ERASMUS+
Wyjazd na studia – niezbędne informacje

Najważniejszym dokumentem do wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ jest:

Learning Agreement - porozumienie o programie zajęć.

Learning Agreement (LA) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i wydziałem macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie student jest zobowiązany zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć okres studiów.

Obecnie, dokument ten wypełnia się w wersji cyfrowej learning-agreement.eu

Wzór Learning Agreement - studia

Przed wypełnieniem dokumentu student powinien skontaktować się z Dziekanem/Prodziekanem właściwego Wydziału i ustalić z nim przedmioty, które będzie studiował na uczelni partnerskiej.

W dokumencie muszą znajdować się dokładne daty studiów (dzień, miesiąc, rok) w celu późniejszego naliczenia stypendium. W przypadku braku dokładnych dat w LA należy dostarczyć dodatkowy list z uczelni partnerskiej potwierdzający dokładny okres planowanych studiów.

W przypadku uczelni, które wypełniają LA w swoich systemach wewnętrznych (tak jak UBI w WIT), dopuszczana jest papierowa wersja dokumentu.

Do spisania umowy o dofinansowanie dopuszczalny jest skan dokumentu LA przed wyjazdem.

Można dokonywać zmiany wybranych przedmiotów w trakcie mobilności w części LA  During Mobility. Zmiany należy ustalać z Dziekanem Wydziału i Koordynatorem Wydziałowym oraz uczelnią przyjmującą.

Liczbę przedmiotów, pkt. ECTS, zasady przepisywania ocen, etc. należy konsultować z Dziekanem Wydziału i Koordynatorem Erasmus+.

Podczas stypendium zgodnie z zasadami Erasmus+ wymagane jest uzyskanie 30 pkt ECTS/semestr lub 60 pkt ECTS/rok. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach zgodę na realizacje mniejszej liczby ECTS wydaje Koordynator Erasmus+ po otrzymaniu przez studenta zgody od Dziekana wydziału macierzystego studenta.


Ubezpieczenie OC i NNW

Ubezpieczenie student organizuje samodzielnie i jest zobowiązany dostarczyć do Koordynatora Erasmus+ w momencie podpisania umowy o dofinansowanie: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas pobytu i podróży oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w przypadku wyjazdu na praktyki.


Karta EKUZ

Student przed podpisaniem umowy o dofinansowanie jest zobowiązany dostarczyć do Koordynatora Erasmus+ ważną na czas pobytu za granicą kartę EKUZ.


Podpisanie umowy finansowej Erasmus+ WIT – Student.

Po akceptacji studenta przez uczelnię przyjmującą, Koordynator Erasmus+ przygotowuje umowę finansową, która podpisuje student i Rektor WIT.

Wzór umowy na wyjazd studenta w programie Erasmus+ do krajów programu na studia


Dane bankowe

Stypendium wypłacane jest na imienne konto stypendysty. Student powinien posiadać własne konto bankowe, akceptowane są konta wszystkich banków polskich oraz zagranicznych. Ze względu na to, że stypendium jest wypłacane w walucie EURO, sugerujemy posiadanie konta walutowego, aby uniknąć kosztów przewalutowania.


Test językowy OLS 

Po podpisaniu umowy w biurze Koordynatora Erasmus+ zostanie przesłana instrukcja dot. zalogowania się i wypełnienia testu językowego na platformie OLS. Student zobowiązany jest wypełnić test językowy i przesłać potwierdzenie drogą elektroniczną do Koordynatora Erasmus+.

Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu. Testy mają na celu sprawdzenie wzrostu umiejętności językowych podczas stypendium.

Wymagania językowe Erasmus+

Praktyczne wskazówki i informacje dla studentów Erasmus+ korzystających z systemu OLS


Dofinansowanie wyjazdu

Stypendia przyznawane w Programie Erasmus+ mają charakter uzupełniający – stanowią dofinansowanie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w kraju wymiany.

W trakcie otrzymywania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium z funduszy Unii Europejskiej.

Stypendia przyznawane w Programie Erasmus+ mają charakter uzupełniający – stanowią dofinansowanie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w kraju wymiany.

W trakcie otrzymywania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium z funduszy Unii Europejskiej.

Data rozpoczęcia okresu mobilności będzie pierwszym dniem, w jakim student musi być obecny w organizacji przyjmującej (data pierwszego dnia zajęć / pierwszego dnia w praktyki).

Datą zakończenia będzie ostatni dzień, w jakim student musi być obecny w organizacji przyjmującej (koniec sesji egzaminacyjnej/roku studiów/pracy).

Ostateczna kwota za cały okres mobilności będzie określona poprzez pomnożenie liczby miesięcy i dni wynikających z dat pobytu studenta za granicą w przez mającą zastosowanie stawkę miesięczną dla danego kraju przyjmującego.

W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty.  

Jeżeli potwierdzony okres pobytu w organizacji przyjmującej będzie krótszy o więcej niż  5 dni w porównaniu z okresem na umowie finansowej lub aneksie do umowy wydłużający/skracający okres dofinansowania, wysokość dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona.

Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż uzgodniony z Uczelnią okres dofinansowania, wysokość dofinansowania nie zmieni się a okres przekraczający ten uzgodniony  zostanie uznane za dofinansowanie zerowe.

Wypłata stypendium następuje zgodnie umową WIT - student na dofinansowanie Erasmus+ realizowana jest w dwóch ratach:

  • Pierwsza rata stypendium na studia/ praktyki w wysokości 80% kwoty stypendium  wypłacana jest w terminie do 30 dni od podpisania umowy przez ostatnią ze stron, ale nie wcześniej niż 30 dni przed wyjazdem.
  • Druga rata stypendium wypłacana jest po powrocie ze studiów/praktyki w terminie do 45 dni od  rozliczenia z Koordynatorem Erasmus+.

Dofinansowanie wyjazdów studentów znajdujących się w grupie osób z „mniejszymi szansami”

Studenci, znajdujący się w grupie osób z „mniejszymi szansami” (w trudnej sytuacji lub z niepełnosprawnością) mają możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania na wyjazd zgodnie z zasadami opisanymi w załączonym dokumencie: Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością) zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+.

Student może również realizować wyjazd na studia z dofinansowaniem "zerowym" w programie Erasmus+.

Student wyjeżdżający na studia może uzyskać dofinansowanie do kosztów dojazdu w ramach tzw. green travel.

Wsparcie finansowe Erasmus+.

W latach 2021/2023 Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ustaliła następujące wysokości stawek stypendium dla studentów:

Tabela 1
Długoterminowe wyjazdy studentów i absolwentów od 2 do 12 miesięcy na studia i praktykę
Kraje wchodzące w skład grupy Studia
Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta z budżetu programu Erasmus+wyjeżdżającego na studia
Praktykę
Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta z budżetu programu Erasmus+ wyjeżdżającego na praktykę
I grupa:
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze i Zjenoczone Królestwo.
520 Euro 670 Euro
II grupa:
Austria, Belgia, Cyrp, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5: Andora, Monako, Państwo Watykańskie i San Marino.
520 Euro 670 Euro
III grupa:
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
450 Euro 600 Euro
Tabela 2
Długoterminowe wyjazdy studentów i absolwentów z "mniejszymi szansami" od 2 do 12 miesięcy na studia i praktykę
Kraje wchodzące w skład grupy Studia
Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta z budżetu programu Erasmus+wyjeżdżającego na studia
Praktykę
Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta z budżetu programu Erasmus+ wyjeżdżającego na praktykę
I grupa:
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze i Zjenoczone Królestwo.
770 Euro 920 Euro
II grupa:
Austria, Belgia, Cyrp, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5: Andora, Monako, Państwo Watykańskie i San Marino.
770 Euro 920 Euro
III grupa:
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
700 Euro 850 Euro
Tabela 3
Krótkoterminowe wyjazdy studentów i absolwentów od 5 do 30 dni na studia i praktykę, dotyczy również mobilności mieszanych (blended mobility)
  Kwota dziennego stypendium Dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego definicję "osoby z mniejszymi szansami"
Pobyt od 5 do 14 dni 70 EUR / DZIEŃ 100 EUR / WYJAZD
Pobyt od 15 do 30 dni 50 EUR / DZIEŃ 150 EUR / WYJAZD

Rozliczenie wyjazdu

Po powrocie ze studiów za granicą, w ciągu 14 dni od daty zakończenia pobytu za granicą, student powinien w pierwszej kolejności przedłożyć w Biurze Koordynatora Erasmus+ dokumenty w celu zaliczenia semestru/semestrów studiów:

  • Transcript of Records
  • Confirmation of Arrival/Stay - zaświadczenie o długości trwania pobytu stanowiący potwierdzenie daty rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności
  • Dokument ewentualnych zmian w LA - Changes to Original Proposed Study Programme w Learning Agrement / potwiedzone przez Dziekana wydziału macierzystego i Osobę odpowiedzialną za kształcenie w jednostce zagranicznej

Zasady przepisania ocen i zaliczenia semestru ustala Dziekan/Prodziekan zatwierdzający program studiów.

Jeśli z przyczyn niezależnych od studenta niemożliwe jest rozliczenie do 14 dni od zakończenia mobilności prosimy o kontakt z Koordynatorem Erasmus w celu uzyskania zgody na późniejsze rozliczenie.

W przypadku, gdy student nie zaliczył pozytywnie przedmiotu/przedmiotów z Learning Agreement prosimy o niezwłoczny kontakt z Koordynatorem.

Dofinansowanie nie może być wykorzystane na pokrycie podobnych kosztów już (s)finansowanych ze źródeł Wspólnoty Europejskiej.

Dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ lub jego część będzie podlegać zwrotowi,  jeżeli student nie będzie przestrzegać warunków umowy.

Po powrocie z mobilności student zobowiązany jest do wypełnienia ankiety – Raportu uczestnika, która otrzyma on na swój adres mailowy po zakończeniu mobilności.

WZÓR ankiety/raportu uczestnika (studia)


Przedłużenie pobytu Erasmus+

Przedłużenie pobytu Erasmus+


Skrócenie pobytu na studiach/praktykach

Student powinien pamiętać, że minimalny okres pobytu za granicą wymagany do otrzymania stypendium to 3 miesiące (studia).

Skrócenie pobytu wiąże się z koniecznością zwrotu części stypendium, gdyż stypendium będzie przysługiwało uczestnikowi tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu za granicą (zgodnie z umową WIT-student podpisaną przed wyjazdem  i zaświadczeniem o długości pobytu przywiezionym z uczelni partnerskiej/organizacji zagranicznej).

Skrócenie pobytu – „siła wyższa” jest możliwe, jeżeli studentowi za granicą przydarzy się poważny wypadek, ciężko się rozchoruje lub będzie sytuacja zagrażająca stanu zdrowia/życia.

W takiej sytuacji bezpośrednio po zajściu zdarzenia student powinien natychmiast skontaktować się drogą elektroniczną lub telefonicznie z Koordynatorem Erasmus+.

O dalszym trybie postępowania decyduje Narodowa Agencja w Warszawie.