 par.3 pkt.8  "Opłaty za studia (raty czesnego) są naliczane do końca miesiąca, w którym została wydana decyzja skreślenia Studenta z listy studentów, a w przypadku rezygnacji Studenta ze studiów – do końca miesiąca, w którym Student złożył pisemną rezygnację w dziekanacie").

Początek zajęć/ Plan zajęć:

Forma studiów: W roku akademickim 2022/2023 dopuszcza się przeprowadzanie części zajęć w formie bezpośredniej (z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego) oraz części zajęć z wykorzystaniem technologii MS Teams).
Zobacz jak wyglądała organizacja w poprzednim semestrze.

 • Zajęcia na studiach I i II stopnia rozpoczynają się pod koniec września/ na początku października.
 • Zajęcia na studiach podyplomowych  rozpoczynają się zazwyczaj w połowie października (na początku października potwierdzamy mailowo czy dana edycja studiów podyplomowych zostaje uruchomiona - na podstawie sumy zgłoszeń/przyjęć). 
 • Zajęcia są prowadzone w języku polskim. Wszystkie potrzebne informacje powinny być dostępne w UBI na Waszych profilach najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć (dostęp mają tylko Ci, którzy zrobili wpis na studia czyli podpisali niezbędne dokumenty profilem zaufanym w UBI: dokument przyjęcia na studia, ślubowanie, kwestionariusz (Obcokrajowcy dokonują wpisu osobiście w Biurze Rekrutacji po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę gdzie przed wpisem okazują oryginały wymaganych dokumentów).Najbardziej aktualnej informacji odnośnie rozkładu zajęć należy szukać w indywidualnych terminarzach zajęć na kontach UBI. Dołączanie do spotkań MS Teams można realizować za pośrednictwem kalendarza Teams oraz bezpośrednich linków do zajęć, znajdujących się na indywidualnych kontach UBI (lokalizacja: Mój profil - Dydaktyka - Kursy). Ewentualne pytania dotyczące przedmiotów, zajęć, przydziału do grup, rejestracji proszę kierować do Dziekanatu (Dziekanat WI, Dziekanat WITZ)
 • Terminarz roku akademickiego 2021/2022

Należności: Opłaty i zniżki Ewentualne pytania w sprawie należności (salda konta w UBI/czesnego/wpisowego/zwrotów) wysyłaj do działu rozliczeń – rozliczenia@wit.edu.pl

Faktury VAT, zaświadczenia o wpłatach: skontaktuj się z KWESTURĄ

Akademiki: WIT nie posiada akademików. Studenci samodzielnie poszukują mieszkania - wit.edu.pl/studenci/akademiki

Lektoraty językowe: Język angielski jest językiem wiodącym. Dla studentów którzy zdali egzamin B2 z języka angielskiego lub uzyskali stosowny certyfikat MSJO prowadzi lektoraty języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Dla studentów obcokrajowców prowadzony jest nieodpłatny lektorat języka polskiego jako obcego podczas pierwszego roku studiów. Szczegółowe informacje o poziomach nauczania języków obcego znajdziesz na stronie Międzywydziałowego studium języków obcych

Stypendia - wit.edu.pl/studenci/stypendia

Ubezpieczenia - wit.edu.pl/studenci/ubezpieczenia-zdrowotne

Erasmus - wit.edu.pl/uczelnia/wspolpraca-zagraniczna

Biuro Karier - wit.edu.pl/studenci/biuro-karier

Biblioteka - wit.edu.pl/studenci/biblioteka

Informacje dla kandydatów niepełnosprawnych: wit.edu.pl/studenci/informacje-dla-niepelnosprawnych-kandydatow-studentow