Studia magisterskie na kierunku

Informatyka

niestacjonarne (zaoczne)
4
semestry
4 semestry

Rekrutację prowadzimy raz w roku. Rejestrację i zapisy na rok akademicki 2023/2024 rozpoczniemy od czerwca 2023. 

Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:

  • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące.
  • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów:

Cel studiów

Studia magisterskie mają za zadanie przygotować absolwenta do pracy badawczo-rozwojowej lub naukowej w obszarze informatyki stosowanej. W związku z tym pierwszy semestr uzupełniających studiów II stopnia ugruntowuje i rozszerza wiedzę matematyczną studenta oraz jego znajomość teoretycznych podstaw informatyki. 

Zakłada się prowadzenie studiów niestacjonarnych na kierunku informatyka w specjalnościach:

Inżynieria programowo - sprzętowa

Architektura i bezpieczeństwo chmury obliczeniowej

Studia  niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera informatyki.

Super zarobki absolwentów WIT

Na wykresie przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2015 r. wśród pracujących absolwentów (warszawskich uczelni) studiów stacjonarnych/niestacjonarnych rozpoczętych przed wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów WIT.

Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
 
5666 zł.
WIT
 
5445 zł.
Politechnika Warszawska (Wydział Elektryczny)
 
5283 zł.
Uniwersytet Warszawski
 
5237 zł.

Dane o zarobkach pochodzą z Ogólnopolskiego system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Na wykresie przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2016 r. wśród pracujących absolwentów kierunku Grafika (warszawskich uczelni) studiów stacjonarnych/niestacjonarnych rozpoczętych przed wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Specjalności dla Ciebie

Na studiach magisterskich wszystkie specjalności mają charakter wyraźnie autorski, ściśle powiązany z pracami prowadzonymi w Instytucie Badań Systemowych PAN oraz z szybko rozwijającymi się kierunkami informatyki stosowanej.

Architektura i bezpieczeństwo chmury obliczeniowej

Poznaj specjalność

Inżynieria programowo-sprzętowa

Poznaj specjalność

Studia II–go stopnia trwają 4 semestry.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie (w przedziale godzin 8:15–19:00).

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Opłata wpisowa dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

200 PLN

jeśli do 20 lipca podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

300 PLN

jeśli do 20 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

500 PLN

jeśli po 20 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Dla kandydatów – cudzoziemców, którzy dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego opłata wpisowa wynosi: 200 PLN (do 20 września) lub 300 PLN (po 20 września).

Czesne (studia niestacjonarne)

Dla specjalności „Inżynieria programowo-sprzętowa”
Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2022/23 4 000 zł 5 x 840 zł
w sumie 4200 zł
2023/24 4 400 zł 5 x 920 zł
w sumie 4600 zł

Czesne (studia niestacjonarne)

Dla specjalności „Architektura i bezpieczeństwo chmury obliczeniowej”
Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2022/23 4 800 zł 5 x 1000 zł
w sumie 5000 zł
2023/24 5 200 zł 5 x 1080 zł
w sumie 5400 zł

Terminy płatności jednorazowych \ Data płatności pierwszej raty

do 20 września 2022

za semestr zimowy

do 20 lutego 2023

za semestr letni

Przy wpisie na listę studentów po 20 września 2022 wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zasada ta dotyczy także terminu jednorazowej płatności.

Data wpłaty

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Programy studiów 

Studia niestacjonarne

Certyfikat „Studia z Przyszłością”

Studia z przyszłością

Dnia 16 marca 2016 roku w ramach Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC kierunek Informatyka - studia II stopnia otrzymał Certyfikat Studia z przyszłością.

Znakiem jakości - „Studia z Przyszłością” organizatorzy uhonorowali kierunek Informatyka za to, że realizowany jest według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Kierunkowe efekty uczenia się

Poznaj efekty kierunkowe z następujących zakresów