Nauka i badania

Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN (CIT)

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 27.09.2012 pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania, a Instytutem Badań Systemowych PAN zostało utworzone CENTRUM TECHNIK INFORMATYNYCH (CIT). Jest to centrum naukowe realizujące programy badawcze zorientowane na popularyzację nauk informatycznych w kraju i zagranicą. Powstanie CIT było formalnym uwieńczeniem  współpracy Instytutu Badań Systemowych PAN z Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

Do zadań Centrum należy m.in:

 • prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych
 • inicjowanie i koordynowanie udziału Instytutu Badań Systemowych PAN i Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w krajowych i międzynarodowych programach badawczych
 • inicjowanie i organizowanie środowiskowych przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze naukowo-badawczym (konferencje, seminaria, sympozja, sesje naukowe)
 • wspieranie mobilności pracowników naukowych
 • współpromowanie inicjatyw naukowo-badawczych oraz popularyzujących nauki techniczne
 • wydawanie i opracowywanie publikacji papierowych i elektronicznych
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych i zasobów zaplecza naukowo-dydaktycznego

Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets

Współpraca trójstronna WIT, IBS PAN i Bułgarskiej Akademii Nauk (BAN) jest kontynuowana od 19 lat. W tym czasie zorganizowano 15 wspólnych konferencji w Warszawie i 16 konferencji w Sofii. W latach 2000 i 2002 pracownicy WITuobronili w BAN 2 prace habilitacyjne. Przedstawiciele WITu oraz IBS PAN są członkami komitetu redakcyjnego indeksowanego czasopisma „Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets” wydawanego w Bułgarii. W WIT wydanych zostało wspólnie 11 tomów “Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets”. W ramach trójstronnej współpracy opublikowano ok. 120 artykułów.

Instytucje współpracjuące

WIT współpracuje z Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz z innymi placówkami PAN.

Zespoły badawcze

Uczelnia prowadzi badania naukowe w zakresie  informatyki oraz informatycznych technik zarządzania.

Informatyka

Tematyka badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie informatyki realizowanych, a także planowanych do realizacji na najbliższe lata, obejmuje następujące kierunki badawcze:

 • Zastosowanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych Atanassova 
 • Projektowanie modeli ziarnistych 
 • Modelowanie systemów dynamicznych
 • Metody analizy danych
 • Zarządzanie sieciami

Informatyczne Techniki Zarządzania

Tematyka badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie zastosowań informatyki realizowanych, a także planowanych do realizacji na najbliższe lata, obejmuje następujące kierunki badawcze:

 • Nowe metody komputerowego wspomagania podejmowania decyzji w kontekstach wielokryterialnych
 • Zastosowania teleinformatyki w metodach i technikach współczesnego zarządzania organizacją
 • Wspomaganie decyzji z wykorzystaniem teorii gier
 • Metody statystyczne w analizie danych zależnych
 • Komputerowe metody wspomagania zarządzania infrastrukturą i środowiskiem
 • Metody analizy strategicznej branży w praktyce biznesowej

Grafika

W obszarze nauk o sztuce nasi wykładowcy prezentują swój dorobek artystyczny zarówno w kraju jak i zagranicą. W marcu 2018 roku w Galerii Gizów została zorganizowana Wystawa wystaw prezentująca ich dorobek z ostatnich lat.

Wystawa prac malarskich i rysunkowych studentek i studentów z pracowni artystów i artystek Joanna Mankiewicz Struktura pyłu Anna Kłos – wystawa Kolaż 2019 Najlepsze dyplomy UPGROWTH 2015/2016 grafika - zaproszenie Joanny Krzysztoń – Ile światła potrzeba by ciemność uczynić znośną Ecuador Poster Bienal Rafał Strent - Kanaan Malarstwo Semantyczne UPGROWTH 2017/2018 najlepsze dyplomy WIT UPGROWTH 2016/2017 najlepsze dyplomy WIT UPGROWTH 2014/2015 najlepsze dyplomy WIT Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika Kierunek Grafika