Zarządzanie projektami i informacjami

Specjalność na studiach licencjackich na kierunku Zarządzanie

Dlaczego warto wybrać

Firmy poszukują specjalistów w dziedzinie kierowania projektami oraz pracami zespołów projektowych doskonale rozumiejących specyfikę rozwiązań IT, a co za tym idzie projektów informatycznych. Z jednej strony powinni oni posiadać znajomość metodyk prowadzenia projektów, z drugiej muszą wykazywać się kreatywnym podejściem w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Dodatkowym atutem jest znajomość metod gromadzenia i analizy danych. Są one kluczowym zasobem każdej organizacji są dane. Dlatego też skuteczny menedżer w procesie podejmowania decyzji powinien biegle posługiwać się bazami i hurtowniami danych. Powinien jednocześnie rozumieć problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych i przetwarzanych informacji.

Program studiów skierowany do przyszłych specjalistów dysponujących interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko-informatycznym jest konsultowany z pracodawcami w celu dostosowania go do potrzeb rynku pracy. Ukończenie studiów w ramach tej specjalności pozwala połączyć wiedzę i umiejętności projektowania rozwiązań IT oraz zarządzania ich realizacją.

Zdobyte kompetencje

 • Znajomość metodyk zarządzania projektami
 • Znajomość metod zarządzania ryzykiem
 • Znajomość metody Łańcucha Krytycznego oraz metody Earned Value.
 • Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem
 • Wiedza w zakresie analizy finansowej projektu
 • Wiedza na temat zarządzania kapitałem ludzkim.
 • Specjalistyczne umiejętności w zakresie gromadzenia i analizy danych
 • Wiedza teoretyczna i praktyczne posługiwania się bazami danych i hurtowniami danych
 • Wiedza w zakresie różnorodnych aspektów związanych z bezpieczeństwem danych.

Kim będziesz po studiach

 1. Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach:
  • kierownika projektów
  • kierownika zespołu projektowego
  • menedżera jakości
 2. Będziesz także przygotowany do samodzielnego prowadzenia projektu jak i do współpracy przy realizacji projektów z wykonawcami zewnętrznymi.
 3. Możesz pracować jako analityk danych w projektach implementacji i wdrożenia systemów informatycznych.

Realizowane przedmioty specjalnościowe dla specjalności "Zarządzanie projektami i informacjami"

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Metodyki zarządzania projektami
 • Analiza finansowa projektu
 • Zespoły i liderzy w projekcie
 • Metoda łańcucha krytycznego w projekcie
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Wprowadzenie do COBIT
 • Zarządzanie Ryzykiem
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Hurtownie danych
 • Praktyka zawodowa
 • Systemy informacji publicznej
 • Warsztaty pracy grupowej
 • Seminarium dyplomowe I, II

Możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów

Studia w naszej uczelni dają dodatkową możliwość zdobywania międzynarodowych certyfikatów. Przedmioty prowadzone są przez doświadczonych  trenerów, a ich zaliczenie jest udokumentowane w suplemencie do dyplomu i może stanowić podstawę  do przystąpienia (na własny koszt) do egzaminów certyfikacyjnych. Szczegółowe informacje dt. możliwości przystąpienia do egzaminu przekazuje prowadzący przedmiot