Studia magisterskie na kierunku

Grafika

stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
4
semestry
4 semestry

Rekrutację prowadzimy raz w roku. Rejestrację i zapisy na rok akademicki 2023/2024 rozpoczniemy od czerwca 2023. 

Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:

  • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące.
  • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów:

Program studiów

Celem kształcenia na kierunku GRAFIKA jest wszechstronny rozwój osobowości twórczej studenta w zakresie szeroko rozumianej grafiki cyfrowej i multimediów. Warto również podkreślić fakt, iż dzięki tak zaplanowanemu elastycznemu programowi nauczania możliwa będzie adaptacja toku studiów do indywidualnych potrzeb i umiejętności studenta (poprzez możliwość wyboru specjalności).

Absolwent studiów II stopnia na kierunku GRAFIKA będzie posiadał umiejętności z zakresu projektowania graficznego, grafiki warsztatowej oraz multimediów, pozwalające na podejmowanie samodzielnych działań twórczych. Kładziony w trakcie studiów nacisk na szczegółową znajomość i biegłość w stosowaniu zaawansowanych programów do tworzenia i edycji grafiki zaowocuje swobodą w poruszaniu się w obszarze nowoczesnych technologii. Umiejętności warsztatowe absolwenta poparte będą gruntowną wiedzą z zakresu współczesnej kultury wizualnej i znajomością zaawansowanych zagadnień technologicznych, co umożliwi także objęcie stanowiska pracy polegającego na merytorycznym zawiadywaniem pracami dotyczącymi kreacji graficznej i jej publikacji na szeroko pojętych nośnikach medialnych.

Specjalności dla Ciebie

Oferowany program studiów II -go stopnia na kierunku grafika zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie (w przedziale godzin 8:15–19:00).

Wyboru specjalności studenci dokonują podczas rekrutacji na studia.

Życie po WIT

Absolwenci kierunku Grafika WIT świetnie odnajdują się na rynku pracy – tak wynika z raportu „Badanie Ekonomicznych Losów Absolwentów” publikowanego  przez MNiSW. Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Specjalności

Grafika cyfrowa

Poznaj specjalność

Zaawansowane multimedia

Poznaj specjalność

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Opłata wpisowa dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

100 PLN

jeśli do 20 lipca podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

300 PLN

jeśli do 15 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

500 PLN

jeśli po 15 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Dla kandydatów – cudzoziemców, którzy dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego opłata wpisowa wynosi: 100 PLN (do 15 września) lub 300 PLN (po 15 września).

Czesne (studia stacjonarne)

Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2023/24 5 750 zł 5 x 1190 zł
w sumie 5950 zł
2024/25 5 750 zł 5 x 1190 zł
w sumie 5950 zł

Czesne (studia niestacjonarne)

Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2023/24 5 300 zł 5 x 1100 zł
w sumie 5500 zł
2024/25 5 300 zł 5 x 1100 zł
w sumie 5500 zł

Terminy płatności jednorazowych \ Data płatności pierwszej raty

do 15 września 2023

za semestr zimowy

do 20 lutego 2024

za semestr letni

Przy wpisie na listę studentów po 15 września 2023 wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zasada ta dotyczy także terminu jednorazowej płatności.

Data wpłaty

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Programy studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania dla studiów II stopnia

Poznaj artystów i grafików którzy tworzą kierunek Grafika

Certyfikat „Studia z Przyszłością”

Studia z przyszłością

Dnia 18 marca 2019 roku w ramach Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC kierunek Grafika - studia II stopnia po raz kolejny otrzymał certyfikat Studia z przyszłością.

Znakiem jakości – „Studia z Przyszłością” organizatorzy uhonorowali kierunek za troskę o zapewnienie jakości kształcenia oraz stałe jej podnoszenie, ewaluację programów studiów pod kątem ich zgodności z oczekiwaniami rynku pracy i aktualnymi trendami rynkowymi, poziom przygotowania absolwentów do świadczenia usług na rzecz pracodawców.

Kierunek Grafika WIT z Certyfikatem i Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością" 2019

Kierunkowe efekty uczenia się

Poznaj efekty kierunkowe z następujących zakresów