Katalog ECTS

System punktów ECTS

Zasady przyporządkowywania i nadawania punktów ECTS w Akademii WIT w Warszawie

ECTS to system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych stosowany w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Obejmuje on wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński.

W Akademii WIT w Warszawie system transferu i akumulacji punktów ECTS jest stosowany od 2006 roku.

Celem systemu jest odzwierciedlenie nakładu pracy studenta niezbędnego do osiągnięcia założonych w programie efektów kształcenia. Dla każdego realizowanego kursu (tzn. przedmiotu, pracy dyplomowej, praktyki zawodowej) określone są efekty kształcenia (formy nauczania oraz sposób weryfikacji osiągniętych efektów). W ten sposób powstaje bilans nakładu pracy studenta odzwierciedlający czas jaki potrzebuje student do osiągnięcia założonych efektów kształcenia.

Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” przyjmuje się, że 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, co dla 60 punktów ECTS odpowiada 1500-1800 godzinom rocznego nakładu pracy studenta.

Na podstawie § 46 Statutu Akademii WIT w Warszawie dziekani opracowują plany studiów dla każdego prowadzonego w wydziałach kierunku, plany studiów są następnie zatwierdzane przez Rady Wydziałów. W planach studiów zawarta jest propozycja liczby punktów ECTS przypisana poszczególnym kursom.

Po spełnieniu wszystkich określonych warunków zaliczenia określonych w programie danego kursu student otrzymuje przypisane przedmiotowi punkty, gdy spełni wszystkie określone w programie przedmiotu warunki zaliczenia i uzyska pozytywną ocenę za osiągnięcie wymaganego poziomu efektów kształcenia. Punkty wpisywane są w semestralnych kartach osiągnięć studenta. Punkty ECTS przyznawane są wszystkim studentom Akademii WIT w Warszawie, w tym także studentom realizującym część programu studiów w ramach programów wymiany międzynarodowej.

System punktów ECTS jest częścią systemu zapewniania jakości kształcenia wprowadzonego uchwała Senatu Akademii WIT w Warszawie w dniu 17 stycznia 2012 r.

Zasady przyznawania punktów ECTS za kursy zrealizowane za granicą

W Akademii WIT w Warszawie obowiązują następujące zasady przyznawania punktów ECTS za kursy zrealizowane za granicą:

  1. Przed wyjazdem studenta za granicę opracowywany jest dla niego indywidualny program studiów, którego zakres może obejmować:
    • zastąpienie niektórych kursów przewidzianych do realizacji w Akademii WIT w Warszawie kursami realizowanymi na uczelni zagranicznej, z uwzględnieniem efektów kształcenia,
    • zmianę kolejności zaliczania kursów w stosunku do „standardowego” planu studiów.
    Tak opracowany indywidualny program studiów stanowi podstawę do przygotowania dokumentu Learning Agreement.
  2. Wszystkie kursy zrealizowane za granicą i uwzględnione w Learning Agreement są zaliczane do dorobku studenta i są wykazywane w Suplemencie do Dyplomu. Ogólnie przyjmuje się, że student otrzymuje liczbę punktów ECTS przyznaną mu na uczelni partnerskiej. W przypadku kursów nierealizowanych w Akademii WIT w Warszawie a zaliczonych przez studenta w uczelni partnerskiej, dopuszcza się przyznanie takiej liczby punktów, która jest przypisana odpowiadającemu kursowi realizowanemu w WSISiZ. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan. Decyzja jest znana studentowi przed jego wyjazdem do uczelni partnerskiej.
  3. W przypadku, gdy uczelnia partnerska nie przyznaje punktów ECTS, są one ustalane w Akademii WIT w Warszawie.

Wykaz prowadzonych kierunków studiów:


Programy ECTS


Uznawanie wcześniejszego wykształcenia

Terminarz roku akademickiego

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji