Współpraca zagraniczna

WIT współpracuje z uczelniami i instytutami zagranicznymi na bazie umów dwustronnych i w ramach programów Unii Europejskiej.

Umowy bilateralne stanowią podstawę do współpracy z następującymi uczelniami:

 • University of Ostrava, Institute for Research and Application of Fuzzy Modelling - Czechy,
 • Abo Akademi University, Institute for Advanced Management System Research - Finlandia,
 • National Academy of Sciences of Belarus, Institute of Mathematics - Białoruś,
 • Ghent University, Computer Science Laboratory - Belgia,
 • Louisiana State University, Department of Computer Science - USA,
 • University of Idaho, Department of Geography - USA,
 • University of North Caroline, Department of Computer Science - USA,
 • Georgia State University, Department of Management - USA,
 • Slovak University of Technology, Department of Mathematics, Faculty of Civil Engineering - Slovakia.

Z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej w roku 1987 został powołany Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu. W 1995 roku, Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. Stosowana do 2006 roku nazwa SOCRATES-Erasmus miała podkreślić, że Erasmus był częścią zakrojonego na szerszą skalę programu SOCRATES.

Informacja na temat stypendiów zagranicznych:

Program stypendialny „Dream NEW”

Program „Dream NEW” – największy program stypendialny Initiative for Transparency in Educational Grants - jest skierowany do wszystkich studentów.

Jego inicjatorzy zamierzają przyznać 8 stypendiów o łącznej wartości 60.000 € (7.500 € na osobę), co umożliwi zrealizowanie semestru nauki w jednym z ośmiu uniwersytetów w Nowej Zelandii. W ciągu ostatnich kilku lat organizatorom udało się już stworzyć 24 programy stypendialne, w sumie o wartości 155,000 €.

Więcej informacji dotyczących programu „Dream NEW”, wymagań, jak również aplikowania znajduje się na stronie internetowej.

WSISiZ uczestnicząc w programie Erasmus może realizować następujące działania:

 • wymianę studentów - umożliwianie własnym studentom wyjazdów do partnerskich uczelni w krajach europejskich i przyjmowanie studentów z tych uczelni w celu zrealizowania przez nich uzgodnionego programu studiów trwającego od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego;
 • wymianę nauczycieli akademickich - umożliwianie wykładowcom wyjazdów do partnerskich uczelni w krajach Europy i przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych;
 • działania związane z organizacją wymiany studentów i nauczycieli akademickich, np. promocję wymiany, przygotowanie (np. organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i wykładowców, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy;
 • wprowadzanie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) ułatwiającego zaliczenie okresu studiów odbytego w uczelni partnerskiej;
 • opracowywanie nowych programów nauczania przy współudziale partnerskich uczelni z krajów Europy w ramach projektów wielostronnych;
 • organizację kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez międzynarodową grupę wykładowców dla międzynarodowej grupy studentów;
 • udział w Sieciach tematycznych Erasmusa.

W ramach programu UE Socrates-Erasmus WSISiZ podjęła współpracę dotyczącą wymiany studentów i kadry naukowo-dydaktycznej z niżej podanymi uczelniami:

 • Roskilde Universitetscenter , Roskilde - Dania,
 • Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby - Dania
 • Technische Universitaet Carolo Wilhelmina, Braunschweig - Niemcy,
 • Universita degli Studi di Siena, Siena - Włochy,
 • Universita degli Studi di Bergamo, Bergamo - Włochy,
 • Universita degli Studi di Roma - La Sapienza- Włochy,
 • Universite Henri Poincare, Nancy 1 - Francja,
 • Universidad De Castillia - La Mancha - Hiszpania,
 • Universidad De Granada - Hiszpania,
 • Instituto Politecnico de Coimbra - Portugalia
 • ISCTE - Portugalia

Program SocratesProgram SOCRATES będzie realizowany do roku akademickiego 2006/2007. W latach 2007-2013 Erasmus będzie częścią nowego programu edukacyjnego "Uczenie się przez całe życie". Zostały do niego włączone programy dotychczas realizowane w SOCRATESie oraz programy LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET, e-Learning i European Language Label.

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania  będzie  brać udział  w programie "Uczenie się przez całe życie".

Uwaga studenci! Aby wziąć udział w programie Erasmus, trzeba:

 • ukończyć pierwszy rok studiów
 • spełnić wymogi dotyczące znajomości języka obcego
 • mieć  wysoką średnią z dotychczasowej nauki na studiach

W ramach programu najczęściej wysyłani są studenci na okres stanowiący pewną formalną całość, np. jeden semestr.

Program Erasmus Plus

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania podjęła działania w kierunku przedłużenia swojego uczestnictwa w Programie Erasmus Plus na lata 2014-2020. Dotyczy to głównie działań w sektorze Szkolnictwo Wyższe, Akcja 1. Mobilność osób uczących się i pracowników, typ akcji: Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu. Program Erasmus Plus będzie obejmował studentów studiów licencjackich (inżynierskich), magisterskich oraz absolwentów.

W styczniu 2015 roku Komisja Europejska przyznała WSISiZ Europejską Kartę Erasmusa dla Uczelni Wyższej (Erasmus University Charter), co stanowi warunek konieczny przystąpienia do programu Erasmus Plus. 26 lutego 2015 roku został złożony wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w programie Erasmus Plus do Narodowej Agencji Erasmus Plus na rok akademicki 2015/16.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała nam dofinansowanie na uczestnictwo w programie Erasmus+ na wyjazdy studentów na studia i praktyki oraz wykładowców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Typ działania objętego programem:

 1. Wyjazdy studentów na studia do krajów programu;
 2. Wyjazdy studentów na praktyki do krajów programu;
 3. Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć.

Dysponujemy następującą liczbą miejsc na ww. rodzaje działań:

 • 7 miejsc dla studentów, chcących wyjechać na studia na jeden semestr,
 • 4 miejsca dla studentów, chcących wyjechać na praktykę,
 • 4 miejsca dla wykładowców, chcących wyjechać z cyklem wykładów (4 wykłady) do uczelni partnerskich.

Terminy zgłaszania się na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr letni 2017/18

Madryt, Hiszpania 30 czerwca
Cluj-Napoca, Rumunia 30 czerwca
Burgas, Bułgaria 31 lipca
Siena, Włochy 30 czerwca
Lizbona, Portugalia 30 czerwca
Terragona, Hiszpania 15 czerwca

W ramach programu Erasmus Plus Uczelnia zamierza kontynuować współpracę z następującymi placówkami naukowymi:

 1. Uniwersytet Asena Zlatarova w Burgas, w Bułgarii
  w dziedzinie Electronics and Automation, Information Technology, Computer Graphics.
  Informacja o kursach w języku angielskim w ramach programu Erasmus na uniwersytecie im. Asena Zlatarova w Burgas
  wymagana znajomość języka angielskiego
 2. Uniwersytet w Sienie, we Włoszech
  w dziedzinie informatyki (computing), business studies with technology.
  wymagana znajomość języka włoskiego i angielskiego (część kursów odbywa się w języku angielskim)
 3. Uniwersytetem (ISCTE-IUL) w Lizbonie
  w dziedzinie Information and Communication Technologies.
  wymagana znajomość języka portugalskiego (B1 - poziom wyższy komunikatywny)
 4. la Escuela Universitaria del Diseño, la Innovación y la Tecnología, Madryt, Hiszpania
  w ramach UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA (ESNE) – www.ucjc.edu
  w dziedzinie grafiki komputerowej (studia licencjackie)
  wymagana znajomość języka hiszpańskiego (B1 - poziom wyższy komunikatywny)
 5. Universitatea de Arta si Design Cluj-Napoca (University of Art and Design - Cluj-Napoca)
  Fact Sheet - Erasmus+ Mobilities (University of Art and Design in Cluj-Napoca)
 6. Univwersitat Rovira I Virgili w Terragonie, w dziedzinie Information and Communication Technologies
  Informacja o aplikowaniu na studia
  Informacja o programach nauczania (w języku angielskim)

Uczestnictwo w programie Erasmus Plus polega na udzieleniu wsparcia finansowego dla studentów w postaci dofinansowania do wyjazdów w celach edukacyjnych oraz odbycia praktyk zawodowych w krajach programu. Dofinansowanie obejmuje również wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wysokość dofinansowania do ww. działań będzie znana po rozstrzygnięciu konkursu.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny zapoznać się z Regulaminem wyjazdów w ramach Programu Erasmus Plus.

Możliwości uzyskania stypendium na naukę na uczelniach zagranicznych.

Stypendia zagraniczne dla studentów

Accademia Riaci – Florencja, Włochy.

Uczelnia posiada bogaty program kursów od 1 tygodnia do 3 miesięcy. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do studiów. Uczelnia posiada kwatery dla swoich studentów.

http://www.accademiariaci.info/admission/?tab=2

Informacja o możliwości uzyskania stypendium:

http://www.accademiariaci.info/support/scholarship/?tab=1

Domus Academy – Mediolan, Włochy.

Szkoła prywatna z możliwością ubiegania się o dofinansowanie do studiów.

http://www.domusacademy.com/site/home.html

Informacja o możliwości uzyskania stypendium:

http://www.domusacademy.com/site/home/how-to-apply/financial-aid.html

Biuro uznawalności wykształcenia i wymiany międzynarodowej

Oferta stypendialna na rok 2015/2016

http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm

Stypendia Fundacji Heinricha Bölla na studiowanie w Niemczech

Termin: 01.03.2014 r.

Aplikacje mogą składać studenci z krajów Unii Europejskiej (priorytetową będą traktowani kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej)

 • wszystkie kierunki; uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe i wyższe szkoły artystyczne
 • stopień: magisterium (kandydat musi posiadać dyplom pierwszego stopnia)
 • można aplikować przez rozpoczęciem programu magisterskiego lub w trakcie pierwszego semestru (w momencie składania aplikacji)
 • wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000961

Fundacja Onasisa - dla naukowców, artystów i studentów studiów magisterskich

Dla naukowców, artystów i studentów studiów magisterskich interesujących się kulturą i sztuką Grecji.

Termin aplikacji: 31.01.2014 r.

http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi rekrutację kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-zagraniczne.php

Programy 12 miesięczne na studia magisterskie.

Finlandia – stypendia dla doktorantów i studentów

Szwecja – stypendia dla studentów

Kanada – stypendia dla studentów

USA – konkurs dla artystów na zaprojektowanie plakatu do imprezy

Konkurs dla artystów na zaprojektowanie plakatu do imprezy „2015 One City One Pride”.

Termin – 7 stycznia 2015.

http://www.graphiccompetitions.com/graphic-design/2015-one-city-one-pride-design-competition

Fulbright Polska

Fulbright Polska

EducationUSA to sieć centrów doradczych rozsianych po całym świecie, działających pod kuratelą Biura Spraw Oświatowych i Kulturalnych Departamentu Stanu USA (U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs). Centrum EducationUSA przy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta dostarcza aktualnych i obiektywnych informacji o akredytowanych instytucjach szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych.

Doradcy Edukacyjni EducationUSA zajmują się popularyzacją studiów w USA wśród uczniów i studentów w Polsce, pomagają osobom zainteresowanym w wyborze uczelni wyższej i programu w USA oraz udzielają informacji nt. procesów rekrutacyjnych, finansowania studiów i procedur wizowych. Udzielają informacji na temat możliwości wyjazdu na studia undergraduate (pierwszego stopnia), graduate (drugiego i trzeciego stopnia) oraz w ramach wymiany naukowej na wszystkich etapach kariery naukowej. Ponadto, biblioteka centrum udostępnia aktualne przewodniki i informatory nt. amerykańskiego systemu szkolnictwa wyższego oraz wymogów aplikacyjnych, w tym egzaminów standaryzowanych.

Kontakt:

edukacja@fulbright.edu.pl
W celu zapisania się na sesję informacyjną – fulbright@fulbright.edu.pl
Studenci z Krakowa i okolic mogą kontaktować się z p. Marią Brzostek (BrzostekMR@state.gov), doradcą edukacyjnym w Konsulacie USA w Krakowie.

Dodatkowe informacje na stronach:

educationusa.pl, educationusa.state.gov, lub w Biurze Współpracy Zagranicznej (pok. 224).

Fulbright Schuman Program

Fulbright Schuman Program

Stypendia przyznawane na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe, indywidualne badania lub wykłady na uczelniach amerykańskich dla studentów, pracowników naukowych oraz specjalistów zajmujących się tematyką stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. Rekrutacją zajmuje się Komisja Fulbrighta w Brukseli. Wszelkie informacje znajdują się na stronie: www.fulbrightschuman.eu

Stypendia zagraniczne dla pracowników

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców (wg terminów aplikowania):

Fulbright Polska

Fulbright Senior Award – stypendia dla pracowników po doktoracie, przeznaczone na prowadzenie badań i/lub wykładów na uczelniach amerykańskich, placówkach non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych, trwające od 4 do 9 miesięcy.

Szczegółowe wymagania, formularze aplikacyjne wraz z instrukcjami oraz terminy składania wniosków na: www.fulbright.edu.pl lub w Biurze Współpracy Zagranicznej (pok. 224).

Fulbright Schuman Program

Fulbright Schuman Program

Stypendia przyznawane na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe, indywidualne badania lub wykłady na uczelniach amerykańskich dla studentów, pracowników naukowych oraz specjalistów zajmujących się tematyką stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. Rekrutacją zajmuje się Komisja Fulbrighta w Brukseli. Wszelkie informacje znajdują się na stronie: www.fulbrightschuman.eu

Program „Horyzont 2020” (2014 – 2020)

Aplikować do programu może naukowiec ze stopniem doktora lub co najmniej 4-letnim stażem pracy badawczej (liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra).

Finansowane są wszystkie dziedziny.

Grantu nie można realizować w kraju, w którym przebywało się dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat liczonych wstecz od daty zamknięcia konkursu.

W ramach grantu indywidualnego będą dostępne dwie możliwości:

 • European Fellowship – grant w instytucji europejskiej

Jest to indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy z dowolnej dziedziny naukowej, umożliwiający naukowcowi uzyskanie nowych lub pogłębienie istniejących umiejętności i kompetencji. Projekt realizowany jest przez okres od 12 do 24 miesięcy w instytucji naukowej w dowolnym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.

Zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie europejską instytucją goszczącą przygotowuje wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs i przesyła go drogą elektroniczną do Komisji Europejskiej.

 • Global Fellowship – grant w instytucji poza Europą

Jest to indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy realizowany w dowolnej dziedzinie naukowej w uznanej pozaeuropejskiej instytucji badawczej wybrane przez naukowca. Projekt realizowany jest w instytucji pozaeuropejskiej przez okres 12-24 miesięcy z następującą potem 12-miesięczną obowiązkową fazą powrotną w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wniosek przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją europejską, w której będzie się odbywać faza powrotna; wnioski wysyła się drogą elektroniczną do KE.

Planowany termin konkursu w 2014 roku:

12.03.2014 – Ogłoszenie konkursu
11.09.2014 – Zamknięcie konkursu

Więcej informacji:

http://kpk.gov.pl
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Granty ERC finansują ambitne, nowatorskie badania przez okres 5 lat. Projekt musi być realizowany w instytucji goszczącej w kraju UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.

Starting Grant

Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową.

Aplikowac może naukowiec ze stopniem doktora (lub wyższym) uzyskanym od 2 do 7 lat przed datą ogłoszenia konkursu; pożądane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału swego promotora.

Akceptowane są wszystkie dziedziny; wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne.

Zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją goszczącą przygotowuje wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs i przesyła go drogą elektroniczną do Komisji Europejskiej.

Termin składania wniosków – 25 marca 2014.

Consolidator Grant

Grant przeznaczony dla znakomitych naukowców, którzy wciąż są na etapie budowania zespołu lub programu badawczego.

Termin składania wniosków – 20 maja 2014.

Advanced Grant

Granty wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez wybitnych, samodzielnych naukowców, mających już praktykę w kierowaniu zespołem.

Termin składania wniosków – 21 października 2014.

Więcej informacji: http://erc.europa.eu

Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (Praca w projektach 7. Programu Ramowego)

Dla początkujących naukowców

Initial Training Networks (ITN) – szkolenie początkujących naukowców

Sieci ITN umożliwiają początkującym naukowcom dołączenie do europejskich zespołów badawczych poprzez pracę w projektach z każdej dziedziny naukowej przez okres od 3 do 36 miesięcy. Celem projektów jest praca badawcza oraz jednoczesny udział w szkoleniach dotyczących m.in. umiejętności komplementarnych (np. przedsiębiorczości, własności intelektualnej, etyki, zarządzania projektami badawczymi, zespołem badawczym). Zakwalifikowane osoby mogą prowadzić prace badawcze związane z doktoratem.

W ramach projektu nie można pracować w kraju, w którym przebywało się dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat.

Aplikować mogą osoby z tytułem magistra lub stopniem doktora, które w momencie rekrutacji mają mniej niż 5 lat doświadczenia naukowego liczone od momentu uzyskania tytułu magistra.

Oferty pracy znajdują się w bazie projektów sfinansowanych w ramach Akcji Marie Curie, w której instytucje zamieszczają swoje ogłoszenia wraz z dokładnymi wymogami odnośnie aplikowania:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/apply-now/jobs-for-you/index_en.htm

Doświadczeni naukowcy – ofert pracy i stypendia w ramach Akcji Marie Curie w 7PR

Akcje Marie Curie finansują do 2018 roku projekty realizowane przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przemysłowych oraz międzynarodowe, krajowe lub regionalne programy stypendialne zaakceptowane w ramach 7. Programu Ramowego. Oferują one pracę oraz różnej długości granty w krajach członkowskich UE i stowarzyszonych z 7PR.

Oferty pracy znajdują się w bazie projektów sfinansowanych w ramach Akcji Marie Curie, w której instytucje zamieszczają swoje ogłoszenia wraz z dokładnymi wymogami odnośnie aplikowania:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/apply-now/jobs-for-you/index_en.htm

Informacji na temat projektów Horyzont 2020, grantów Europejskiej Rady ds.. Badań Naukowych (ERC) oraz Akcje Marie Curie udziela:

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: www.kpk.gov.pl

Ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, tel.: 22 8287483, fax.: 22 8285370

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Informacje o typach konkursów (OPUS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, SONATA BIS, PRELUDIUM, SONATA, ETIUDA, FUGA) można uzyskać na stronach internetowych Centrum:
www.ncn.gov.pl lub w Biurze Współpracy Zagranicznej (pok. 224).