Studia licencjackie na kierunku

e–Administracja

niestacjonarne (zaoczne)
6
semestrów
6 semestrów

Opis kierunku

Banałem jest stwierdzenie, że e – Administracja to przyszłość. Ta przyszłość dzieje się teraz. Realizowany w WSISiZ  program studiów pozwala na zdobycie przez studentów unikatowych kwalifikacji pożądanych i dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy.

Przyjęta koncepcja kształcenia na kierunku administracja umożliwia łączenie gruntownego opanowania pojęć z dziedziny prawa i administracji i zarazem stosowanie technologii informatycznych.

Specjalności dla Ciebie

Oferowany program studiów na kierunku e-Administracja, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/2019,  zakłada prowadzenie studiów  niestacjonarnych I stopnia w zakresie specjalności:

Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 1 roku studiów.

Dlaczego warto studiować w WIT na kierunku e-Administracja?

Są conajmniej dwa powody, dla których warto!

Opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W dniach 8-9 marca 2015 r., odbyła się wizytacja (ocena programowa) kierunku administracja, prowadzonym na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania. Zespół Oceniający (ZO) Polskiej Komisji Akredytacyjnej  po raz pierwszy oceniał jakość kształcenia na kierunku administracja.

W podsumowaniu raportu z wizytacji  stwierdzono, że:

  • wypracowana została nowatorska koncepcja i oferta dydaktyczna, która  jest odpowiedzią na zmiany związane z transformacją administracji w dobie postępu technologicznego, rozwoju informatyzacji i cyfryzacji,
  • uczelnia przewartościowała mechanizmy administrowania sprawami publicznymi z profilu klasycznego – „prawniczego” na profil menedżersko-informatyczny w administracji,
  • w opracowanych programach studiów dowartościowano  potrzebę uzyskania wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki w administracji.

co w konsekwencji pozwoliło  Uczelni na ukształtowanieNowego Oblicza Kierunku Administracja”.

Wysokie zarobki

Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów kierunku administracja WIT.

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
 
4105 zł.
WIT
 
3798 zł.
Akademia Leona Koźmińskiego
 
3500 zł.
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa
 
3402 zł.
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
 
3104 zł.

Dane o zarobkach pochodzą z Ogólnopolskiego system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Na wykresie przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2016 r. wśród pracujących absolwentów kierunku administracja (warszawskich uczelni) studiów stacjonarnych/niestacjonarnych rozpoczętych przed wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Specjalności

Informatyka w administracji

Poznaj specjalność

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018

Opłata wpisowa

200 PLN

do 31 lipca

300 PLN

do 20 września

500 PLN

po 20 września

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Dla kandydatów – cudzoziemców, którzy dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego opłata wpisowa wynosi 200 PLN (do 31 lipca) lub 300 PLN (po 31 lipca).

Wysokość czesnego

Studia stacjonarne i niestacjonarne

1 800 PLN

jednorazowo za semestr

2 000 PLN

5 rat po 400 PLN za semestr

Terminy płatności jednorazowych / Data płatności pierwszej raty

do 20 września 2017

za semestr zimowy

do 20 lutego 2018

za semestr letni

Po 20 września wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Data wpłaty

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Program studiów

e-Administracja – studia I stopnia

Super oferta

Studia na kierunku e-Administracja , w ramach obydwu ww specjalności umożliwiają uzyskanie międzynarodowego certyfikatu firmy TUV NORD:

Certyfikowany Auditor Bezpieczeństwa Informacji

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe, mogą one zostać zakupione indywidualnie w ramach specjalnej oferty cenowej dla studentów kierunku administracja WIT

Studenci otrzymają vouchery na egzamin certyfikujący.

tuv nord

Efekty kształcenia

Poznaj efekty kierunkowe z następujących zakresów