Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny na podstawie Art. 13 i 14 RODO

Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Akademia WIT, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa (dalej: WIT).

W jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych?

W celu pozyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z wyznaczonym przez WIT inspektorem ochrony danych (IOD). Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@wit.edu.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych
Akademia WIT w Warszawie
ul. Newelska 6 01–447 Warszawa

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w WIT?

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.

Podstawa prawna przetwarzania:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia kroków na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora danych dotyczących bezpośredniego kontaktu ze studentami.

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych do WIT?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji świadczenia usług edukacyjnych.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec WIT w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.:

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 3. prawo sprostowania oraz usunięcia danych,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez WIT podanych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe będą ujawniane:

 1. pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;
 2. podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  1. dostawcom usług technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ADO świadczenie usług (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych),
  2. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe w WIT?

Państwa dane przechowujemy:

 1. w przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
 2. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy danych do krajów poza EOG.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji i profilowania.