Erasmus+ Współpraca zagraniczna

WIT uczestnicząc w programie Erasmus+ może realizować następujące działania:

Studencka współpraca zagraniczna
 • wymianę studentów - umożliwianie własnym studentom wyjazdów do partnerskich uczelni w krajach europejskich i przyjmowanie studentów z tych uczelni w celu zrealizowania przez nich uzgodnionego programu studiów trwającego od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego
 • wymianę nauczycieli akademickich - umożliwianie wykładowcom wyjazdów do partnerskich uczelni w krajach Europy i przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych
 • działania związane z organizacją wymiany studentów i nauczycieli akademickich, np. promocję wymiany, przygotowanie (np. organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i wykładowców, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy
 • wprowadzanie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) ułatwiającego zaliczenie okresu studiów odbytego w uczelni partnerskiej
 • opracowywanie nowych programów nauczania przy współudziale partnerskich uczelni z krajów Europy w ramach projektów wielostronnych
 • organizację kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez międzynarodową grupę wykładowców dla międzynarodowej grupy studentów
Individual Seminars In English For Erasmus+ Students

Program Erasmus+

Program Erasmus+

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania podjęła działania w kierunku przedłużenia swojego uczestnictwa w Programie Erasmus+ na lata 2014-2020. Dotyczy to głównie działań w sektorze Szkolnictwo Wyższe, Akcja 1. Mobilność osób uczących się i pracowników, typ akcji: Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu. Program Erasmus+ będzie obejmował studentów studiów licencjackich (inżynierskich), magisterskich oraz absolwentów.

W styczniu 2015 roku Komisja Europejska przyznała WIT Europejską Kartę Erasmusa dla Uczelni Wyższej (Erasmus University Charter), co stanowi warunek konieczny przystąpienia do programu Erasmus+. 26 lutego 2015 roku został złożony wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w programie Erasmus+ do Narodowej Agencji Erasmus+ na rok akademicki 2015/16.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała nam dofinansowanie na uczestnictwo w programie Erasmus+ na wyjazdy studentów na studia i praktyki oraz wykładowców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Uwaga studenci! Aby wziąć udział w programie Erasmus, trzeba:

 • ukończyć pierwszy rok studiów
 • spełnić wymogi dotyczące znajomości języka obcego
 • mieć wysoką średnią z dotychczasowej nauki na studiach

W ramach programu najczęściej wysyłani są studenci na okres stanowiący pewną formalną całość, np. jeden semestr.

Program Erasmus+ na WIT obejmuje cztery działania:

 • Wyjazdy studentów na studia (SMS);
 • Wyjazdy studentów/absolwentów na praktykę (SMP);
 • Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w uczelni przyjmującej i przyjazdy pracowników z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć w uczelni wnioskującej (STA);
 • Wyjazdy pracowników w celu udziału w szkoleniach (STT);

Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSISiZ mogą w ramach programu Erasmus+ odbyć wyjazd na kontynuację części studiów w uczelni zagranicznej od 3 do 12 miesięcy. Łączny czas trwania okresu mobilności, w tym uczestnictwo we wcześniejszych działaniach w ramach programu Erasmus+ (tzw. kapitał mobilności) nie może przekroczyć 12 miesięcy w ramach danego cyklu studiów.

Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSISiZ oraz absolwenci, którzy dopiero obronili swoje dyplomy mogą w ramach programu Erasmus+ odbyć wyjazd na praktykę zawodową w firmie lub instytucji od 2 do 12 miesięcy. Łączny czas trwania okresu mobilności, w tym uczestnictwo we wcześniejszych działaniach w ramach programu Erasmus+ (tzw. kapitał mobilności) nie może przekroczyć 12 miesięcy w ramach danego cyklu studiów.

Zaliczenia uzyskane przez studenta po pisemnym zatwierdzeniu przez Dziekana wydziału właściwego, zostaną uznane zgodnie z zasadami systemu ECTS a oceny uzyskane przepisane w uczelni macierzystej.

Wyjazd studenta na studia z programu Erasmus+ zwalnia go z czesnego w Uczelni macierzystej w okresie pobytu zagranicą tj. opłaty semestralnej bądź rocznej.

Finansowanie w czasie pobytu za granicą obejmuje stypendium z programu Erasmus + w wysokości ustalanej w oparciu o fundusze przyznane przez Uczelnią a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz zgodnie z zasadami zawartymi w umowie pomiędzy Uczelnią a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Student przed wyjazdem na studia zobowiązany jest do podpisania umowy, w której zawarte będę postanowią dotyczące obowiązku każdej ze stron (patrz: WZORY UMÓW). 

Przed wyjazdem student jest zobowiązany do wypełnienia testu oceniającego jego kompetencje językowe w Online Linguistic Support (OLS), który dostępny jest w 24 językach. Z test zwolnione są osoby, dla których język w którym będą studiować lub odbywać praktykę, jest językiem ojczystym. Wynik testu językowego nie ma wpływu na przyznanie stypendium Erasmus+. Po zakończeniu mobilności studenci wypełniają test końcowy w tym samym języku. Studenci, którzy przed wyjazdem wypełnią test OLS na poziomie C2 są zwolnieni z testu OLS po zakończeniu mobilności.

Żeby uzyskać więcej informacji dotyczących uczestnictwa w programie Erasmus+ zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Erasmus + lub skontaktowaniem się bezpośrednio z Biurem Współpracy Zagranicznej (II piętro, przy rektoracie, pokój 229). Mail: lesicka@wit.edu.pl, tel. 22 3486-555

Wymagania językowe Erasmus:

 • Studenci zakwalifikowani na poszczególnych Wydziałach powinni posiadać certyfikat językowy na poziomie B2 (z języka wymaganego na uczelni partnerskiej),w przypadku jego braku będą zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia ze Studium Języków Obcych AGH potwierdzającego znajomość języka na tym poziomie. 
 • Student zobowiązany jest sprawdzić na stronie internetowej uczelni partnerskiej, w jakim języku odbywają się zajęcia dla studentów Erasmus. 
 • Nie zawsze możliwy jest wybór przedmiotów w języku angielskim i jest to zgodne z założeniami Komisji Europejskiej. 
 • Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności student, z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line  test biegłości językowej. 
 • Student zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Dział Współpracy z Zagranicą, jeżeli nie jest w stanie wykonać testu on-line.
 • Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu.
 • Student, któremu przyznano licencję on-line na kurs językowy będzie uczestniczyć w kursie języka, którego dotyczy licencja on-line w celu lepszego przygotowania się do wyjazdu w programie Erasmus+, przy czym będzie korzystać z licencji zgodnie z jej przeznaczeniem,  w okresie pomiędzy dwoma testami biegłości językowej on-line. 
 • Wypłata  końcowej transzy dofinansowania nastąpi nie wcześniej niż student wypełni test biegłości językowej w narzędziu on-line wskazanym przez uczelnię.

Stawki na wsparcie indywidualne

Wysokość stypendium ustalana jest przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.
Zgodnie z informacją opublikowaną przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ wysokość miesięcznej stawki stypendium Erasmus+ wynosi:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w EURO

Grupa 1: 
Dania, Finlandia, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia i Szwecja

520 (studia)
670 (praktyki)

Grupa 2: 
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Malta, Niderlandy, Portugalia i Hiszpania.

500 (studia)
650 (praktyki)

Grupa 3: 
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 (studia)
600 (praktyki)

Przed wyjazdem student otrzymuje 80% przyznanego stypendium. Pozostałe 20% otrzymuje po zakończeniu mobilności i dostarczeniu dokumentów do Biura Współpracy Zagranicznej, złożeniu indywidualnego raportu z wyjazdu w systemie on-line EU survey oraz wypełnieniu testu językowego w systemie OLS.

Terminy zgłaszania się na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ 

  Miasto / kraj uczelni Semestr zimowy
Termin nominacji / aplikacji
Semestr letni
Termin nominacji / aplikacji
1. Bari, Włochy 15 czerwca / 30 czerwca 15 listopada / 30 listopada
2. Braganca, Portugalia 1 lipca 1 grudnia
3. Burgas, Bułgaria 31 lipca 31 grudnia
4. Cluj-Napoca, Rumunia 15 czerwca 15 listopada
5. Daugavpils (Dyneburg), Łotwa 15 lipca 15 grudnia
6. Kecskemet, Węgry 25 kwietnia / 10 maja 5 listopada / 20 listopada
7. Komarno, Słowacja 30 maja 10 listopada
8. Mitilini (Lesbos), Grecja 15 czerwca 15 października
9. Lizbona, Portugalia 30 czerwca 30 listopada
10. Madryt, Hiszpania (ESNE) 15 czerwca 15 listopada
11. Madryt, Hiszpania (Universidad Complutense) 15 czerwca 15 listopada
12. Osijek, Chorwacja 1 lipca 1 grudnia
13. Liepaja (Lipawa), Łotwa 1 czerwca / 15 czerwca 15 października / 15 grudnia
14. Palma de Mallorca, Hiszpania 31 maja 30 listopada
15. Rezekne, Łotwa 1 czerwca / 15 czerwca 15 października / 15 grudnia
16. Ryga, Łotwa 30 czerwca 15 listopada
17. Siena, Włochy 31 maja / 30 czerwca 31 października / 30 listopada
18. Sofia, Bułgaria 15 czerwca 15 listopada
19. Tarragona, Hiszpania 15 maja / 15 czerwca 14 października / 15 listopada
20. Tuluza, Francja 30 kwietnia 10 listopada
21. Wielkie Tyrnowo, Bułgaria 15 lipca 30 listopada 

Placówki naukowe

W ramach programu Erasmus+ Uczelnia zamierza kontynuować współpracę z następującymi placówkami naukowymi:

Dla informatyków
1 University "Prof. Dr Asen Zlatarov" - Burgas Burgas, Bułgaria
2 Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Osijek, Chorwacja
3 University of the Aegean
Kierunki: media i komunikacja (grafika i informatyka), business studies
Mitilini (Lesbos), Grecja
4 Universidad Complutense de Madrid Madryt, Hiszpania
5 Uniwersytet Rovira i Virgili Tarragona, Hiszpania
6 University of Daugavpils Daugavpils (Dyneburg), Łotwa
7 Liepaja University Liepaja (Lipawa), Łotwa
8 Rezekne Academy of Technologies (RTA) Rezekne, Łotwa
9 Biznesa Augstskola Turiba Ryga, Łotwa
10 ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
 • W dziedzinie Information and Communication Technologies.
 • Wymagana znajomość języka portugalskiego (B1 - poziom wyższy komunikatywny)
Lizbona, Portugalia
11 Polytechnic Institute of Braganca Braganca, Portugalia
12 J.Selye University-Komaro Komarno, Słowacja
13 John von Neumann University w Kecskemet Kecskemet, Węgry
Dla grafików
1 Akademia sztuki w Sofii Sofia, Bułgaria
2 University of Veliko Turnovo St Cyril and St. Methodius
 • Wydział Sztuk Pięknych
Wielkie Tyrnowo, Bułgaria
3 Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Osijek, Chorwacja
4 University of the Aegean
Kierunki: media i komunikacja (grafika i informatyka), business studies
Mitilini (Lesbos), Grecja
5 ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE)
 • W ramach Universidad Camilo José Cela
 • W dziedzinie grafiki komputerowej (studia licencjackie)
 • Wymagana znajomość języka hiszpańskiego (B1 - poziom wyższy komunikatywny)
Madryt, Hiszpania
6 Escola d'Art i Superior de Disseny de Les Illes Balears Palma de Mallorca, Hiszpania
7 University of Daugavpils Daugavpils (Dyneburg), Łotwa
8 Liepaja University Liepaja (Lipawa), Łotwa
9 Rezekne Academy of Technologies (RTA) Rezekne, Łotwa
10 Art and Design University of Cluj-Napoca (Universitatea de Artă și Design) Kluż-Napoka, Rumunia
11 Accademia di Belle Arti di Bari
 • Wymagana znajomość języka włoskiego (głównie) i angielskiego.
Bari, Włochy
Dla studentów zarządzania
1 Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Osijek, Chorwacja
2 Universite Paul Sabatier Toulouse III Tuluza, Francja
3 University of Daugavpils Daugavpils (Dyneburg), Łotwa
4 Liepaja University Liepaja (Lipawa), Łotwa
5 Rezekne Academy of Technologies (RTA) Rezekne, Łotwa
6 J.Selye University-Komaro Komarno, Słowacja
7 John von Neumann University w Kecskemet Kecskemét, Węgry
8 Università degli Studi di Siena
 • W dziedzinie informatyki (computing), business studies with technology.
 • Wymagana znajomość języka włoskiego i angielskiego (część kursów odbywa się w języku angielskim)
Siena, Włochy

Uczestnictwo w programie Erasmus+ polega na udzieleniu wsparcia finansowego dla studentów w postaci dofinansowania do wyjazdów w celach edukacyjnych oraz odbycia praktyk zawodowych w krajach programu. Dofinansowanie obejmuje również wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wysokość dofinansowania do ww. działań będzie znana po rozstrzygnięciu konkursu.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny zapoznać się z Regulaminem wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.