Studia licencjackie na kierunku

Zarządzanie

niestacjonarne (zaoczne)
6
semestrów
6 semestrów

Rekrutację prowadzimy raz w roku. Zapoznaj się z ważnymi informacjami dla kandydatówZaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”

Opis kierunku

Konstrukcja programu studiów na kierunku Zarządzanie w WSISiZ wynika przede wszystkim z wymagań stawianych absolwentom przez nowoczesne firmy i organizacje, które potrzebują innowacyjnych rozwiązań. W koncepcji programu studiów kluczowym elementem jest zapewnienie praktycznego charakteru nabywanych: wiedzy, umiejętności i kompetencji. Jest on realizowany poprzez bardzo wysoki udział w programie przedmiotów kształtujących umiejętności praktyczne oraz obecność w nim praktyk zawodowych w całkowitym wymiarze 6 miesięcy.

Duży nacisk położony na wykształcenie u absolwenta umiejętności praktycznych wynika z chęci przygotowania go do jak najszybszego wejścia na rynek pracy. Opracowany program jest nastawiony na zdobycie przez studentów umiejętności wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu praktycznych problemów menedżerskich, a więc unikatowych kwalifikacji pożądanych i dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy, umożliwiających osiągnięcie sukcesu zawodowego

Absolwent kierunku Zarządzanie WSISiZ oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, problemów funkcjonowania organizacji pozyskuje ugruntowaną wiedzę z zakresu informatyki. W programie studiów znajdują się przedmioty pozwalające na swobodne wykorzystywanie technologii informatycznych w codziennym funkcjonowaniu w organizacjach. I tak w szczególności treści przedmiotowe prowadzące do uzyskania certyfikatów ICDL/ECDL  (B4, S1, S2) zostały wkomponowane w program trzech pierwszych semestrów studiów. Kompetencje te gwarantują absolwentowi umiejętności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych, posługiwania się grafiką prezentacyjną i menedżerską oraz użytkowanie baz danych.

Dodatkowo, każda oferowana specjalność rozwija kompetencje informatyczne adekwatnie do jej specyfiki. Koncepcja studiów umożliwia bowiem łączenie gruntownego opanowania najnowszych osiągnięć teorii i praktyki zarządzania i zarazem stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych wspomagających podejmowanie decyzji.

Specjalności

Program zakłada prowadzenie studiów niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:

Cyberbezpieczeństwo

Poznaj specjalność

Digital marketing

Poznaj specjalność

Psychologia w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu

Zarządzanie projektami i informacjami

Poznaj specjalność

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025

Opłata wpisowa dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025

250 PLN

dla osób, które podpiszą dokument o przyjęciu na studia do 31.07.2024 r.

500 PLN

dla osób, które podpiszą dokument o przyjęciu na studia od 1.08.2024 r.

Czesne (studia niestacjonarne)

Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2024/2025
2025/2026
2026/2027
3 250 zł 5 x 690 zł
w sumie 3450 zł

Terminy płatności jednorazowych

do 15 września 2024

za semestr zimowy

do 20 lutego 2025

za semestr letni

Terminy płatności w ratach

za semestr zimowy
rata termin płatności
I do 15.09.2024 r.
II do 10.10.2024 r.
III do 10.11.2024 r.
IV do 10.12.2024 r.
V do 10.01.2025 r.
za semestr letni
rata termin płatności
I do 20.02.2025 r.
II do 10.03.2025 r.
III do 10.04.2025 r.
IV do 10.05.2025 r.
V do 10.06.2025 r.

Przy wpisie na listę studentów po 15 września 2024 wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zasada ta dotyczy także terminu jednorazowej płatności.

Data wpłaty

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Programy studiów

Studia niestacjonarne

Efekty uczenia się

Poznaj kierunkowe efekty z następujących zakresów