Katalog ECTS

System punktów ECTS

Zasady przyporządkowywania i nadawania punktów ECTS w WIT

ECTS to system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych stosowany w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. 0bejmuje on wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński1.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania system transferu i akumulacji punktów ECTS jest stosowany od 2006 roku.

Celem systemu jest odzwierciedlenie nakładu pracy studenta niezbędnego do osiągnięcia założonych w programie efektów kształcenia. Dla każdego realizowanego kursu (tzn. przedmiotu, pracy dyplomowej, praktyki zawodowej) określone są efekty kształcenia (formy nauczania oraz sposób weryfikacji osiągniętych efektów). W ten sposób powstaje bilans nakładu pracy studenta odzwierciedlający czas jaki potrzebuje student do osiągnięcia założonych efektów kształcenia.

Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym”2 przyjmuje się, że 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, co dla 60 punktów ECTS odpowiada 1500-1800 godzinom rocznego nakładu pracy studenta.

Na podstawie § 46 Statutu WSISiZ dziekani opracowują plany studiów dla każdego prowadzonego w wydziałach kierunku, plany studiów są następnie zatwierdzane przez Rady Wydziałów. W planach studiów zawarta jest propozycja liczby punktów ECTS przypisana poszczególnym kursom.

Po spełnieniu wszystkich określonych warunków zaliczenia określonych w programie danego kursu student otrzymuje przypisane przedmiotowi punkty, gdy spełni wszystkie określone w programie przedmiotu warunki zaliczenia i uzyska pozytywną ocenę za osiągnięcie wymaganego poziomu efektów kształcenia. Punkty wpisywane są w semestralnych kartach osiągnięć studenta. Punkty ECTS przyznawane są wszystkim studentom WSISiZ, w tym także studentom realizującym część programu studiów w ramach programów wymiany międzynarodowej.

System punktów ECTS jest częścią systemu zapewniania jakości kształcenia wprowadzonego uchwała Senatu WSISiZ w dniu 17 stycznia 2012 r.

 1. W Procesie Bolońskim obecnie uczestniczy 46 krajów sygnatariuszy. (pełną listą patrz http://www.bologna2009benelux.org.)
 2. Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami.

Zasady przyznawania punktów ECTS za kursy zrealizowane za granicą

W WSISiZ obowiązują następujące zasady przyznawania punktów ECTS za kursy zrealizowane za granicą:

 1. Przed wyjazdem studenta za granicę opracowywany jest dla niego indywidualny program studiów, którego zakres może obejmować:
  • zastąpienie niektórych kursów przewidzianych do realizacji w WSISiZ kursami realizowanymi na uczelni zagranicznej, z uwzględnieniem efektów kształcenia,
  • zmianę kolejności zaliczania kursów w stosunku do „standardowego” planu studiów.
  Tak opracowany indywidualny program studiów stanowi podstawę do przygotowania dokumentu Learning Agreement.
 2. Wszystkie kursy zrealizowane za granicą i uwzględnione w Learning Agreement są zaliczane do dorobku studenta i są wykazywane w Suplemencie do Dyplomu. Ogólnie przyjmuje się, że student otrzymuje liczbę punktów ECTS przyznaną mu na uczelni partnerskiej. W przypadku kursów nierealizowanych w WSISiZ a zaliczonych przez studenta w uczelni partnerskiej, dopuszcza się przyznanie takiej liczby punktów, która jest przypisana odpowiadającemu kursowi realizowanemu w WSISiZ. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan. Decyzja jest znana studentowi przed jego wyjazdem do uczelni partnerskiej.
 3. W przypadku, gdy uczelnia partnerska nie przyznaje punktów ECTS, są one ustalane w WSISiZ.

 

Wykaz prowadzonych kierunków studiów:

Programy ECTS

Kierunek Grafika

Kierunek Informatyka

Kierunek Informatyczne Techniki Zarzadzania

Kierunek Zarządzanie

Uznawanie wcześniejszego wykształcenia

Kierunek Grafika

Kierunek Informatyczne techniki zarządzania

Kierunek Informatyka

Kierunek Zarządzanie

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6

01-447 Warszawa

tel.: 22 3486-500

www.wit.edu.pl

email: wit@wit.edu.pl

Terminarz roku akademickiego