Inżynieria programowo-sprzętowa

Specjalność na studiach magisterskich na kierunku Informatyka

Co uzyskują absolwenci?

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • technik algorytmicznych stosowanych w obliczeniach numerycznych, optymalizacji, analizie statystycznej i inteligencji komputerowej
  • metod i narzędzi rozwiązywania problemów o charakterze rozproszonym lub złożonych obliczeniowo z wykorzystaniem technik programowania równoległego i podejścia heurystycznego
  • projektowania systemów wieloagentowych oraz systemów uczących się w oparciu o sieć neuronową,
  • metod i narzędzi programowania zespołowego
  • systemów komputerowych specjalnego przeznaczenia wbudowanych w sprzęt i działających w czasie rzeczywistym
  • przetwarzania i transmisji dźwięku i obrazu w postaci cyfrowej.

Absolwenci są przygotowani do pracy w zespołach badawczych, rozwojowych i projektowych zajmujących się oprogramowaniem nowoczesnych systemów komputerowych, które ma spełnić szczególne wymagania wynikające z ich złożoności, rozproszonej struktury lub ścisłego powiązania ze sprzętem, także w obszarze systemów teleinformatycznych.