Studia podyplomowe na kierunku

Grafika komputerowa

2
semestry
2 semestry

W ofercie na 2024/2025 jest forma online. Wymagania dla kandydatów na Grafikę Komputerową w formie online:

 • Dysponowanie dostatecznie szybkim łączem, które pozwoli  na pracę zdalną z oprogramowaniem graficznym używanym na ćwiczeniach.          
 • Warunki licencji udzielonej szkole przez Adobe wymagają, aby oprogramowanie było uruchamiane na stacjach graficznych w sali laboratoryjnej, a Państwo korzystali z niego poprzez pulpit zdalny. W naszej ocenie minimalne wymagania dla łącza internetowego w miejscu, z którego zamierzacie Państwo korzystać biorąc udział w zajęciach, to dostęp światłowodowy lub wydajna szerokopasmowa cyfrowa  linia abonencka (DSL) o prędkości wysyłania danych (upload)  co najmniej 10 Mb/s i prędkości odbierania danych (download) co najmniej 50 Mb/s.

Prosimy o zweryfikowanie, czy Państwa łącze spełnia wymagania.

Studia prowadzone na Wydziale Informatyki w ramach kierunku Grafika.

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wiedzy ogólnoplastycznej i grafiki projektowej
 • reprezentacji, przetwarzania i kompresji obrazów cyfrowych
 • wykonywania projektów graficznych 2D w obszarze grafiki rastrowej (Adobe Photoshop) i wektorowej (Adobe Illustrator)
 • podstaw projektowania graficznego w Internecie
 • architektury informacji, technologii tworzenia i zasad projektowania witryn WWW
 • przygotowania publikacji do druku zgodnie ze standardami DTP
 • tworzenia animacji dwuwymiarowych
 • kreowania wirtualnych obiektów trójwymiarowych
 • podstaw tworzenia efektów specjalnych i montażu filmu cyfrowego (Adobe After Effects)
 • tworzenia filmów cyfrowych w oparciu o własne projekty, rysunki, materiały fotograficzne i filmowe
 • posługiwania się profesjonalnymi pakietami oprogramowania przy projektowaniu graficznym 2D i 3D (Adobe Photoshop, Illustrator, IndDesign, After Effects, Autodesk 3ds Max)

Studium podyplomowe GRAFIKA KOMPUTEROWA przeznaczone jest dla: absolwentów wyższych uczelni po różnych kierunkach studiów, którzy posiadają uzdolnienia plastyczne, umiejętność posługiwania się programami komputerowymi i chcą nabyć lub pogłębić umiejętności w zakresie tworzenia grafiki cyfrowej za pomocą narzędzi komputerowych. W zależności od przygotowania i liczby słuchaczy są organizowane grupy na poziomie podstawowym lub zaawansowanym. Kwalifikacja na studium oraz do grup jest dokonywana na podstawie informacji przekazanych przez osobę kandydującą w cv, liście motywacyjnym i ankiecie samooceny.

Studium prowadzone jest w trybie zaocznym w formie zajęć online:

 • zdalnie na spotkaniach realizowanych za pomocą usługi MS Teams ze zdalnym dostępem do oprogramowania zainstalowanego na stacjach sieciowych w szkolnym laboratorium

Nabór prowadzony jest w cyklu rocznym a kolejne edycje studium rozpoczynają się w październiku.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 8:15 – 18:30. W każdym z dwóch semestrów organizowanych jest 8 zjazdów sobotnio-niedzielnych w odstępach mniej więcej dwutygodniowych.

Wstępne wymagania dla kandydatów na to studium obejmują:

 • posiadanie uzdolnień plastycznych i wyobraźni przestrzennej
 • znajomość systemu operacyjnego z rodziny MS Windows
 • znajomość edytora tekstu, np. MS Word
 • umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym z wymienionych programów graficznych w stopniu przynajmniej podstawowym: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, CorelPHOTOPAINT lub CorelDRAW

Zakres kształcenia:

 • Wiedza ogólnoplastyczna i zasady projektowania grafiki
 • Rozbudzenie myślenia plastycznego, myślenia nad formą graficzną i anegdotą przy rozwiązywaniu zadań plastycznych
 • Elementy kompozycji, typografii i wiedzy o kolorze
 • Projektowanie graficznej identyfikacji firmy (identyfikacji korporacyjnej)
 • Wykonywanie projektów graficznych plakatów, ulotek, folderów, reklam prasowych, okładek książek i płyt, etykiet
 • Cyfrowa reprezentacja obrazów, ich kompresja i analiza
 • Podstawowe pojęcia i metody wykorzystywane w programach przetwarzania i tworzenia obrazów, modelowanie koloru
 • Metody przetwarzania obrazów w zakresie: akwizycji (pozyskiwania obrazu), przetwarzania wstępnego, filtracji, detekcji krawędzi i elementów segmentacji
 • Tworzenie i edycja grafiki bitmapowej (Adobe Photoshop)
 • Tworzenie i edycja grafiki wektorowej (Adobe Illustrator)
 • Metody obróbki obrazów, łączenie grafiki bitmapowej z wektorową i konwersja grafiki wektorowej do postaci bitmapowej
 • Wykonywanie praktycznych zadań wymagających stosowania różnych narzędzi i metod
 • Wykonywanie fachowej obróbki zdjęć cyfrowych
 • Podstawy grafiki internetowej: architektura informacji na stronach WWW, podstawowe technologie tworzenia stron WWW (HTML, CSS i inne), formaty plików internetowych i ich właściwości, zarządzanie kolorami w publikacjach internetowych
 • Zasady projektowana grafik internetowych (tzw. Web design)
 • Praktyczne umiejętności publikowania w Internecie
 • Przygotowanie publikacji do druku zgodnie ze standardami i wymogami DTP z uwzględnieniem najnowszych technik poligraficznych
 • Tworzenie grafik multimedialnych łączących tekst, grafikę, film cyfrowy i dźwięk
 • Tworzenia animacji dwuwymiarowych
 • Wykonywania modeli trójwymiarowych
 • Podstawy pracy przy produkcji czołówek telewizyjnych i reklam
 • Montaż filmu cyfrowego (Adobe After Effects)
 • Rodzaje efektów specjalnych wykorzystywanych przez firmy postprodukcyjne i studia filmowe
 • Tworzenie filmów cyfrowych w oparciu o własne projekty, rysunki, materiały fotograficzne i filmowe
 • Formaty wizyjne
 • Wymogi techniczne stawiane animacji w telewizji i kinie
 • Przygotowanie własnego portfolio; umiejętność zaprezentowania go w Internecie, pracodawcy lub klientowi
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających prace graficzne: Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Autodesk 3ds Max, QuarkXPress.

Warunki ogólne: 

 • Podstawowym warunkiem ukończenia Studium GK jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.
 • Dodatkowym warunkiem ukończenia Studium GK jego jest przygotowanie i zaliczenie pracy końcowej.

Praca końcowa:

 • Opiekunem pracy końcowej na studium GK może być każdy nauczyciel akademicki, który prowadzi zajęcia z przedmiotu kierunkowego lub specjalnościowego na Wydziale Informatyki.
 • Temat pracy końcowej powinien uzyskać akceptację kierownika studiów podyplomowych. W tym celu słuchacz lub opiekuna pracy powinien zgłosić temat do kierownika studiów podyplomowych przed zakończeniem zajęć dydaktycznych na Studium GK.
 • Praca końcowa oceniana jest niezależnie przez jej opiekuna i przez recenzenta powołanego przez dziekana Wydziału Informatyki. Oceny opiekuna i recenzenta są wystawiane według skali: niedostateczna (2,0), dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5), dobra (4,0), dobra plus (4,5), bardzo dobra (5,0), zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych.
 • Recenzent jest powoływany po złożeniu pracy w dziekanacie Wydziału. Warunkiem przyjęcia pracy przez dziekanat jest wystawienie przez opiekuna pracy oceny przynajmniej dostatecznej.
 • Praca końcowa składana jest w dziekanacie Wydziału w dwóch trwale oprawionych egzemplarzach. Powinny być one zredagowane w sposób przyjęty na Wydziale Informatyki dla prac dyplomowych na studiach I stopnia. Termin złożenia pracy upływa 15 września  2014. Termin złożenia pracy może zostać przesunięty, nie więcej niż o jeden semestr, za zgodą dziekana Wydziału. Niezłożenie pracy końcowej w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do skreślenia z listy słuchaczy Studium GK.
 • Warunkiem zaliczenia pracy końcowej jest uzyskanie od recenzenta oceny przynajmniej dostatecznej.
 • W przypadku wystawienia przez recenzenta oceny niedostatecznej powoływany jest przez dziekana drugi recenzent. Warunkiem zaliczenia pracy końcowej jest uzyskanie od drugiego recenzenta oceny przynajmniej dostatecznej. W przypadku dwóch recenzentów ocena z pracy końcowej jest wyznaczana na podstawie średniej z ocen wystawionych przez opiekuna i drugiego recenzenta.
 • Ocena pracy końcowej jest średnią arytmetyczną z ocen wystawionych przez opiekuna i recenzenta wyznaczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i przeliczoną na ocenę według zasady
Średnia z ocen opiekuna i recenzenta: Ocena pracy:
poniżej 2,75 niedostateczna
2,75 - 3,24 dostateczna
3,25 - 3,74 dość dobra
3,75 - 4,24 dobra
4,25 - 4,74 ponad dobra
ponad 4,74 bardzo dobra
 • W przypadku niezaliczenia pracy końcowej słuchacz Studium GK może powtórnie ją przygotować na ten sam lub inny temat po uzyskaniu akceptacji kierownika studiów podyplomowych.
 • Praca końcowa na Studium GK może być wykonywana zespołowo. Zespół nie może liczyć więcej niż trzy osoby. W pracy wykonywanej zespołowo musi zostać zamieszczona dodatkowa strona zaraz po stronie tytułowej, na której dokładnie jest opisany wkład każdego z autorów w jej wykonanie. Obowiązkiem opiekuna pracy jest zapewnienie równomiernego obciążenia wszystkich współautorów pracy podczas jej wykonywania.
 • W przypadku pracy końcowej wykonywanej zespołowo jej ocena stanowi podstawę do ustalenie oceny ogólnej studiów dla każdego z jej autorów.
Świadectwo ukończenia: 
 • Ogólna ocena studiów jest ustalana według zasad podanych w Regulaminie Studiów Podyplomowych WSISiZ.
 • Absolwent Studium IST otrzymuje świadectwo jego ukończenia wydane przez WSISiZ.
 • Świadectwo ukończenia zawiera wykaz zaliczonych przedmiotów z ocenami i punktami ECTS, ogólny wynik studiów określony według zasad podanych w Regulaminie Studiów Podyplomowych oraz temat i ocenę pracy końcowej.


Opłaty
dla słuchaczy rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025

Wysokość czesnego 

Studia podyplomowe Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
Grafika komputerowa 5 400 zł 4 x 1400 zł

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa
500 zł

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2024 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2025 r. za semestr letni
Semestr zimowy Termin płatności
I do 10.10.2024 r.
II do 10.11.2024 r.
III do 10.12.2024 r.
IV do 10.01.2025 r.
Semestr letni Termin płatności
I do 10.03.2025 r.
II do 10.04.2025 r.
II do 10.05.2025 r.
IV do 10.06.2025 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.