Kredyty studenckie

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r.

Informacje ogólne

W okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. studenci uczelni, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich.

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Osoby uprawnione do kredytu

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. Wniosek o kredyt mogą składać również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta.

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony na poziomie 2.500 zł. (kwota netto).

Składanie wniosku o kredyt

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. w jednym z następujących banków:

  • PKO Bank Polski S.A.
  • Bank PEKAO S.A.
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
  • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów (w przypadku studenta)  albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia).W banku należy przedstawić również dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.

Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

W roku akademickim 2018/2019 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

  • 600 zł – rata podstawowa
  • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona
  • 400 zł – rata obniżona

We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki