Studia magisterskie na kierunku

Informatyka

niestacjonarne (zaoczne)
4
semestry
4 semestry

Rekrutację prowadzimy raz w roku. Zapoznaj się z ważnymi informacjami dla kandydatówZaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”

Cel studiów

Studia magisterskie mają za zadanie przygotować absolwenta do pracy badawczo-rozwojowej lub naukowej w obszarze informatyki stosowanej. W związku z tym pierwszy semestr uzupełniających studiów II stopnia ugruntowuje i rozszerza wiedzę matematyczną studenta oraz jego znajomość teoretycznych podstaw informatyki. 

Zakłada się prowadzenie studiów niestacjonarnych na kierunku informatyka w specjalnościach:

Inżynieria programowo - sprzętowa

Architektura i bezpieczeństwo chmury obliczeniowej

Studia  niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera informatyki.

Specjalności dla Ciebie

Na studiach magisterskich wszystkie specjalności mają charakter wyraźnie autorski, ściśle powiązany z pracami prowadzonymi w Instytucie Badań Systemowych PAN oraz z szybko rozwijającymi się kierunkami informatyki stosowanej.

Architektura i bezpieczeństwo chmury obliczeniowej

Poznaj specjalność

Inżynieria programowo-sprzętowa

Poznaj specjalność

Studia II–go stopnia trwają 4 semestry.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie (w przedziale godzin 8:15–19:00). Zajęcia są stacjonarne - w budynkach Uczelni. Forma zdalna (przez internet) może być utrzymana dla wybranych wykładów. Więcej na ten temat przeczytasz w pozycji Forma studiów w  Ważne informacje dla Kandydatów 

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025

Opłata wpisowa dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025

250 PLN

dla osób, które podpiszą dokument o przyjęciu na studia do 31.07.2024 r.

500 PLN

dla osób, które podpiszą dokument o przyjęciu na studia od 1.08.2024 r.

Czesne (studia niestacjonarne)

Dla specjalności „Inżynieria programowo-sprzętowa”
Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2024/2025
2025/2026
4 400 zł 5 x 920 zł
w sumie 4600 zł

Czesne (studia niestacjonarne)

Dla specjalności „Architektura i bezpieczeństwo chmury obliczeniowej”*
Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2024/2025
2025/2026
5 650 zł 5 x 1170 zł
w sumie 5850 zł
* W ramach opłat czesnego studenci mają zapewnione vouchery na dostęp do usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej Microsoft Azure.

Terminy płatności jednorazowych

do 15 września 2024

za semestr zimowy

do 20 lutego 2025

za semestr letni

Terminy płatności w ratach

za semestr zimowy
rata termin płatności
I do 15.09.2024 r.
II do 10.10.2024 r.
III do 10.11.2024 r.
IV do 10.12.2024 r.
V do 10.01.2025 r.
za semestr letni
rata termin płatności
I do 20.02.2025 r.
II do 10.03.2025 r.
III do 10.04.2025 r.
IV do 10.05.2025 r.
V do 10.06.2025 r.

Przy wpisie na listę studentów po 15 września 2024 wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zasada ta dotyczy także terminu jednorazowej płatności.

Data wpłaty

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Programy studiów

Studia niestacjonarne

Certyfikat „Studia z Przyszłością”

Studia z przyszłością

Dnia 16 marca 2016 roku w ramach Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC kierunek Informatyka - studia II stopnia otrzymał Certyfikat Studia z przyszłością.

Znakiem jakości - „Studia z Przyszłością” organizatorzy uhonorowali kierunek Informatyka za to, że realizowany jest według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Kierunkowe efekty uczenia się

Poznaj efekty kierunkowe z następujących zakresów