Informacje o uczelni

Akademia WIT (dawniej Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania) powstała z inicjatywy władz Polskiej Akademii Nauk.

Założycielem uczelni jest Fundacja Krzewienia Nauk Systemowych, która powstała z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Funkcjonowanie Akademii WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk zapewnia studentom przekazywanie wiedzy przez wybitną kadrę naukową wywodzącą się z Instytutów Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim z Instytutu Badań Systemowych PAN.

Najzdolniejsi studenci uczelni dostają propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. W ten sposób osiągnięcia wielu absolwentów WIT zyskują uznanie w świecie naukowym.

Z Instytutem Badań Systemowych PAN współorganizujemy studia doktoranckie, a obrony rozpraw doktorskich odbywają się przed Radą Naukową IBS PAN.

Wszystkie informacje dotyczące uczelni zamieszczamy w stronie internetowej WIT. To tutaj kandydaci znajdą szczegółowe informacje na temat kierunków studiów, warunków kwalifikacji oraz wysokości czesnego. Natomiast studenci WIT mogą za pośrednictwem systemu UBI m.in. komunikować się z wykładowcami, pobierać treści wykładów oraz dowiadywać się o ewentualnych zmianach w planie zajęć.

Rozwój uczelni

W dniu 29 maja 1996 r. uczelnia została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 87 (DNS-1-0145-68/AM/96). Uzyskała zgodę Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie studiów zawodowych na kierunkach:

 • informatyka
 • zarządzanie i marketing

Rozwój uczelni od chwili jej powstania ilustrują poniższe decyzje prawne ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego:

 • 13 grudnia 2000 r. uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku informatyka (DNS-1-0145-727/TBN/2000)
 • 15 stycznia 2003 r. uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing (DSW-3-4003/33/Rej.87/Eko/03)
 • 10 czerwca 2009 r. uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku grafika (DNS-WUN-6022-1329-1/PP/09)
 • 30 czerwca 2010 r. uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku administracja (DNS-WUN-6022-9920-1/10)
 • 6 sierpnia 2012 r. uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku grafika (DNS-WUN-6022-23702-3/IŻ/12)
 • 8 października 2015 r. uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku informatyczne techniki zarządzania (DSW. ZNU.6022.59.4.2015.AN DSW.ZNU.6022.59.5.2015.AN)
 • 9 lutego 2023 uczelni została przyznana kategoria naukowa A w dyscyplinie „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki” (Decyzja Ministra NR 646/803/2022-1)

Na podstawie Decyzji Ministra o przyznaniu kategorii naukowej A w dyscyplinie „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki” Fundacja Krzewienia Nauk Systemowych wystąpiła o zmianę nazwy uczelni z użyciem wyrazu zastrzeżonego „akademia":

 • 15 września 2023 Minister Edukacji i Nauki wyraził zgodę na zmianę nazwy Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania na „Akademia WIT w Warszawie” (DSW-WUN.8016.67.2023.2.PD).
 • 19 października 2023 Minister Edukacji i Nauki dokonał aktualizacji wpisu w ewidencji uczelni niepublicznych (DSW-WUN.8011.53.2023.1.PD).

Dokumenty

Statut - decyzja rady Fundacji

Statut Akademii WIT w Warszawie (Decyzja rady Fundacji)

Akademia WIT - czas na studia