Informacje ogólne - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Studia licencjackie (6 semestrów)

Oferowany program studiów na kierunku zarządzanie, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2017/2018,  zakłada prowadzenie studiów niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku zarządzanie wykazuje się:

 • wiedzą ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych, wiedzą szczegółową z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym,
 • podstawową wiedzą specjalistyczną, w szczególności z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami, zarządzania marketingowego, zarządzania jakością, zarządzania projektami,
 • zdolnością interpretowania wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i umiejętnością jej zastosowania do analizy i rozwiązywania problemów menedżerskich, a także formułowania krytycznej oceny w tym obszarze,
 • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych, w tym umiejętnością podejmowania decyzji w warunkach ryzyka z uwzględnieniem czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa i jego otoczenia,
 • umiejętnością wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji wspomagających podejmowanie decyzji,
 • umiejętnością planowania i realizacji złożonych przedsięwzięć organizacyjnych i/lub biznesowych,
 • umiejętnością współpracy w zespole, a także kierowania zespołem,
 • profesjonalizmem i etyczną postawą w działaniu zawodowym,
 • zdolnością uczenia się i rozwoju osobistego oraz uświadomieniem potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji i uzupełniania wykształcenia zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynku pracy, pozwalającą m.in. na kontynuację kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.
   

Plan studiów

 Plan studiów niestacjonarnych

Efekty kształcenia — Kierunek „Zarządzanie”