Stypendia

Utrata źródła dochodów \ trudna sytuacja życiowa w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, studenci, którzy w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii utracili źródło dochodów lub znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi z Funduszu stypendialnego zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów WIT.

Obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie świadczeń z Funduszu stypendialnego jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i wiarygodne udokumentowanie wniosku.

Podkreślamy, że podstawą do przyznania zapomogi jest znalezienie się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zaznaczamy, że niewłaściwym jest dopuszczenie przyznania zapomogi z „góry” z powodu powołania się na wprowadzenie stanu epidemii lub koronawirusa. Dlatego za podstawę przyznania zapomogi uznamy utratę dochodu, a nie sam fakt wystąpienia stanu epidemii.

Każdy wniosek będzie podlegał indywidualnemu rozpatrzeniu w oparciu o sytuację konkretnego studenta. Nie będzie też wprowadzona jednakowa ocena wniosków.

Komisja Socjalna w celu weryfikacji wniosków o zapomogę musi poznać całą sytuacje rodzinno-finansową studenta.

Dlatego w celu uzasadnienia wniosku prosimy dołączać poniższe dokumenty.

 1. umowa o pracę, zlecenie, dzieło, która została przerwana ze względu na pandemie
 2. zaświadczenie Inspektora Sanitarnego o objęciu studenta i jego rodziny kwarantanną (jeśli dotyczy)
 3. stan rodzinny w gospodarstwie domowym ( podać liczbę osób i pokrewieństwo)
 4. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2022 r. wszystkich członków gospodarstwa domowego, może to być wydruk PIT z www.podatki.gov.pl
 5. zaświadczenia od pracodawcy z którym zawarta jest umowa, czy praca jest wstrzymana czy wypowiedziana (skan)
 6. skany rachunków i umów np. wynajmu które mogą mieć wpływ na stan materialny studenta (skan)
 7. wyczerpujący opis sytuacji materialnej jaką w tej chwili ma student z uwagi na epidemię Covid19 (skan z podpisem)
 8. inne dokumenty jakie uzna student że powinny być dołączone do wniosku

W związku z ograniczeniem kontaktów społecznych prosimy wysyłać wnioski pocztą zwykłą na adres szkoły: 01-447 Warszawa ul. Newelska 6.
Wniosek o zapomogę z tyt. utraty dochodu i złej sytuacji materialnej związanej z Covid 19, Komisja będzie rozpatrywać w miarę napływu wniosków.


prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
Rektor

Stypendium socjalne

Informacje dotyczące wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2023/24

 • Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej, jeśli dochód na 1 członka rodziny jest mniejszy niż 600 zł
  Oświadczenie niedołączenia do wniosku zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok kalendarzowy 2022 studenta oraz członków rodziny  pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 • Zaświadczenie z ZUS składkach zdrowotnych za rok 2022 tych członków rodziny, którzy na zaświadczeniu z US mają wskazany dochód
  Zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej z ZUS nie jest potrzebne, w przypadku:
  • zerowego dochodu brutto
  • dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym
  • "dochodu utraconego"
  • dochodu z gospodarstwa rolnego
  • gdy na PIT-11/11A/40A widnieje kwota składki zdrowotnej 0 zł
 • W przypadku ryczałtu ewidencyjnego lub karty podatkowej – oświadczenie studenta i członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w 2022 r. oraz o wysokości uzyskanych w ostatnim roku podatkowym innych dochodach nie podlegających opodatkowaniu
  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2022 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta studenta oraz pełnoletnich członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym 2022
 • Zaświadczenia rodzeństwa lub dzieci studenta pobierających naukę w szkołach, które ukończyły 6 r. ż. a nie ukończyły 26 r. ż. Pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 • Skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia dzieci studenta, które nie ukończyły 6 roku życia
 • Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej należy przedstawić przekazy lub przelewy wraz z zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w poprzednim roku podatkowym
 • Zaświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu - wykaz:
  1. renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
  2. renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
  3. świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 
  4. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 
  5. świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
  6. emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, 
  7. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 
  8. zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 
  9. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 
  10. należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r, poz. 1502 i 1662, z późn. zm.), 
  11. należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, 
  12. należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 
  13. dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne, 
  14. alimenty na rzecz dzieci, 
  15. stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016, poz. 882), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.176) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom z zastrzeżeniem § 3 niniejszego załącznika, 
  16. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 
  17. należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 
  18. dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2014 r. poz.191, z późń.zm.), 
  19. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, 
  20. ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", 
  21. ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006, 
  22. świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 
  23. dochody
   • w przypadku utraty dochodu w 2022 r. dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, 
   • w przypadku uzyskania dochodu w 2023 r. dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca,
   • inne dokumenty potwierdzające indywidualna sytuacje materialną studenta

UWAGA! Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji rodzinnej studenta. Są to świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze jak zasiłki pielęgnacyjne 
i świadczenia pielęgnacyjne), świadczenia z Pomocy Społecznej. 

O stypendium socjalne mogą ubiegać się cudzoziemcy, ktorzy spełniają jeden z poniższych punktów:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi UE
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach
 • posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
 • posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 • są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadają wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych
 • rozpoczęli studia WIT w roku 2021/2022

UWAGA!!
Studenci studiów stacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, jeśli zamieszkują w domu studenckim lub kwaterze prywatnej. Do wniosku należy wówczas dołączyć umowę najmu lokalu ze wszystkimi danymi osobowymi oraz okresem na jaki została zawarta lub dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie w danym miejscu.

Studenci samodzielni finansowo
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych przez rodziców i rodzeństwo TYLKO I WYŁĄCZNIE w dwóch przypadkach:
WTEDY GDY

1) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu, a jednocześnie spełnia jeden z następujących warunków:

 • ukończył 26. rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci,
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej

LUB WTEDY, GDY

2) spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym (2022),
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym (2024),
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a) i b) jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (kwota ta wynosi 930,35 zł.).
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu
   

Zapomoga losowa

Informacje dotyczące wniosków o przyznanie zapomogi losowej w roku akademickim 2023/24

Do ubiegania się o przyznanie zapomogi uprawniony jest każdy student (studiów stacjonarnych, niestacjonarnych), który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Student powinien załączyć we wniosku obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zdarzenie spowodowało jego trudną sytuację materialną oraz dołączyć dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku .


Za przyczyny losowe uważa się w szczególności:

 • utratę lub znaczne zmniejszenie się dochodów w rodzinie studenta
 • ciężką, powodującą nadzwyczajne i wysokie wydatki chorobę studenta, bądź chorobę w rodzinie studenta
 • śmierć w rodzinie studenta
 • narodziny dziecka w rodzinie studenta lub urodzenie dziecka przez studentkę, jeśli przed narodzinami dziecka sytuacja materialna studenta była trudna
 • poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta spowodowany siłą wyższą, przestępstwem, wojną
 • inną udokumentowaną nagłą zmianę sytuacji materialnej studenta

Zapomoga jest kwotą jednorazową, którą każdorazowo określa Komisja Stypendialna.


Zapomoga dla obywateli Ukrainy

Informacje dotyczące wniosków o przyznanie zapomogi dla obywateli Ukrainy w roku akademickim 2023/24

O zapomogę mogą ubiegać się cudzoziemcy, ktorzy spełniają jeden z poniższych punktów:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi UE
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach
 • posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
 • posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 • są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadają wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych
 • rozpoczęli studia WIT w roku 2021/2022

Do ubiegania się o przyznanie zapomogi uprawniony jest każdy student (studiów stacjonarnych, niestacjonarnych), który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
Student powinien załączyć we wniosku szczegółową informację o okolicznościach, których zdarzenie spowodowało jego trudną sytuację materialną.


Za przyczyny losowe uważa się w szczególności:

 • utratę lub znaczne zmniejszenie się dochodów w rodzinie studenta
 • ciężką, powodującą nadzwyczajne i wysokie wydatki chorobę studenta, bądź chorobę w rodzinie studenta
 • śmierć w rodzinie studenta
 • narodziny dziecka w rodzinie studenta lub urodzenie dziecka przez studentkę, jeśli przed narodzinami dziecka sytuacja materialna studenta była trudna
 • poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta spowodowany siłą wyższą, przestępstwem, wojną
 • inną udokumentowaną nagłą zmianę sytuacji materialnej studenta

Zapomoga jest kwotą jednorazową, którą każdorazowo określa Komisja Stypendialna.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Informacje dotyczące wniosków o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2023/24

O stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się każdy student (studia stacjonarne, niestacjonarne), który posiada aktualne orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ. Cudzoziemcy muszą również posiadać tłumaczenie przysiegłe wymienionego orzeczenia.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki, jeśli orzeczenie ma charakter trwały, lub na część roku akademickiego 
w przypadku okresowego orzeczenia o niepełnosprawności, którego okres ważności jest krótszy niż  rok akademicki -  stypendium może być przyznane tylko na czas ważności orzeczenia w ramach danego roku akademickiego.

W przypadku gdy stypendium zostanie przyznane w oparciu o okresowe orzeczenie o niepełnosprawności na okres krótszy niż rok akademicki wówczas student musi złożyć kolejny wniosek oparty o nowe orzeczenie, jeśli chce ubiegać się o to stypendium na pozostałą część roku akademickiego.

O stypendium dla niepełnosprawnych mogą ubiegać się cudzoziemcy, ktorzy spełniają jeden z poniższych punktów:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi UE
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach
 • posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
 • posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 • są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadają wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych
 • rozpoczęli studia WIT w roku 2021/2022

Stypendium rektora

Informacje dotyczące wniosków o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2023/24

O Stypendium Rektora może ubiegać się każdy student WIT.

W zależności od złożonego wniosku. Komisja WKS przyznaję 4 rodzaje stypendiów

 • Stypendium Rektora z tytułu wysokiej średniej
 • Stypendium Rektora za osiągniecia artystyczne
 • Stypendium Rektora za osiągniecia sportowe
 • Stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe

Informacje dotyczące wniosków o przyznanie zapomogi dla obywateli Ukrainy w roku akademickim 2023/24

O zapomogę mogą ubiegać się cudzoziemcy, ktorzy spełniają jeden z poniższych punktów:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi UE
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach
 • posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
 • posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 • są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadają wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych
 • rozpoczęli studia WIT w roku 2021/2022

Do ubiegania się o przyznanie zapomogi uprawniony jest każdy student (studiów stacjonarnych, niestacjonarnych), który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
Student powinien załączyć we wniosku szczegółową informację o okolicznościach, których zdarzenie spowodowało jego trudną sytuację materialną.


Za przyczyny losowe uważa się w szczególności:

 • utratę lub znaczne zmniejszenie się dochodów w rodzinie studenta
 • ciężką, powodującą nadzwyczajne i wysokie wydatki chorobę studenta, bądź chorobę w rodzinie studenta
 • śmierć w rodzinie studenta
 • narodziny dziecka w rodzinie studenta lub urodzenie dziecka przez studentkę, jeśli przed narodzinami dziecka sytuacja materialna studenta była trudna
 • poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta spowodowany siłą wyższą, przestępstwem, wojną
 • inną udokumentowaną nagłą zmianę sytuacji materialnej studenta

Zapomoga jest kwotą jednorazową, którą każdorazowo określa Komisja Stypendialna.