ERASMUS+
Wymagania językowe

  • Studenci zakwalifikowani na poszczególnych Wydziałach powinni posiadać certyfikat językowy na poziomie B2 (z języka wymaganego na uczelni partnerskiej),w przypadku jego braku będą zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia ze Studium Języków Obcych AGH potwierdzającego znajomość języka na tym poziomie.
  • Student zobowiązany jest sprawdzić na stronie internetowej uczelni partnerskiej, w jakim języku odbywają się zajęcia dla studentów Erasmus.
  • Nie zawsze możliwy jest wybór przedmiotów w języku angielskim i jest to zgodne z założeniami Komisji Europejskiej.
  • Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności student, z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line  test biegłości językowej.
  • Student zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Dział Współpracy z Zagranicą, jeżeli nie jest w stanie wykonać testu on-line.
  • Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu.
  • Student, któremu przyznano licencję on-line na kurs językowy będzie uczestniczyć w kursie języka, którego dotyczy licencja on-line w celu lepszego przygotowania się do wyjazdu w programie Erasmus+, przy czym będzie korzystać z licencji zgodnie z jej przeznaczeniem,  w okresie pomiędzy dwoma testami biegłości językowej on-line.
  • Wypłata  końcowej transzy dofinansowania nastąpi nie wcześniej niż student wypełni test biegłości językowej w narzędziu on-line wskazanym przez uczelnię.