ERASMUS+
Przedłużenie pobytu na studiach/praktykach w ramach programu Erasmus+

Przedłużenie pobytu na studiach w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego.

Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach tego samego roku akademickiego należy uzyskać zgodę uczelni goszczącej i macierzystej na przedłużenie pobytu, a następnie uzgodnić z Dziekanem/Prodziekanem Learning Agreement (Porozumienie o programie zajęć) dot. okresu przedłużenia studiów. W dokumencie powinny być wpisane dokładne daty (dzień/miesiąc/rok). Należy pamiętać o zachowaniu ciągłości okresu studiów.

Student powinien wysłać wniosek o przedłużenie pobytu do Koordynatora Uczelnianego na adres O.Lesicka@wit.edu.pl. Do podania należy dołączyć Learning Agreement (podpisany dwustronnie).

Wniosek o przedłużenie okresu pobytu na studiach za granicą  powinien być zgłoszony do Koordynatora Erasmus+, przynajmniej na miesiąc przed końcem okresu mobilności (umowa WIT-student).

Jeżeli Uczelnia wysyłająca wyrazi zgodę na przedłużenie okresu mobilności, umowa WIT-student wymaga aneksowania.