Studia licencjackie na kierunku

Zarządzanie

niestacjonarne (zaoczne)
6
semestrów
6 semestrów

Rekrutację prowadzimy raz w roku i zapisy rozpoczniemy od czerwca 2023. 

Aby zapisać się na studia zaloguj się do UBI i wejdź na stronę „Zapisy on-line”. Uzupełnij swoje dane osobowe i wybierz odpowiedni kierunek studiów.

Opis kierunku

Konstrukcja programu studiów na kierunku Zarządzanie w WSISiZ wynika przede wszystkim z wymagań stawianych absolwentom przez nowoczesne firmy i organizacje, które potrzebują innowacyjnych rozwiązań. W koncepcji programu studiów kluczowym elementem jest zapewnienie praktycznego charakteru nabywanych: wiedzy, umiejętności i kompetencji. Jest on realizowany poprzez bardzo wysoki udział w programie przedmiotów kształtujących umiejętności praktyczne oraz obecność w nim praktyk zawodowych w całkowitym wymiarze 6 miesięcy.

Duży nacisk położony na wykształcenie u absolwenta umiejętności praktycznych wynika z chęci przygotowania go do jak najszybszego wejścia na rynek pracy. Opracowany program jest nastawiony na zdobycie przez studentów umiejętności wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu praktycznych problemów menedżerskich, a więc unikatowych kwalifikacji pożądanych i dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy, umożliwiających osiągnięcie sukcesu zawodowego

Absolwent kierunku Zarządzanie WSISiZ oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, problemów funkcjonowania organizacji pozyskuje ugruntowaną wiedzę z zakresu informatyki. W programie studiów znajdują się przedmioty pozwalające na swobodne wykorzystywanie technologii informatycznych w codziennym funkcjonowaniu w organizacjach. I tak w szczególności treści przedmiotowe prowadzące do uzyskania certyfikatów ICDL/ECDL  (B4, S1, S2) zostały wkomponowane w program trzech pierwszych semestrów studiów. Kompetencje te gwarantują absolwentowi umiejętności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych, posługiwania się grafiką prezentacyjną i menedżerską oraz użytkowanie baz danych.

Dodatkowo, każda oferowana specjalność rozwija kompetencje informatyczne adekwatnie do jej specyfiki. Koncepcja studiów umożliwia bowiem łączenie gruntownego opanowania najnowszych osiągnięć teorii i praktyki zarządzania i zarazem stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych wspomagających podejmowanie decyzji.

Wysokie zarobki

Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów kierunku Zarządzanie WIT.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 
7243 zł.
WIT
 
6771 zł.
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 
4992 zł.
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
 
4892 zł.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
4819 zł.

Dane o zarobkach pochodzą z Ogólnopolskiego system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Na wykresie przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2017 r. wśród pracujących absolwentów kierunku Zarządzanie (warszawskich uczelni) studiów stacjonarnych/niestacjonarnych rozpoczętych przed wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Specjalności

Program zakłada prowadzenie studiów niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:

Psychologia w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu

Digital marketing

Poznaj specjalność

Cyberbezpieczeństwo

Poznaj specjalność

Zarządzanie projektami i informacjami

Poznaj specjalność

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Opłata wpisowa dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

100 PLN

jeśli do 20 lipca podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

300 PLN

jeśli do 15 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

500 PLN

jeśli po 15 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Dla kandydatów – cudzoziemców, którzy dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego opłata wpisowa wynosi: 100 PLN (do 15 września) lub 300 PLN (po 15 września).

Czesne (studia niestacjonarne)

Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2023/24 3 000 zł 5 x 640 zł
w sumie 3200 zł
2024/25 3 250 zł 5 x 690 zł
w sumie 3450 zł
2025/26 3 250 zł 5 x 690 zł
w sumie 3450 zł

Terminy płatności jednorazowych \ Data płatności pierwszej raty

do 15 września 2023

za semestr zimowy

do 20 lutego 2024

za semestr letni

Przy wpisie na listę studentów po 15 września 2023 wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zasada ta dotyczy także terminu jednorazowej płatności.

Data wpłaty

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Programy studiów

Studia niestacjonarne

Efekty uczenia się

Poznaj kierunkowe efekty z następujących zakresów