ERASMUS+
Wyjazd pracowników administracyjnych

Wyjazd pracowników administracyjnych Uczelni w celach szkoleniowych nie wymaga podpisania umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelnią wysyłającą, a instytucją przyjmującą.

Pracownik administracji Uczelni powinien przedstawić Koordynatorowi Erasmus+  indywidualny program szkolenia (Mobility Agreement), który musi zostać zatwierdzony przez Władze Uczelni wysyłającej i instytucję goszczącą.

Erasmus+ Mobility Agreement Staff Mobility For Training


Okres pobytu i dofinansowanie

Szkolenie lub działanie typu Job Shadowing, na które wyjeżdża pracownik administracyjny powinno być zawsze integralną częścią aktualnego programu szkolenia goszczącej instytucji (uczelni).

Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus+ jest przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji goszczącej.

Najkrótszy pobyt pracownika administracyjnego to 4 dni (w tym dwa dni na podróż), w trakcie którego należy odbyć szkolenie.

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla niepełnosprawnych.

Pracownik administracyjny może zrealizować wyjazd z dofinansowaniem „zerowym”.


Zgłoszenie wyjazdu przez pracowników administracyjnych:

Pracownicy administracyjni zgłaszają chęć uczestnictwa w programie Erasmus+ Koordynatorowi Erasmus+ oraz Dziekanowi właściwego wydziału.

Przy kwalifikacji  pracowników na wyjazdy, kandydatury osób ubiegających się o wyjazd po raz pierwszy, posiadające krótszy staż pracy,  związane z uczelnią umową o pracę są traktowane priorytetowo.


Wymagania językowe - ERASMUS+

Pracownik administracyjny powinien wykazać się znajomością języka obcego w stopniu  umożliwiającym odbycia szkolenia w organizaccji zagranicznej.


Wymagane dokumenty przed wyjazdem - ERASMUS+

Przed wyjazdem pracownik administracyjny zobowiązany jest do:

Przygotowania dokumentu „Staff Mobility For Training Mobility Agreement” z programem szkolenia lub jon shadowing, który następnie należy uzgodnić pomiędzy stronami. Dokument, po stronie instytucji przyjmującej, powinien być podpisany przez osobę odpowiedzialną za uznawalność realizowanych podczas mobilności zajęć, po stronie WIT przez Dziekana Wydziału i Koordynatora programu Erasmus+.

Podpisania umowy o dofinansowanie z WIT.

Wzór umowy na wyjazd pracownika w programie Erasmus+ do krajów programu w celu szkoleniowym

Ubezpieczenie na okres wyjazdu.


Uznanie mobilności

Wymagane dokumenty po powrocie ze stypendium w ramach programu ERASMUS+ 

Po powrocie z wyjazdu pracownik administracyjny zobowiązany jest do: 

  • Wypełnienia raportu-ankiety (on-line). Pracownik akademicki zostanie poinformowany o ankiecie drogą elektroniczną przez system elektronicznej sprawozdawczości NA. WZÓR ankiety/raportu uczestnika (pracownicy administracyjni)
  • Przedłożenia zaświadczenia z instytucji przyjmującej o okresie pobytu w tej instytucji wraz z informacją o odbytym szkoleniu.
  • Pracownik WIT powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ustaliła następujące wysokości stawek stypendium dla pracowników:

Tabela 4
Wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych
Kraje wchodzące w skład grupy Dzienna stawka stypendium w EUR wypłacana pracownikowi
I grupa:
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo
180 EUR
II grupa: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino 160 EUR
III grupa:
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska
140 EUR
Tabela 5
Podróż - wyjazdy pracowników
Odległość Kwota "Green travel"
od 0 do 99 km 23 EUR na uczestnika
od 100 do 499 km 180 EUR na uczestnika 210 EUR na uczestnika
od 500 do 1999 km 275 EUR na uczestnika 320 EUR na uczestnika
od 2000 do 2999 km 360 EUR na uczestnika 410 EUR na uczestnika
od 3000 do 3999 km 530 EUR na uczestnika 610 EUR na uczestnika
od 4000 do 7999 km           820 EUR na uczestnika
8000 km lub więcej 1500 EUR na uczestnika         

Uwaga: "Odległość" określa dystans pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu docelowego (w jedną stronę), a "Kwota" lub "Green travel" - ryczałt dofinansowania podróży w obie strony (do i z miejsca docelowego).

Dofinansowanie z tytułu tzw. green travel oznacza wykorzystanie w podróży do miejsca docelowego niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.