Stypendia

Informacje dotyczące wniosków o przyznanie stypendium socjalnego
w roku akademickim 2020/21

 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej, jeśli dochód na 1 członka rodziny jest mniejszy niż 528 zł
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok kalendarzowy 2019 studenta oraz członków rodziny[1] pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • zaświadczenie z ZUS lub zakładu pracy o składkach zdrowotnych za rok 2019 tych członków rodziny, którzy na zaświadczeniu z US mają wskazany dochód,
 • w przypadku ryczałtu ewidencyjnego lub karty podatkowej – oświadczenie studenta i członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w 2019 r. oraz o wysokości uzyskanych w ostatnim roku podatkowym innych dochodach nie podlegających opodatkowaniu,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta studenta oraz pełnoletnich członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym 2019[2]
 • zaświadczenia rodzeństwa lub dzieci studenta pobierających naukę w szkołach, które ukończyły 6 r. ż. a nie ukończyły 26 r. ż. Pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia dzieci studenta, które nie ukończyły 6 roku życia, 
 • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej należy przedstawić przekazy lub przelewy wraz z zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w poprzednim roku podatkowym,
 • zaświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu - wykaz:
  1. renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
  2. renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
  3. świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 
  4. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 
  5. świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
  6. emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, 
  7. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 
  8. zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 
  9. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 
  10. należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r, poz. 1502 i 1662, z późn. zm.), 
  11. należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, 
  12. należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 
  13. dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne, 
  14. alimenty na rzecz dzieci, 
  15. stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016, poz. 882), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.176) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom z zastrzeżeniem § 3 niniejszego załącznika, 
  16. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 
  17. należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 
  18. dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2014 r. poz.191, z późń.zm.), 
  19. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, 
  20. ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", 
  21. ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006, 
  22. świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 
  23. dochody
   • w przypadku utraty dochodu[3] w 2019 r. dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, 
   • w przypadku uzyskania dochodu[4] w 2020 r. dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca,
   • inne dokumenty potwierdzające indywidualna sytuacje materialną studenta

UWAGA! Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji rodzinnej studenta. Są to świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze jak zasiłki pielęgnacyjne 
i świadczenia pielęgnacyjne), świadczenia z Pomocy Społecznej. 


[1] Za członków rodziny studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie  domowym uznaje się: małżonka studentów, rodziców, prawnych opiekunów, dzieci studenta, rodzeństwo (uczące się do 26 roku życia)

[2] Roczny dochód z 1ha przeliczeniowego za 2019 r wynosi 2715 zł. (dotyczy gospodarstw powyżej 1 ha przeliczeniowego). Przy obliczaniu dochodu  z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.

[3] ZA DOCHÓD UTRACONY uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku z następującymi okolicznościami: a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, c) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, d) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (bez pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło), e) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, f) utratą renty rodzinnej lub socjalnej z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby, która była zobowiązana do tych świadczeń.

[4] ZA DOCHÓD UZYSKANY uważa się uzyskanie dochodu wyłącznie 
w następujących sytuacjach: a) zakończenia urlopu wychowawczego, b) uzyskania zasiłku chorobowego, rehabilitacyjnego, macierzyńskiego przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, c) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, d) uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (z wyłączeniem umowy o dzieło), e) uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, f) uzyskania renty rodzinnej lub socjalnej.
 


UWAGA!!
Studenci studiów stacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, jeśli zamieszkują w domu studenckim lub kwaterze prywatnej, a codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie. Do wniosku należy wówczas dołączyć umowę najmu lokalu ze wszystkimi danymi osobowymi oraz okresem na jaki została zawarta lub dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie w danym miejscu.

Studenci samodzielni finansowo
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych przez rodziców i rodzeństwo TYLKO I WYŁĄCZNIE w dwóch przypadkach:
WTEDY GDY

1) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu, a jednocześnie spełnia jeden z następujących warunków:

 • ukończył 26. rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci,
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej

LUB WTEDY, GDY

2) spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym (2019),
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym (2020),
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a) i b) jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (kwota ta wynosi 930,35 zł.).
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu
   

Informacje dotyczące wniosków o przyznanie zapomogi losowej
w roku akademickim 2020/21

Do ubiegania się o przyznanie zapomogi uprawniony jest każdy student (studiów stacjonarnych, niestacjonarnych), który znalazł się przejściowo 
w trudnej sytuacji materialnej.
Student powinien załączyć we wniosku obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zdarzenie spowodowało jego trudną sytuację materialną oraz dołączyć dokumenty[5] potwierdzające uzasadnienie wniosku.


Za przyczyny losowe uważa się w szczególności:

 • utratę lub znaczne zmniejszenie się dochodów w rodzinie studenta
 • ciężką, powodującą nadzwyczajne i wysokie wydatki chorobę studenta, bądź chorobę w rodzinie studenta
 • śmierć w rodzinie studenta
 • narodziny dziecka w rodzinie studenta lub urodzenie dziecka przez studentkę, jeśli przed narodzinami dziecka sytuacja materialna studenta była trudna
 • poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta spowodowany siłą wyższą lub przestępstwem
 • inną udokumentowaną nagłą zmianę sytuacji materialnej studenta

UWAGA!
Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

Zapomoga jest kwotą jednorazową, którą każdorazowo określa Komisja Stypendialna.


[5] Dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji materialnej studenta powinny być dołączone do wniosku (oryginał do wglądu!). Są to np. świadectwo pracy – w przypadku jej utraty, akt zgonu – w przypadku śmierci, akt urodzenia, rachunki potwierdzające nadzwyczajne wydatki.

Informacje dotyczące wniosków o przyznanie
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 
w roku akademickim 2020/21

O stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się każdy student (studia stacjonarne, niestacjonarne), który posiada aktualne orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki, jeśli orzeczenie ma charakter trwały, lub na część roku akademickiego 
w przypadku okresowego orzeczenia o niepełnosprawności, którego okres ważności jest krótszy niż  rok akademicki -  stypendium może być przyznane tylko na czas ważności orzeczenia w ramach danego roku akademickiego.

W przypadku gdy stypendium zostanie przyznane w oparciu o okresowe orzeczenie o niepełnosprawności na okres krótszy niż rok akademicki wówczas student musi złożyć kolejny wniosek oparty o nowe orzeczenie, jeśli chce ubiegać się o to stypendium na pozostałą część roku akademickiego.

Informacje dotyczące wniosków o przyznanie stypendium rektora
w roku akademickim 2020/21

O Stypendium Rektora może ubiegać się każdy student WIT . W zależności od złożonego wniosku.
Komisja WKS przyznaję 4 rodzaje stypendiów

 • Stypendium Rektora z tytułu wysokiej średniej 
 • Stypendium Rektora za osiągniecia artystyczne
 • Stypendium Rektora za osiągniecia sportowe
 • Stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe.