Studia inżynierskie na kierunku

Informatyka

stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
7-8
semestrów
7-8 semestrów

Opis kierunku

Program studiów inżynierskich jest pomyślany w taki sposób, aby po każdym roku student uzyskiwał określone kompetencje, pozwalające mu na prowadzenie coraz bardziej złożonych prac o charakterze informatycznym. Pierwszy rok studiów poświęcony jest głównie opanowaniu niezbędnych podstaw matematycznych oraz podstaw budowy komputera (organizacja i architektura komputerów, podstawy układów logicznych). Student uzyskuje również wiedzę o ekonomicznych i prawnych podstawach działalności firm, a także wiedzę z dziedziny filozofii. Przede wszystkim otrzymuje jednak podstawowe wykształcenie i umiejętności w zakresie programowania w języku C oraz znajomość aplikacji z pakietu MS Office, łącznie z umiejętnością programowania w VBA.
Drugi rok studiów obejmuje uzupełnienie wykształcenia matematycznego oraz podstawowego wykształcenia informatycznego, w tym dobrą znajomość baz danych i systemów operacyjnych oraz umiejętność zaawansowanego programowania i podstawy programowania w Internecie.
Na trzecim roku student zapoznaje się z problematyką sieci komputerowych, w tym z bezpieczeństwem i programowaniem w sieciach, a także rozszerza wiedzę w wybranej specjalności.
Czwarty rok studiów inżynierskich, który w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) obejmuje już tylko jeden semestr, jest przeznaczony na uzupełnienie wiedzy w wybranych specjalistycznych dziedzinach oraz zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami sztucznej inteligencji; student przygotowuje pracę dyplomową. Zawodowe studia inżynierskie mają za zadanie wykształcenie inżyniera informatyka mogącego bez długich dodatkowych szkoleń wykonywać samodzielne prace. Mają one także wyposażyć absolwenta w mocne podstawy teoretyczne pozwalające na samodzielne dokształcanie się w przyszłości. Rekrutację prowadzimy raz w roku. Rejestrację i zapisy na rok akademicki 2023/2024 rozpoczniemy od czerwca 2023. 

Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:

  • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące.
  • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów:

Czas trwania studiów

Studia I -szego stopnia w zależności od wybranego systemu  trwają 7 lub 8 semestrów:

STUDIA CZAS TRWANIA UZYSKIWANY TYTUŁ
stacjonarne (dzienne) 7 semestrów inżynier
niestacjonarne (zaoczne) 8 semestrów inżynier

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie (w przedziale godzin 8:15–19:00).

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę w WSISiZ na 2-letnch uzupełniających studiach II stopnia na kierunku „Informatyka” bądź w każdej uczelni która ma uprawnienia  do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „informatyka”.

Wysokie zarobki

Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów kierunku Informatyka WIT.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

 
8295 zł.

WIT

 
7214 zł.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 
7009 zł.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie

 
5883 zł.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 
5522 zł.

Dane o zarobkach pochodzą z Ogólnopolskiego system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Na wykresie przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu w 2018 r. wśród pracujących absolwentów kierunku Informatyka (uczelni w województwie mazowieckim) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczętych przed wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Specjalności

Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 4 semestrów studiów.

Inżynieria oprogramowania

Poznaj specjalność

Technologia chmury obliczeniowej

Poznaj specjalność

Przetwarzanie danych

Poznaj specjalność

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Opłata wpisowa dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

100 PLN

jeśli do 20 lipca podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

300 PLN

jeśli do 15 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

500 PLN

jeśli po 15 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Dla kandydatów – cudzoziemców, którzy dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego opłata wpisowa wynosi: 100 PLN (do 15 września) lub 300 PLN (po 15 września).

Czesne (studia stacjonarne)

Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2023/24 4 800 zł 5 x 1000 zł
w sumie 5000 zł
2024/25 5 200 zł 5 x 1080 zł
w sumie 5400 zł
2025/26 5 200 zł 5 x 1080 zł
w sumie 5400 zł
2026/27 5 200 zł 5 x 1080 zł
w sumie 5400 zł

Czesne (studia niestacjonarne)

Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2023/24 4 400 zł 5 x 920 zł
w sumie 4600 zł
2024/25 4 800 zł 5 x 1000 zł
w sumie 5000 zł
2025/26 4 800 zł 5 x 1000 zł
w sumie 5000 zł
2026/27 4 800 zł 5 x 1000 zł
w sumie 5000 zł

Terminy płatności jednorazowych \ Data płatności pierwszej raty

do 15 września 2023

za semestr zimowy

do 20 lutego 2024

za semestr letni

Przy wpisie na listę studentów po 15 września 2023 wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zasada ta dotyczy także terminu jednorazowej płatności.

Data wpłaty

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Programy studiów 

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Certyfikat „Studia z Przyszłością”

Studia z przyszłością

Dnia 16 marca 2016 roku w ramach Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC kierunek Informatyka - studia I stopnia otrzymał Certyfikat Studia z przyszłością.

Znakiem jakości - „Studia z Przyszłością” organizatorzy uhonorowali kierunek Informatyka za to, że realizowany jest według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Kierunkowe efekty uczenia się

Poznaj efekty kierunkowe z następujących zakresów