ERASMUS+
Wymiana nauczycieli akademickich

Wymiana nauczycieli akademickich jest możliwa między instytucjami, które maja podpisaną umowę międzyinstytucjonalną pomiędzy uczelnią wysyłającą, a instytucją przyjmującą.

Uczelnie zagraniczne muszą posiadać Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), uprawniającą do uczestnictwa  w programie.

Nauczyciel akademicki ma obowiązek przygotować indywidualny program nauczania (Mobility Agreement), który musi zostać zatwierdzony przez uczelnię wysyłająca i goszczącą.

Erasmus+ Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching


Okres pobytu i dofinansowanie

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus+ jest przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej.

Najkrótszy pobyt nauczyciela akademickiego to 4 dni (w tym dwa dni na podróż), w trakcie którego należy przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Maksymalny czas pobytu w partnerskiej uczelni to 7 dni (w tym dwa dni na podróż).

W przypadku pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej trwającego dłużej niż 7 dni liczba godzin zajęć do przeprowadzenia zwiększa się proporcjonalnie. Wydłużenie pobytu powyżej 5 dni roboczych nie jest finansowane przez uczelnię ze względu na ograniczone środki finansowe.

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla niepełnosprawnych.

Nauczyciel akademicki może zrealizować wyjazd z dofinansowaniem „zerowym”.


Zgłoszenie wyjazdu przez nauczycieli akademickich:

Nauczyciele akademiccy zgłaszają chęć uczestnictwa w programie Erasmus+ Koordynatorowi Erasmus+ oraz Dziekanowi właściwego wydziału.

Przy kwalifikacji  pracowników na wyjazdy, kandydatury osób ubiegających się o wyjazd po raz pierwszy, posiadające krótszy staż pracy,  związane z uczelnią umową o pracę są traktowane priorytetowo.


Wymagania językowe - ERASMUS+

Nauczyciel powinien wykazać się znajomością języka obcego w stopniu  umożliwiającym prowadzenie zajęć w uczelni zagranicznej.


Wymagane dokumenty przed wyjazdem - ERASMUS+

Przed wyjazdem nauczyciel akademicki zobowiązany jest do:

Przygotowania dokumentu „Staff Mobility For Teaching Mobility Agreement” z programem zajęć dydaktycznych, który następnie należy uzgodnić pomiędzy stronami. Dokument, po stronie uczelni przyjmującej, powinien być podpisany przez osobę odpowiedzialną za uznawalność realizowanych podczas mobilności zajęć, po stronie WIT przez Dziekana Wydziału i Koordynatora programu Erasmus+.

Podpisania umowy o dofinansowanie z WIT.

Wzór umowy na wyjazd pracownika w programie Erasmus+ do krajów programu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych


Uznanie mobilności

Wymagane dokumenty po powrocie ze stypendium w ramach programu ERASMUS+ 

Po powrocie z wyjazdu nauczyciel akademicki zobowiązany jest do: 

  • Wypełnienia raportu-ankiety (on-line). Nauczyciel akademicki zostanie poinformowany o ankiecie drogą elektroniczną przez system elektronicznej sprawozdawczości NA. WZÓR ankiety/raportu uczestnika (wykładowcy)
  • Przedłożenia zaświadczenia z uczelni przyjmującej o okresie pobytu w tej uczelni wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych.
  • Pracownik WIT powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ustaliła następujące wysokości stawek stypendium dla pracowników:

Tabela 4
Wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych
Kraje wchodzące w skład grupy Dzienna stawka stypendium w EUR wypłacana pracownikowi
I grupa:
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo
180 EUR
II grupa: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino 160 EUR
III grupa:
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska
140 EUR
Tabela 5
Podróż - wyjazdy pracowników
Odległość Kwota "Green travel"
od 0 do 99 km 23 EUR na uczestnika
od 100 do 499 km 180 EUR na uczestnika 210 EUR na uczestnika
od 500 do 1999 km 275 EUR na uczestnika 320 EUR na uczestnika
od 2000 do 2999 km 360 EUR na uczestnika 410 EUR na uczestnika
od 3000 do 3999 km 530 EUR na uczestnika 610 EUR na uczestnika
od 4000 do 7999 km           820 EUR na uczestnika
8000 km lub więcej 1500 EUR na uczestnika         

Uwaga: "Odległość" określa dystans pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu docelowego (w jedną stronę), a "Kwota" lub "Green travel" - ryczałt dofinansowania podróży w obie strony (do i z miejsca docelowego).

Dofinansowanie z tytułu tzw. green travel oznacza wykorzystanie w podróży do miejsca docelowego niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.