Stypendia

Studenci WSISiZ posiadają prawo do ubiegania się o:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • Zapomogę

Uczelnia zapewnia studentom pomoc w uzyskaniu informacji dotyczących ubiegania się o stypendia poprzez materiały informacyjne udostępniane na stronie internetowej. Na naszej stronie internetowej można znaleźć wszystkie niezbędne formularze.

Szczegółowych informacji udzielają: Dziekanaty, Samorząd Studentów.

Stypendia zagraniczne

Możliwości uzyskania stypendium na naukę na uczelniach zagranicznych.

Informacja na temat stypendiów zagranicznych:

Współpraca zagraniczna

Stypendia fundowane z funduszy strukturalnych

Studenci mogą otrzymać stypendium fundowane z Funduszy Strukturalnych, jeżeli pochodzą z:

  • obszarów wiejskich (położonych poza granicami administracyjnymi miast)
  • miast do 20 tys. mieszkańców,
  • obszarów o dużym udziale zatrudnionych w przemyśle i dużym spadku zatrudnienia,
  • zdegradowanych dzielnic miast i obszarów powojskowych, określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Szczegółowe informacje: w Urzędzie Gminy w miejscu zamieszkania kandydata.

Stypendium Ministra

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

Student może ubiegać się za pośrednictwem uczelni o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Stypendium ministra może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Więcej informacji o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przyznanych uczelni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie dotacji.
Szczegóły określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej.

1. Stypendium socjalne — Pobierz formularz

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych — Pobierz formularz

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności.

3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

4. Zapomoga — Pobierz formularz

Zapomoga jest jednorazowym bezzwrotnym świadczeniem na rzecz studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.


Dokumenty:

w ubiku

Stypendia WIT

Nagrody Rektora

Nagrody Rektora za wyniki w nauce otrzymują najzdolniejsi studenci uczelni.

Stypendia WIT dla najlepszych kandydatów już od I semestru studiów

W ubiegłych latach najlepsi nowo-przyjęci studenci z każdego wydziału otrzymywali możliwość studiowania bezpłatnie przez cały pierwszy rok lub cały semestr bądź otrzymywali zniżki 20 - 40%..

Stypendia Rektora WIT dla najlepszych studentów - cudzoziemców

Począwszy od roku akademickiego 2016/2017 o stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą ubiegać się studenci - obcokrajowcy wszystkich form i poziomów studiów, którym nie przysługuje pomoc materialna ze środków MNiSW.
Stypendia są finansowane ze środków własnych WIT.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora zostały określone w Regulaminie ustalania własnego funduszu stypendialnego oraz wysokość przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów cudzoziemców Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania .
Stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta na okres jednego semestru.
Termin składania wniosków za semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 – 17 stycznia 2017 r.pobierz formularz wniosku .