Nauka i badania

Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN (CIT)

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 27.09.2012 pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania, a Instytutem Badań Systemowych PAN zostało utworzone CENTRUM TECHNIK INFORMATYNYCH (CIT). Jest to centrum naukowe realizujące programy badawcze zorientowane na popularyzację nauk informatycznych w kraju i zagranicą. Powstanie CIT było formalnym uwieńczeniem  współpracy Instytutu Badań Systemowych PAN z Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

Do zadań Centrum należy m.in:

 • prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych
 • inicjowanie i koordynowanie udziału Instytutu Badań Systemowych PAN i Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w krajowych i międzynarodowych programach badawczych
 • inicjowanie i organizowanie środowiskowych przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze naukowo-badawczym (konferencje, seminaria, sympozja, sesje naukowe)
 • wspieranie mobilności pracowników naukowych
 • współpromowanie inicjatyw naukowo-badawczych oraz popularyzujących nauki techniczne
 • wydawanie i opracowywanie publikacji papierowych i elektronicznych
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych i zasobów zaplecza naukowo-dydaktycznego

Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets

Współpraca trójstronna WIT, IBS PAN i Bułgarskiej Akademii Nauk (BAN) jest kontynuowana od 19 lat. W tym czasie zorganizowano 15 wspólnych konferencji w Warszawie i 16 konferencji w Sofii. W latach 2000 i 2002 pracownicy WITuobronili w BAN 2 prace habilitacyjne. Przedstawiciele WITu oraz IBS PAN są członkami komitetu redakcyjnego indeksowanego czasopisma „Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets” wydawanego w Bułgarii. W WIT wydanych zostało wspólnie 11 tomów “Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets”. W ramach trójstronnej współpracy opublikowano ok. 120 artykułów.

Instytucje współpracjuące

WIT współpracuje z Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz z innymi placówkami PAN.

Zespoły badawcze

Uczelnia prowadzi badania naukowe w zakresie  informatyki oraz informatycznych technik zarządzania.

Informatyka

Tematyka badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie informatyki realizowanych, a także planowanych do realizacji na najbliższe lata, obejmuje następujące kierunki badawcze:

 • Zastosowanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych Atanassova 
 • Projektowanie modeli ziarnistych 
 • Modelowanie systemów dynamicznych
 • Metody analizy danych
 • Zarządzanie sieciami

Informatyczne Techniki Zarządzania

Tematyka badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie zastosowań informatyki realizowanych, a także planowanych do realizacji na najbliższe lata, obejmuje następujące kierunki badawcze:

 • Nowe metody komputerowego wspomagania podejmowania decyzji w kontekstach wielokryterialnych
 • Zastosowania teleinformatyki w metodach i technikach współczesnego zarządzania organizacją
 • Wspomaganie decyzji z wykorzystaniem teorii gier
 • Metody statystyczne w analizie danych zależnych
 • Komputerowe metody wspomagania zarządzania infrastrukturą i środowiskiem
 • Metody analizy strategicznej branży w praktyce biznesowej

Grafika

W obszarze nauk o sztuce nasi wykładowcy prezentują swój dorobek artystyczny zarówno w kraju jak i zagranicą. W marcu 2018 roku w Galerii Gizów została zoorganizowana Wystawa wystaw prezentująca ich dorobek z ostatnich lat.