Innowacyjne rozwiązania

Szukasz innowacyjnych rozwiązań w edukacji – Postaw na WIT

Studentom i kandydatom zapewniamy sprawną obsługę procesu dydaktycznego poprzez nowoczesne technologie komunikacji:

ePUAP

Wdrożyliśmy innowacyjny system do elektronicznej komunikacji ze studentami. Do przyjmowania podań od studentów i wysyłania decyzji wykorzystujemy system ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Umożliwia to uproszczony kontakt studenta z uczelnią bez potrzeby wizyt osobistych w celu zaŁatwiania spraw związanych ze studiami.

Profil Zaufany

Kandydaci na studia mogą on-line – bezpłatnie i bez wychodzenia z domu podpisać dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji na studia. Umożliwia to Profil Zaufany, w którym kandydat składa elektroniczny podpis skutecznie zastępujący podpis własnoręczny.

Office 365

W ramach Office 365 każdy student otrzymuje dostęp do aplikacji Teams, która umożliwia uczestnictwo w zdalnych zajęciach oraz komfortową komunikację z prowadzącymi, studentami czy dziekanatem.
Dodatkowo zyskuje 1 TB wirtualnego dysku OneDrive oraz dostęp on-line do pakietu biurowego Office.

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) może być nośnikiem biletów długookresowych analogicznym do Warszawskiej Karty Miejskiej. Możliwe jest zakodowanie na niej każdego rodzaju biletu 30- lub 90-dniowego imiennego.

Plan zajęć w smartfonie

Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz nosić wydrukowanego planu zajęć. Plan zajęć dla studentów WIT - przystosowany do urządzeń mobilnych dostępny jest w Twoim smartfonie!

Powiadomienia SMS

Nowość, która gwarantuje, że nie zapomnisz wpłacić raty czesnego za studia w WIT na czas, powiadomimy Ciebie też poprzez sms o ważnych i ciekawych wykładach otwartych odbywających się w Twojej Uczelni. A na zakończenie przypomnimy Ci, ze jutro masz egzamin dyplomowy .

UBI - system informatyczny wspomagający zarządzanie WIT

System UBI zbudowany jest w oparciu o nowoczesną architekturę trójwarstwową typu klient-serwer, w której interfejsem użytkownika jest przeglądarka WWW. Takie rozwiązanie zapewnia maksymalną dostępność systemu zarówno dla pracowników jak i dla studentów. W celu zapewnienia kontroli dostępu do poszczególnych funkcjonalności systemu jest on podzielony na dwa podsystemy: UBIA dla pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni i UBI dla kandydatów na studia, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Oba podsystemy korzystają ze wspólnych zasobów informacyjnych.


System UBI jest zintegrowany z pozostałymi systemami wspomagającymi zarządzanie Uczelnią: Araks (finanse i księgowość), Mateusz (biblioteka), Roger (kontrola dostępu do pomieszczeń).

Realizuje podstawowe założenie integracyjne: dane wprowadzone do jakiegokolwiek systemu wewnętrznego są przekazywane w postaci elektronicznej do pozostałych systemów bez udziału operatora.

Obecnie system UBI wspomaga przebieg kluczowych procesów w następujących obszarach:

 • Rekrutacja: elektroniczne formularze dla kandydatów na studia, kwalifikacja na studia, obsługa umów, immatrykulacja i zapisywanie na pierwszy rok studiów, powiadomienia
 • Programy studiów: planowanie efektów kształcenia w ramach KRK, sylabusy przedmiotów, zarządzanie kierunkami i specjalnościami, planowanie kursów, zarządzanie systemem ECTS
 • Organizacja zajęć dydaktycznych: planowanie zajęć i tworzenie jednostek dydaktycznych, zarządzanie kadrą dydaktyczną, rozkłady zajęć (terminarze, przydział prowadzących i pomieszczeń dydaktycznych, informowanie o zmianach), kontrola wykorzystania zasobów
 • Prace dyplomowe: zgłaszanie, akceptowanie i zatwierdzanie tematów, przyjmowanie prac w wersji elektronicznej, kontrola anty plagiatowa (we współpracy z zewnętrznym systemem), elektroniczne formularze opinii promotora i recenzenta, archiwizowanie
 • Egzaminy dyplomowe: planowanie obron, zarządzanie komisjami egzaminacyjnymi, elektroniczna obsługa obrony i egzaminu, wydruk protokołu na miejscu podczas obrony
 • Album studentów: obsługa deklaracji wyboru specjalności, zapisywanie na kolejne semestry i lata studiów, udzielanie urlopów, skreślenia, zaliczenia przedmiotów, dokumentacja wyników w systemie ECTS, elektroniczny indeks studenta
 • Elementy systemu zapewnienia jakości kształcenia: obsługa ankiet studenckiej oceny zajęć i nauczycieli akademickich, ankiet absolwentów, zapewnienie kontaktu z absolwentami
 • Platforma wymiany informacji pomiędzy nauczycielem i studentem: udostępnianie materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej, powiadomienia i elektroniczna tablica ogłoszeń dla poszczególnych grup zajęciowych, osobiste terminarze zajęć, narzędzia e-learningowe
 • Podania studentów: rejestracja, elektroniczna obsługa decyzji, odwołania
 • Stypendia: tworzenie list rankingowych, rejestracja wniosków, obsługa komisyjnych decyzji o przyznaniu stypendium, odwołania
 • Elektroniczna Legitymacja Studencka: obsługa pełnego cyklu życia
 • Kontrola dostępu do sal dydaktycznych i pokojów pracowników: elektroniczne listy obecności na zajęciach, kontrola czasu pracy nauczycieli akademickich, zapewnienie ochrony danych osobowych
 • Rozliczenia czasu pracy nauczycieli: rozliczanie pensum, obsługa umów i rachunków nieetatowych nauczycieli akademickich
 • Wsparcie Kwestury: planowanie i kontrola wydatków związanych z procesami dydaktycznymi, bieżąca kontrola rozliczeń finansowych ze studentami, prowadzenie windykacji
 • Kontrola obiegu dokumentów z wykorzystaniem kodów kreskowych
 • Zarządzanie oprogramowaniem i wyposażeniem dydaktycznym
 • Archiwizacja
 • Sprawozdawczość

Wit jest nowoczesną specjalizowaną uczelnią ukierunkowaną na kształcenie w zakresie technik komputerowych. Wysoką jakość kształcenia, cele dydaktyczne i naukowo-badawcze realizujemy w WIT stworzenie studentom WIT jednego z najnowocześniejszych centrów komputerowych. W 26 laboratoriach znajduje się ponad 600 komputerów. Do dyspozycji studentów i wykładowców jest też Wirtualna czytelnia: